ژانویه 16, 2021

تأثیر موسیقی مهیج، آرامش بخش، ترکیبی و تحریک کننده ی امواج مغزی …

1 min read

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل آماری و نوع آزمونهایی که مورد استفاده قرار خواهند گرفت
در این پژوهش از آمار توصیفی برای طبقهبندی و تنظیم دادهها استفاده خواهد شد. برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنف[۶۵] و بررسی همگن بودن واریانس گروهها از آزمون لوین[۶۶] استفاده میشود. جهت تجزیه و تحلیل دادههای آزمون ورزشی بیشینهی GXT نوارگردان بروس، پرسشنامهی درک فشار کار، پرسشنامهی POMS، پرسشنامهی افسردگی، پرسشنامهی خستگی، شاخص بورگ، لاکتومتر و پالسمتر از آزمون تحلیل واریانس یک راهه[۶۷] و آزمون تعقیبی توکی[۶۸] برای مقایسهی تغییرات بین گروهی استفاده میگردد. سطح معنیداری آماری در کلیهی مراحل و عملیات آمار استنباطی۰۵/۰P≤ در نظر گرفته میشود. کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار کامپیوتری SPSS18 و Excel2010 انجام میشود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
۴-۱- مقدمه
به منظور تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش حاضر ابتدا اطلاعات مربوط به هریک از متغیرهای پژوهش استخراج و در جدول اطلاعات کلی یا جدول مادر تنظیم شد سپس کلیهی اطلاعات با استفاده از رایانه و از طریق نرمافزارهای آماریSPSS18[69] در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. نمودارهای مقایسهای توسط نرمافزار Excel2010 رسم شدند. در بخش آمار توصیفی، ابتدا شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی مربوط به متغیرهای اندازهگیری شده نمونهی پژوهش از جمله سن، قد و وزن محاسبه شد. این شاخصها شامل میانگین وانحراف استاندارد میباشد. در بخش آمار استنباطی به منظور بررسی سؤال پژوهش و به عبارتی تعمیم نتایج بدست آمده از نمونهی تحقیق به جامعهی آماری، از روش تحلیل واریانس اندازهگیریهای تکراری (ANOVA R.M.)[70] استفاده شد. در صورت وجود اختلاف بین گروهها برای اینکه مشخص شود بین کدام گروهها اختلاف قابل ملاحظهای وجود دارد، آزمون تعقیبیLSD [۷۱] مورد استفاده قرار گرفت که نتایج مربوط به مقایسهها در جدولهای جداگانه آمده است. لازم به ذکر است که بطور کلی در تعمیم نتایج بدست آمده از نمونهی پژوهش به جامعهی آماری دو رویکرد وجود دارد، یکی آزمون فرض صفر آماری و دیگری برآورد پارامتر جامعه. در این پژوهش از رویکرد اول استفاده شده و معیار تصمیمگیری بدین گونه است که در صورتی که صفر رد شود، فرضیهی محقق مبنی بر تأثیر متفاوت گوش دادن به چهار نوع موسیقی مختلف در حین اجرای ورزشی جایگزین آن میگردد. نتایج حاصل از توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات تحت عنوان آزمون فرضیههای تحقیق مطرح میشود. میزان خطا یا آلفا در تمام موارد ۰۵/۰ در نظر گرفته شدهاست.
۴-۲- اطلاعات آماری مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق در پنج گروه آزمایشی
در زیر اطلاعات آمارههای توصیفی مربوط به متغیّرهای وابستهی تحقیق را به صورت جدولهای جداگانه ارائه مینمائیم.
جدول۱-۴: اطلاعات آمارههای توصیفی مربوط به میزان لاکتات خون، ضربان قلب، زمان فعالیت تا واماندگی و حداکثر اکسیژن مصرفی

شاخص
گروه
لاکتات خون استراحتی (میلیمول بر لیتر) لاکتات خون پس از فعالیت (میلیمول بر لیتر) ضربان قلب
پس از فعالیت
زمان فعالیت تا واماندگی (دقیقه) حداکثر اکسیژن مصرفی (میلیلیتر/کیلوگرم/ در دقیقه)
کنترل (فقط فعالیتبدنی) ۳/۰۸±۰/۳۹ ۱۰/۲۲±۱/۹۶ ۱۸۵/۵۰±۴/۹۹ ۸/۲۷±۰/۶۴ ۳۲/۷۰±۱/۵۸
فعالیتبدنی (همراه موسیقی مهیج) ۳/۰۸±۰/۳۹ ۱۱/۳۰±۱/۸۰ ۱۸۴±۶/۴۵ ۹/۰۱±۰/۷۶ ۳۵/۰۵±۲/۷۹
فعالیتبدنی (همراه موسیقی آرامشبخش) ۳/۰۸±۰/۳۹ ۱۰/۰۶±۱/۷۱ ۱۸۵/۹۰±۶/۴۰
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.