ژانویه 24, 2021

مقاله علمی با منبع : بررسی میزان و نحوه بکارگیری کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات …

1 min read

۱۵-۲۱ سال

۰۸/۱-

۴۷/۰

۰۲۴/۰

۲۲-۲۸ سال

۷۱/۰-

۴۹/۰

۱۴/۰

۲۹-۳۵ سال

۸۳/۰-

۷۳/۰

۲۵/۰

برحسب داده‌های جدول ۴-۳۷ طبق نتایج آزمون ال.اس.دی در مورد مولفه روش های آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی بین دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی بر حسب متغیر جمعیت شناختی سابقه خدمت در فعالیت های آموزشی با یکدیگر تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۸-۱۴ سال، میزان کاربرد مولفه روش های آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی را درفعالیت های آموزشی بیشتر از اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت۲۲-۲۸ سال می‌دانند، زیرا مطابق جدول۴- ۳۶ میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۸-۱۴ سال (۰۲/۳) بیشتر از میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت۲۲-۲۸ سال (۳۹/۲) می‌باشد. همچنین در مورد این مولفه، اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۳۶-۴۲ سال، میزان کاربرد مولفه روش های آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی را درفعالیت های آموزشی کمتر از اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۱-۷ سال، و ۸-۱۴ سال می‌دانند، زیرا مطابق جدول۴- ۳۶ میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۳۶-۴۲ سال (۷۲/۱) کمتر از میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۱-۷ سال (۷۴/۲)، و ۸-۱۴ سال (۰۲/۳) می‌باشد.
همچنین مشاهده می‌شود در مورد مولفه روش های استفاده از کتاب الکترونیکی بین دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی بر حسب متغیر جمعیت شناختی سابقه خدمت در فعالیت های آموزشی با یکدیگر تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۲۲-۲۸ سال، میزان کاربرد روش های استفاده از کتاب الکترونیکی را درفعالیت های آموزشی کمتر از اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت۱-۷ سال، و ۸-۱۴ سال می‌دانند ،زیرا مطابق جدول۴- ۳۶ میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۲۲-۲۸ سال (۵۹/۲) کمتر از میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۱-۷ سال (۲۳/۳)، و ۸-۱۴ سال (۳۷/۳) می‌باشد.
در مورد مولفه استفاده از متن کتاب الکترونیکی بین دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی بر حسب متغیر جمعیت شناختی سابقه خدمت در فعالیت های آموزشی با یکدیگر تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۱-۷ سال، ۸-۱۴ سال، و ۱۵-۲۱ سال میزان کاربرد مولفه استفاده از متن کتاب الکترونیکی را درفعالیت های آموزشی بیشتر از اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت۲۲-۲۸ سال می‌دانند، زیرا مطابق جدول۴- ۳۶ میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۱-۷ سال (۳۸/۳)، ۸-۱۴ سال (۳۵/۳)، و ۱۵-۲۱ سال (۰۹/۳) بیشتر از میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت۲۲-۲۸ سال (۵۶/۲) می‌باشد. همچنین در مورد این مولفه مشاهده می شود که اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۳۶-۴۲ سال، میزان کاربرد مولفه استفاده از متن کتاب الکترونیکی را درفعالیت های آموزشی کمتر از اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۱-۷ سال، و ۸-۱۴ سال می‌دانند، زیرا مطابق جدول۴- ۳۶ میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۳۶-۴۲ سال (۲۲/۲) کمتر از میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۱-۷ سال (۳۸/۳)، ۸ و-۱۴ سال (۳۵/۳) می‌باشد.
همچنین مشاهده می‌شود در مورد مولفه تعلیم و یادگیری کتاب الکترونیکی بین دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی بر حسب متغیر جمعیت شناختی سابقه خدمت در فعالیت های آموزشی با یکدیگر تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۲۲-۲۸ سال، میزان کاربرد مولفه تعلیم و یادگیری کتاب الکترونیکی را درفعالیت های آموزشی کمتر از اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت۱-۷ سال، و ۸-۱۴ سال می‌دانند ،زیرا مطابق جدول۴- ۳۶ میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۲۲-۲۸ سال (۷۲/۲) کمتر از میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۱-۷ سال (۲۴/۳)، و ۸-۱۴ سال (۲۹/۳) می‌باشد. همچنین در مورد این مولفه، اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۳۶-۴۲ سال، میزان کاربرد مولفه تعلیم و یادگیری کتاب الکترونیکی را درفعالیت های آموزشی کمتر از اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۱-۷ سال، ۸-۱۴ سال، و ۱۵-۲۱ سال می‌دانند، زیرا مطابق جدول۴- ۳۶ میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۳۶-۴۲ سال (۰۰/۲) کمتر از میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۱-۷ سال (۲۴/۳)، ۸-۱۴ سال (۲۹/۳)، و ۱۵-۲۱ سال (۰۹/۳) می‌باشد.
جدول ۴-۳۸٫ آماره آزمودنی‌ها برحسب سابقه خدمت در کتابخانه با توجه به مولفههای پژوهش در فعالیت های پژوهشی

شاخص آماری
مؤلفه
سابقه خدمت میانگین انحراف معیار F Sig