ژانویه 19, 2021

سامانه پژوهشی – تأثیر تنش خشکی در مرحله زایشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم آفتابگردان- قسمت ۱۵

1 min read

با توجه به تفاوت زیاد مشاهده شده در عملکرد تولیدی ارقام، ارقام بیشتری خصوصاً ارقام جدید مورد مطالعه قرار گیرند.
ارقام مقاوم آفتابگردان به خشکی در آزمایشات متعدد شناسایی و به کشاورزان معرفی گردد و از معرفی آفتابگردان بصورت کلی به عنوان گیاه مقاوم به خشکی خودداری گردد.
تاثیر تراکم های مختلف گیاهی آفتابگردان در بهره برداری از محتوای رطوبتی خاک در شرایط تنش مورد مطالعه قرار گیرد.
در آزمایشات دیگری تغییرات شاخصهای فیزیولوژیکی، بخصوص ارتباط LAR و SLA با سایر شاخصها در شرایط تنش مورد مطالعه قرار گیرد.
با توجه اهمیت انجام کشتهای حفاظتی جهت حفظ منابع آبی و خاکی، ارقام مختلف آفتابگردان با سطوح مختلف تنش در کشت مستقیم مورد مطالعه قرار گیرد.
منابع
منابع فارسی :
اهدایی، ب. ۱۳۷۲٫ انتخاب برای مقاومت به خشکی در ارقام گندم. مقالات کلیدی: اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران. دانشکده کشاورزی کرج.
آلیاری، ه. و ف، شکاری. ۱۳۷۹٫ دانه های روغنی، زراعت و فیزیولوژی. انتشارات عمیدی تبریز.
آهون منش، ع. ۱۳۷۵٫ نقش مراکز ملی و بین المللی تحقیقات کشاورزی در امنیت غذایی و کشاورزی پایدار. مجموعه مقالات کلیدی چهارمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان. ص. ۲۸-۱٫
اکبری، غ. ح. جباری. ج. دانشیان. ا. دادی و ن. شهبازیان. ۱۳۸۵٫ تاثیر آبیاری محدود بر خصوصیات فیزیکی دانه هیبریدهای آفتابگردان. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد ۱۲٫ شماره ۴۵: ۵۲۳-۵۱۳٫
بابائیان، م. م. حیدری. ا. قنبری. ۱۳۸۹٫ اثر تنش خشکی و محلول پاشی عناصر کم مصرف بر ویژگی های فیزیولوژیک و جذب عناصر غذایی در آفتابگردان. مجله علوم زراعی ایران. جلد ۱۲٫ شماره ۴: ۳۹۱ – ۳۷۷
تایز، ل. ا. زایگر. ۱۳۸۲، فیزیولوژی گیاهی. ترجمه ی. کافی. م. ا. زند. ب. کامکار. ح. شریفی و م. گلدانی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. جلد دوم. ۳۷۹ صفحه.
تسار، ام. بی. ۱۳۷۰٫ میانی فیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان زراعی. ترجمه عوض کوچکی، محمد حسن راشد محصل، مهدی تصیری و رضا صدر آبادی، چاپ دوم. انتشارات آستان قدس رضوی . ۴۰۴ صفحه .
جباری، ح. غ. اکبری. ج. دانشیان. ا. دادی و ن. شهبازیان. ۱۳۸۶٫ اثرات تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی هیبریدهای آفتابگردان. مجله کشاورزی. جلد ۹٫ شماره ۱: ۲۲-۱۳٫
جعفر زاده کنار سری، م. و ک. پوستینی ۱۳۷۶٫ بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و اجزای عملکرد آفتابگردان (رقم رکورد).
جعفری حقیقی، ب. ۱۳۸۷٫ بررسی رابطه بین عملکرد دانه و اجزاء آن در مناسبترین تراکم در گندم هگزار پلوئید توسط تجربه علیت. همایش ملی کشاورزی آفات و بیماری های گیاهی.
جوانمردی، ش. ر. فتوت و ج. صبا. ۱۳۸۷٫ رابطه بین تنظیم اسمزی با کربوهیدرات های محلول و پرولین و نقش آن در عملکرد لاین های مختلف گندم تحت شرایط تنش خشکی. همایش ملی مسائل و راهکارهای مقابله باخشکسالی. اردیبهشت ۱۳۸۸ دانشگاه شیراز: ۴۳۲- ۴۲۶٫
حسن زاده، م.، م. ر.، نادری و ا. ح. شیرانی راد ۱۳۸۴٫ ارزیابی اثرات تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پر محصول ارقام کلزای پاییزه در منطقه اصفهان. مجله پژوهش در کشاورزی، جلد دوم، شماره ۲ صفحات ۵۱-۶۲٫

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.