ژانویه 20, 2021

تحقيق دانشگاهی – تأثیر تنش خشکی در مرحله زایشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم آفتابگردان- قسمت ۵

1 min read
۱۸/۱۱۸

۴-۴۸: مقایسه میانگین تعداد دانه در طبق در سطوح مختلف خشکی (تیمارهای تنش)
۴-۴۹: مقایسه میانگین تعداد دانه در طبق در ارقام مختلف
۴-۵۰:مقایسه اثرمتقابل تنش و رقم بر میانگین تعداد دانه در طبق
۴-۷-۳٫ اثر تنش خشکی بر وزن هزار دانه:
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارهای مختلف تنش (شکل ۴-۵۱) تفاوت معنی دار آماری در سطح ۱درصد وجود دارد (جدول ۴-۴). بطوریکه بیشترین وزن هزار دانه در تیمار شاهد (gr35/70) وجود داشت و کمترین وزن هزار دانه مربوط به تیمار تنش شدید (Fc25%) با ۸۴/۵۰ گرم بود.
بین ارقام مختلف (شکل ۴-۵۲) نیز تفاوت معنی داری آماری در سطح ۱درصد وجود داشت (جدول ۴-۴). بیشترین وزن هزار دانه مربوط به رقم های سن۳۳ و کمترین آن مربوط به رقم بلیزر بود (وزن هزار دانه های سن۳۳ برابر با ۸۷/۶۴ گرم و برای بلیزر برابر با ۱۴/۵۵ گرم بود. رقم یوروفلور نیز وزن هزار دانه ای برابر با ۴۵/۶۰ گرم داشت.)
با بررسی اثر متقابل تنش و رقم بر وزن هزاردانه (شکل ۴-۵۳) مشخص گردید که اختلاف معنی داری در سطح ۱درصد وجود دارد (جدول ۴-۴۳). رقم های سن۳۳ در تیمار شاهد (Fc) دارای بیشترین وزن هزار دانه (۵/۷۳گرم) بود و کمترین میزان وزن هزار دانه در رقم بلیزر در تیمار تنش شدید (Fc25%) مشاهده گردید که برابر با ۷۳/۴۳ گرم بود. عکس العمل ارقام در تمام تیمارهای تنش به نحوی بود که رقم های سن۳۳ در کلیه سطح تنش دارای بیشترین وزن هزار دانه و رقم بلیزر دارای کمترین وزن هزار دانه بود. بیشترین تاثیر تنش خشکی بر وزن هزار دانه در ارقام مختلف در تیمار تنش نسبتاً شدید (Fc50%) در رقم بلیزر مشاهده گردید که کاهشی۵/۲۳ درصدی را نشان داد. وزن هزار دانه رقم بلیزر در تیمار تنش نسبتاً شدید (Fc50%) کمتر از وزن هزار دانه ارقام یوروفلور و های سن۳۳ در تیمار تنش شدید (Fc25%) بود. عمدتاً تنش مداوم خشکی در مراحل گلدهی از طریق، کاهش عرضه مواد فتوسنتزی (همانطوری که در مورد NAR مشاهده شد) می تواند باعث کاهش وزن هزار دانه شود. هم چنین وزن هزار دانه تابع ساختار ژنتیکی نیز می باشد (رائو[۲۶۴] و همکاران، ۱۹۹۱). این نتایج با تحقیقات مندهام[۲۶۵] و همکاران (۱۹۸۴)، رائو و مندهام[۲۶۶] (۱۹۹۱)، حسن زاده و همکاران (۱۳۸۴) و ماجور[۲۶۷] و همکاران (۱۹۷۸) مطابقت دارد که کاهش وزن هزار دانه را در اثر تنش خشکی مشاهده نمودند. شاهین (۱۳۸۶) و مارکینویچ[۲۶۸] (۱۹۹۲) عنوان نمودند که بین وزن هزار دانه و عملکرد همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.
جدول ۴-۴: نتایج تجربه واریانس میانگین مربعات

منابع تغییرات
صفت
تکرار R خشکی B خطای آزمایش (Ea) رقم (V) رقم * خشکی
(V*B)
خطای آزمایش
(Eb)
بلوک * رقم
(V*R)
ضریب تغییرات (cv)
درجه آزادی
(df)
۲ ۳ ۶ ۲ ۶ ۱۶ ۱۶ ۸۶/۱
وزن هزار دانه n.s997/1 ٭٭۲۴۸/۶۹۸
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.