ژانویه 28, 2021

دسترسي به منابع مقالات : تأثیر موسیقی مهیج، آرامش بخش، ترکیبی و تحریک کننده ی امواج مغزی بر …

1 min read

فعالیتبدنی (همراه موسیقی مهیج)

۸۹±۵/۶۸

۱۸/۹±۳/۵۴

۱۶/۷±۲/۰۶

۴۵/۱±۱۱/۴۸

۱۶۸/۷۲±۱۰/۸۸

فعالیتبدنی (همراه موسیقی آرامشبخش)

۹۶±۵/۱۶

۲۲±۳/۵۳

۱۴/۱±۲/۰۲

۴۸/۸±۱۱/۵۷

۱۹۱/۷۲±۱۶/۰۳

فعالیتبدنی (همراه موسیقی امواجمغزی)

۹۰±۴/۷۱

۱۹/۵±۱/۵۰

۱۶±۲/۹۰

۴۵/۲±۱۱/۳۴

۱۷۱/۳۲±۱۲/۱۸

فعالیتبدنی (همراه موسیقی ترکیبی)

۸۴±۶/۹۹

۱۷/۳±۳/۶۸

۱۷/۹±۲/۳۳

۴۳/۲±۱۰/۴۶

۱۶۰/۵±۱۰/۴۸

*دادهها برحسب مقیاس لیکرت و به صورت میانگین ± انحراف استانداردارائه شدهاست.
جدولهای ۴-۱ و ۴-۲ وضعیت هر یک از متغیرهای مورد بررسی را با توجه به آمارههای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد در پنج گروه آزمایشی نشان میدهند. در ادامه آمارههای استنباطی برای هر یک از متغیّرهای تحقیق در گروههای آزمایشی به تفکیک محاسبه و ارائه شدهاست که نتایج آنها در جدولهای ۴-۳ الی ۴-۱۸ و نمودارهای ۴-۱ تا ۴-۹ مشاهده میشود.
۴-۳- آزمون فرضیههای پژوهش
در اینجا شاخصهای آمار استنباطی و نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق را همراه با توضیح مختصری به صورت نمودارها و جدولهای مقایسهای ارائه خواهیم داد. به منظور آزمون فرضیههای پژوهش ابتدا وضعیت هر یک از متغیرهای مورد بررسی در گروههای آزمایشی را گزارش کرده و سپس بر مبنای نتایج آزمونهای آماری انجام شده طبق رویکرد آزمون فرض صفر آماری با آلفای پنج صدم تفاوت معنیداری بین متغیرهای پژوهش در گروههای آزمایشی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. لازم به ذکر است در بارهی تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق از طریق آزمون آماری تحلیل واریانس اندازهگیریهای تکراری به این نکته اشاره شود که یکی از پیش فرضهای آزمون آماری تحلیل واریانس اندازهگیریهای تکراری این است که واریانس اندازههای تکراری مختلف یا تمام آزمونها با یکدیگر برابر باشند (همگنی واریانس) و روابط یا همبستگی میان تمام تعداد آزمونهای ترکیبی (همگنی کوواریانس) یکسان باشند. به این امر پیشفرض همگنی واریانس و کوواریانس[۷۲] اطلاق میشود. چنانچه پیشفرض همگنی واریانس و کوواریانس واقعی نبوده و یا رعایت نشود، احتمال مرتکب شدن به خطای نوع اول افزایش مییابد. روشهائی جهت اصلاح تخلف از این پیشفرض به وسیلهی گرین هاووس-گیزر (GG)[73]، هاینه-فلت (HF)[74] و لوور-باند (LB)[75] پیشنهاد شدهاست که در هر سه روش اصلاحی، مقدار درجات آزادی (df) مربوط به عاملهای آزمایشی و خطا تعدیل و تغییر داده میشود. در خروجی آزمون آماری تحلیل واریانس اندازهگیریهای تکراری نتایج آزمون کرویت مخلی[۷۶] جهت بررسی یکنواختی یا همگنی واریانسی و کوواریانسی و مقادیر اپسیلون (e)[77] برای آزمونهای آماری محافظهکارانهتر گزارش میشود. در صورتی که آزمون مخلی معنیدار شود (عدم یکنواختی یا همگنی واریانسی و کوواریانسی وجود داشتهباشد) در جدولهای تحلیل واریانس به جای ردیف آزمون آماری برقراری پیشفرض همگنی واریانس و کوواریانس (SA)[78] از یک آزمون آماری محافظهکارانهتر مثل گرین هاووس-گیزر، هاینه-فلت و یا لوور-باند که در ردیفی به همین نام در جدول تحلیل واریانس ارائه شدهاند، استفاده شدهاست.

  • میزان لاکتات خون پس از اجرای آزمون ورزشی

جدول ۳-۴: تحلیل واریانس دادههای مربوط به میزان لاکتات خون پس از اجرای آزمون ورزشی

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.