ژانویه 24, 2021

بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان دوره دبیرستان شهرستان ورامین- قسمت ۱۰

1 min read
۱۰۴۸

۷۲

۶۷۲

۴۹

۱۸۴۱

جمع کل

۳۲۶۴

۲۳۵۲

۵۶۱۶

۳-۳ نمونه
در این پژوهش با توجه به این که جامعه مورد نظر مشخص و محدود می باشد ، برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انجام گرفته است . فرمول و شاخص های بکار رفته در برآورد حجم زیرنمایش داده شده است.
=n
N: تعداد کل دانش آموزان متوسطه نظری ورامین = ۵۶۱۶ نفر
S: انحراف معیار جامعه = ۰٫۵
۱٫۶۴=t
d: احتمال خطا = ۰٫۰۵
به این ترتیب حجم نمونه برآورد شده با استفاده از فرمول فوق برابر ۳۵۹ نفر می باشد.
بنابراین، ۴۱ درصد افراد نمونه را دانش آموزان پسر (۱۴۸ نفر ) و ۵۹ درصد را دانش آموزان دختر (۲۱۱ نفر) تشکیل می دهند. ۲۳درصد دانش آموزان گروه نمونه را دانش آموزان رشته ریاضی (۸۱نفر)، ۴۳ درصد دانش آموزان رشته تجربی (۱۵۰ نفر) و ۳۴ درصد دانش آموزان رشته علوم انسانی (۹ نفر) هستند.
۳-۴ روش نمونه گیری
برای انتخاب گروه نمونه معرف و همچنین افزایش دقت اندازه‌گیری از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شده است. به این ترتیب طبقات مربوط به جنسیت و رشته تحصیلی در نمونه لحاظ گردیده است.
در نهایت، به منظور تامین حجم طبقات از نمونه گیری تصادفی بهره برده شده است.
۳-۵ ابزار گردآوری داده ها
در پژوهش حاضر، برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از دو ابزار استفاده شده است.
برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از آزمونهای معلم ساخته و نتایج مربوط به امتحانات نیمسال اول استفاده شده است.
برای تعیین نحوه گذراندن اوقات فراغت، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۵ بخش است:
بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک نظیر پایه تحصیلی، رشته، شغل، تحصیلات و درآمد والدین می باشد.
بخش دوم شامل اطلاعاتی درخصوص شرکت در دوره های آموزشی زبان انگلیسی آموزشگاههای خصوصی و میزان شرکت در این دوره هاست.
بخش سوم شامل اطلاعاتی درخصوص شرکت در کلاسهای ورزشی و میزان شرکت در این دوره هاست.
بخش چهارم شامل اطلاعاتی درخصوص شرکت در فعالیتهای گروهی و تفریحی و میزان شرکت در این دوره هاست.
بخش پنجم شامل اطلاعاتی درخصوص شرکت در کلاسهای کنکور و میزان شرکت در این آنهاست.
۳-۶ روایی و پایایی
در پژوهش های رفتاری استفاده از وسایل مناسب و اطمینان از نتایج حاصل از اندازه گیری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، صاحبنظران برای وسایل اندازه گیری ویژگی هایی چون عینیت، سهولت اجرا، نمره گذاری، تفسیر، عملی بودن، روایی و پایایی را نام می برند. از میان این ویژگی ها، روایی[۵۵] و پایایی[۵۶] از شروط لازم و ضروری ابزارهای اندازه گیری است (سیف، ۱۳۸۳ ).
یکی از انواع روایی مورد نظر، روایی صوری و محتوایی[۵۷] است که با توجه نظر متخصصان انجام می شود. به نظر صاحبنظران هرگاه وسایل اندازه گیری با توجه به محتوا و مبانی نظری مربوطه تهیه و تدوین شود و این امر مورد تایید حداقل ۵ نفر از متخصصان قرار بگیرد، روایی صوری و محتوایی ابزار قابل قبول خواهد بود( سیف، ۱۳۸۳).
در پژوهش حاضر به منظور تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها از نظرات ۶ تن از اساتید استفاده گردیده است که همگی آنها مناسب بودن پرسشنامه را مورد تأیید قرار داده اند.
پایایی ابزار نیز، به دقت نتایج حاصل از اجرای ابزار اشاره دارد. کاپلان و ساکوزا[۵۸] در خصوص پایایی اظهار می دارند که ” پایایی به دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره دارد”( به نقل از سیف، ۱۳۸۳ ). با توجه به اینکه در پژوهش حاضر، ابزار پژوهش به بررسی واقعیتهایی در خصوص نحوه گدران اوقات فراغت مواردی از این دست پرداخته است، لذا تعیین پایایی ضرورت چندانی ندارد زیرا که پایایی در مواقعی که نظرات، ویژگیهای روانی افراد و یا متغیرهایی که امکان تغییر در طول زمان را دارند، مورد اندازه گیری است معنا پیدا می کند و به لحاظ نظری توجیهی برای سنجش پایایی پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش وجود ندارد. اما از آنجا که یک وسیله اندازه گیری برای اینکه روا باشد، باید در درجه نخست پایا باشد و پایایی به عنوان شرطی برای روایی ابزار محسوب می شود ( سیف، ۱۳۸۳ ) ، در پژوهش حاضر از طریق آلفای کرانباخ به بررسی پایایی ابزار پرداخته شده که رقم به دست آمده در این آزمون برابر ۸۳/۰ است که رقم قابل قبولی است.
۳-۷ روش گردآوری اطلاعات
داده‌های پژوهش حاضر پس از مراجعه به کتب، نشریات، اسناد و مدارک وتحقیقات انجام شده، به وسیله دو ابزار به دست آمده است. بدین منظور، پس از اخذ معرفی نامه از مسئولان، مستقیماً به گروه نمونه‌ای که به صورت تصادفی، انتخاب شده بود، مراجعه و پرسشنامه‌های مذکور بر روی آنان اجرا گردید. برای اخذ نتیجه بهتر و اعتماد بیشتر به یافته‌های پژوهش و هم چنین ایجاد انگیزه مناسب، برای جواب دادن صادقانه به پرسشنامه ابتدا مختصر توضیحی راجع به هدفهای پژوهش داده شد.
در جریان اجرای پرسشنامه، دقت لازم در خصوص تامین حجم نمونه مورد نیاز در طبقات مختلف لحاظ گردید.
در نهایت، نمرات مربوط به معدل نیمسال اول دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش و نمرات سه درس زبان انگلیسی، تربیت بدنی و علوم اجتماعی یا جامعه شناسی ازمسئولین مدارس اخذ شده و در پرسشنامه هر فرد قید گردید.
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است . به منظور سازمان دادن ، خلاصه کردن و طبقه بندی نمرات خام و توصیف اندازه های نمونه و تنظیم جدول توزیع فراوانی و درصد ها از آمار توصیفی استفاده گردید.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.