ژانویه 16, 2021

تحقیق – بررسی میزان و نحوه بکارگیری کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی …

1 min read
۱۳/۱-

۵۱/۰

۰۲۸/۰

۱۵-۲۱ سال

۸۸/۰-

۵۰/

۰۸/۰

۲۲-۲۸ سال

۳۸/۰-

۵۲/۰

۴۶/۰

۲۹-۳۵ سال

۸۳/۰-

۷۷/۰

۲۸/۰

برحسب داده‌های جدول ۴-۳۹ طبق نتایج آزمون ال.اس.دی در مورد مولفه روش های آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی بین دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی بر حسب متغیر جمعیت شناختی سابقه خدمت در فعالیت های پژوهشی با یکدیگر تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۸-۱۴ سال، میزان کاربرد مولفه روش های آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی را درفعالیت های پژوهشی بیشتر از اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت۲۲-۲۸ سال می‌دانند، زیرا مطابق جدول۴- ۳۸ میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۸-۱۴ سال (۰۵/۳) بیشتر از میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت۲۲-۲۸ سال (۴۴/۲) می‌باشد. همچنین در مورد این مولفه، اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۳۶-۴۲ سال، میزان کاربرد مولفه روش های آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی را درفعالیت های پژوهشی کمتر از اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۱-۷ سال، ۸-۱۴ سال، ۱۵-۲۱ سال، و ۲۹-۳۵ سال می‌دانند، زیرا مطابق جدول۴- ۳۸ میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۳۶-۴۲ سال (۵۶/۱) کمتر از میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۱-۷ سال (۷۱/۲)، و ۸-۱۴ سال (۰۵/۳)، ۱۵-۲۱ سال (۷۵/۲)، و ۲۹-۳۵ سال (۲۵/۳) می‌باشد.
همچنین مشاهده می‌شود در مورد مولفه روش های استفاده از کتاب الکترونیکی بین دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی بر حسب متغیر جمعیت شناختی سابقه خدمت در فعالیت های پژوهشی با یکدیگر تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۲۲-۲۸ سال، میزان کاربرد روش های استفاده از کتاب الکترونیکی را درفعالیت های پژوهشی کمتر از اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت۱-۷ سال، و ۸-۱۴ سال می‌دانند ،زیرا مطابق جدول۴- ۳۸ میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۲۲-۲۸ سال (۶۴/۲) کمتر از میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۱-۷ سال (۱۸/۳)، و ۸-۱۴ سال (۳۷/۳) می‌باشد.
در مورد مولفه استفاده از متن کتاب الکترونیکی بین دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی بر حسب متغیر جمعیت شناختی سابقه خدمت در فعالیت های پژوهشی با یکدیگر تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۱-۷ سال، ۸-۱۴ سال، و ۱۵-۲۱ سال میزان کاربرد مولفه استفاده از متن کتاب الکترونیکی را درفعالیت های پژوهشی بیشتر از اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت۲۲-۲۸ سال می‌دانند، زیرا مطابق جدول۴- ۳۸ میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۱-۷ سال (۳۴/۳)، ۸-۱۴ سال (۳۶/۳)، و ۱۵-۲۱ سال (۱۱/۳) بیشتر از میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت۲۲-۲۸ سال (۶۰/۲) می‌باشد. همچنین در مورد این مولفه مشاهده می شود که اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۳۶-۴۲ سال، میزان کاربرد مولفه استفاده از متن کتاب الکترونیکی را درفعالیت های پژوهشی کمتر از اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۱-۷ سال، و ۸-۱۴ سال می‌دانند، زیرا مطابق جدول۴- ۳۸ میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۳۶-۴۲ سال (۲۲/۲) کمتر از میانگین نمرات اعضای هیات علمی دارای سابقه خدمت ۱-۷ سال (۳۴/۳)، و ۸ -۱۴ سال (۳۶/۳) می‌باشد.
۴-۲-۶-۷- سن
جدول ۴-۴۰٫ آماره آزمودنی‌ها برحسب سن در کتابخانه با توجه به مولفههای پژوهش در فعالیت های آموزشی

شاخص آماری
مؤلفه
سن میانگین