ژانویه 19, 2021

منابع مقالات علمی : بررسی میزان و نحوه بکارگیری کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی …

1 min read
۳

جمع سوالات

۳۰

۳۰

۳-۵-۱- روایی پرسشنامه
روایی یا اعتبار[۱۵۳] به معنای این است که آیا روش یا وسیله اندازهگیری که برای سنجش موضوع انتخاب شده متناسب است و آیا موضوع را به خوبی میسنجد یا نه؟ در این پژوهش جهت سنجش روایی درونی از روایی محتوایی، نوع صوری و اعتبار سازه ای، و نوع تحلیل عاملی استفاده شده است.
روایی محتوایی این اطمینان را به وجود می آورد که مقیاس شامل یک سلسه موارد کافی و مناسب است، که این موارد معرف حیطه مفهومی مورد اندازه گیری است( خاکی، ۱۳۸۷، ص۲۸۹). روایی صوری نیز به این مطلب اشاره دارد که وسیله اندازه گیری به کار رفته شده، چقدر آن چیزی راکه محقق فکر می کرده، اندازه گیری می کند؟( گودرزی، ۱۳۸۸، ص۱۰).
به منظور تعیین روایی در این پژوهش، پرسشنامه در اختیار اساتید راهنما، مشاور، و اساتید دیگر از گروه کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاه اصفهان و علومپزشکی اصفهان و اساتید گروه های زبانشناسی قرار گرفت و بعد از دریافت نظرات آنان، تا حد امکان اصلاحات و پیشنهادات آنان اعمال شد.
اعتبار سازه ای هم عبارت است از این که، آزمون مورد نظر به چه چیزی دلالت می کند و تا چه اندازه صفت مورد نظر را اندازه می گیرد( گودرزی، ۱۳۸۸، ص۳۹). اعتبار سازه ای روش های متعددی دارد که در این پژوهش از تحلیل عاملی استفاده می شود. تحلیل عاملی روشی است که به کمک آن بررسی می کنیم که، آیا می توان با متغیرهای اساسی کم تری( عامل ها) به تبیین موضوع مورد بررسی پرداخت؟ پس کار تحلیل عاملی کاهش تعداد زیاد متغیرها به تعداد کم تر متغیرهای اساسی است( گودرزی، ۱۳۸۸، ص ۳۹). بنابراین اولین کار انتخاب متغیرهای مناسب برای تحلیل عاملی توسط آزمون کمو و بارتلت[۱۵۴] می باشد. این آزمون اطلاعاتی درباره توان عاملی شدن داده ها به دست می دهد. جدول ۳- ۵ داده های حاصل از این آزمون را نشان می دهد.
جدول ۳-۵٫ آزمون کمو و بارتلت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ۸۴۴/۰
Bartlett’s Test of Sphericity df ۱۵
Sig ۰۰۱/۰

مقدار آزمون KMO برابر۸۴۴/۰ و نمایانگر کفایت حجم نمونه است. این شاخص از صفر تا یک تغییر می کند و بین ۹/۰- ۸/۰ خوب و کم تر از ۵/۰ غیرقابل قبول محسوب می شود.
هم چنین چون در آزمون بارتلت، ۰۵/۰> Sig می باشد، توانایی عاملی بودن داده ها تایید می شود. یعنی اگر۰۵/۰> Sig باشد لذا همبستگی در جامعه وجود دارد و می توان تحلیل عاملی را انجام داد و تعداد عامل( عوامل) زیربنایی را به دست آورد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی در قالب ماتریس مولفه در جدول ۳- ۶ آمده است.
جدول ۳-۶٫ ماتریس مولفه