ژانویه 24, 2021

تأثیر تنش خشکی در مرحله زایشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم آفتابگردان- …

1 min read
۰۴۶/۰

۴-۶۹: مقایسه میانگین میزان کلروفیل برگ در سطوح مختلف خشکی (تیمارهای تنش)
۴-۷۰: مقایسه میانگین میزان کلروفیل برگ در ارقام مختلف
۴-۷۱: مقایسه اثر متقابل تنش و رقم بر میانگین میزان کلروفیل برگ
جدول ۴-۱۳: فرمول رگرسیونی و ضرایب همبستگی ساده دو به دو صفات مورد آزمون

ضرایب همبستگی فرمول رگرسیونی صفات
**۸۹۲/۰ NAR 62/1+ 17/44 = Clo NAR – میزان کلروفیل
**۷۲۸/۰ CGR 165/0+ 755/18 = Clo CGR – میزان کلروفیل
n.s567/0 LAI 369/2 + 208/20 = Clo LAI – میزان کلروفیل

فصل پنجم
نتیـجه گـیری
۵-۱٫ نتیجه گیری :
از نتایج این آزمایش چنین استنباط می شود که عملکرد گیاه آفتابگردان در شرایط تنش خشکی کاهش شدیدی می یابد. با افزایش سطوح خشکی صفاتی از قبیل شاخص سطح برگ، یرعت رشد گیاه، سرعت رشد نسبی، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوزیک و میزان کلروفیل کاهش یافته و تمامی این شاخصها در نهایت باعث کاهش عملکرد دانه می گردد. هرچند که افزایش در میزان پرولین به عنوان یک عامل جهت ایجاد تحمل به خشکی نیز در این آزمایش مشاهده گردید.
با بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش بر صفات مورد بررسی مشاهده شد که تنش خشکی به هر میزان باعث کاهش عملکرد دانه گردید. اثر کاهشی تنش خشکی به میزان ۵۰ درصد Fc بیشتر از سایر تنشها بود و ارقام در تنش ۷۵ درصد Fc عملکرد قابل قبولی (تولید به صرفه اقتصادی) را خود نشان دادند.
رقم های سن۳۳ هم در شرایط آبیاری کامل و هم در شرایط تنش بیشترین مقادیر را در اکثر صفات نسبت به رقم یوروفلور و بلیزر از خود نشان داد. این رقم بالاترین عملکرد را در تمامی تیمارهای آزمایش داشت زیرا بیشترین شاخص سطح برگ (LAI)، بیشترین میزان سرعت رشد نسبی (CGR)، بیشترین تعداد دانه در طبق، قطر طبق و وزن هزار دانه را در تمامی مراحل رشد زایشی، که از مرحله غنچه دهی تا مرحله پر شدن دانه بود به خود اختصاص داد از لحاظ ارتفاع بوته و عملکرد بیولوژیک نیز این رقم برتری نسبی در تمامی سطوح تنش ازخود نشان داد که به نظر می رسد بدلیل دیررس تر بودن این رقم در مقایسه با دو رقم دیگر می باشد. شاخص برداشت این رقم به لحاظ بیشتر بودن سرعت کاهش عملکرد دانه نسبت به کاهش ماده خشک، کمتر از ارقام دیگر بود.
در بررسی اجزا عملکرد، تعداد دانه در طبق نسبت به اجزاء دیگر (وزن هزار دانه و قطر طبق) بیشتر تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفت که به نظر می رسد به دلیل اعمال تنش در مرحله غنچه دهی، از تعداد دانه در طبق کاسته شده تا با کاهش رقابت جهت دریافت مواد فتوسنتزی، مواد بیشتری به هر یک از دانه ها انتقال یابد.
میزان کلروفیل برگ بر خلاف میزان پرولین در تمامی ارقام در سطوح مختلف تنش کاهش یافت که این تاثیر کاهشی برای رقم های سن۳۳ کمتر از دو رقم دیگر بود. از نظر میزان پرولین نیز رقم های سن۳۳ در کلیه سطوح تنش، میزان پرولین بیشتری از خود نشان داد درحالی که این میزان در شرایط نرمال آبیاری کمتر از ارقام دیگر بود چنین استنباط می شود رقم های سن۳۳ مقاومت بیشتری نسبت به خشکی در مقایسه با دو رقم دیگر دارد.
رقم یوروفلور نیز هر چند در مقایسه با رقم های سن۳۳ در اکثر صفات و سطوح مختلف خشکی مقادیر پایینتری داشت. ولی ظرفیت تولیدی این رقم بخصوص در شرایط آبیاری مطلوب نیز در حد قابل قبولی بوده و کشت آن در مناطق بدون تنش رطوبتی در صورت عدم امکان کشت رقم های سن۳۳، توصیه می گردد.
از لحاظ طول دوره رشد رقم بلیزر زودرس ترین و رقم های سن۳۳ دیررس ترین رقم ها بودند که این تفاوت در شرایط آبیاری نرمال در حدود ۱۵ روز بود.
با توجه به نتایج بدست آمده مشخص گردید که رقم های سن ۳۳ مناسب ترین رقم جهت کشت در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی است. این رقم در شرایط آبیاری نرمال دارای پتانسیل بسیار بالایی است و بدلیل دیررس بودن ازشرایط محیطی به خوبی استفاده کرده و عملکرد خیلی خوبی را تولید خواهد نمود هر چند رعایت تاریخ کاشت بخصوص در کشتهای دوم با توجه به طول دوره رشد این رقم بایستی مدنظر قرار گیرد. و در منطقه صفاشهر و مناطق مشابه از نظر اقلیمی کشت این رقم بصورت کشت بهاره مطلوب بوده و توصیه می گردد.
۵-۲٫ پیشنهادات:
با توجه به مطالعات صورت گرفته جهت دست یابی به اطلاعات بیشتر موارد ذیل پیشنهاد می گردد:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.