ژانویه 24, 2021

فایل – تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود …

1 min read

نتایج حاصل از پژوهش اخیر نشان داد که در تیمار آبیاری تکمیلی تعداد دانه در بوته به مقدار ۳/۲۱ عدد به دست آمد. تعداد دانه در بوته در تیمار دیم به مقدار ۲/۲۰ عدد به دست آمد (شکل ۴-۵). نتایج این بررسی نشان داد که در تیمار مصرف سالیسیلیک اسید تعداد دانه در بوته به مقدار ۸/۲۱ عدد است. در تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید تعداد دانه در بوته به مقدار ۷/۱۹ عدد بود (شکل ۴-۶). نتایج نشان داد که در تیمار تلقیح توام ازتوباکتر و سودوموناس تعداد دانه در بوته به مقدار ۴/۲۲ عدد می باشد. کمترین تعداد دانه در بوته در تیمار شاهد به مقدار ۱/۱۸ عدد به دست آمد. همچنین بین تیمار شاهد با تمامی باکتریها اختلاف آماری معنیداری وجود داشت (شکل ۴-۷).
 
شکل ۴-۵: تاثیر تنش بر تعداد دانه در بوته
 
تیمار سالیسیلیک اسید
شکل ۴-۶: تاثیر سالیسیلیک اسید بر تعداد دانه در بوته
 
تیمار
شکل ۴-۷: تاثیر باکتریهای محرک رشد بر تعداد دانه در بوته
۴-۸ وزن صد دانه
نتایج به دست آمده از این بررسی بیانگر آن است که تنها اثر سالیسیلیک اسید بر وزن صد دانه معنی دار بود ولی سایر اثرات تیمارهای آزمایش تاثیر معنیداری بر این صفت نداشتند (جدول ۴-۴).
نتایج حاصل از پژوهش اخیر نشان داد که در تیمار آبیاری تکمیلی وزن صد دانه به مقدار ۱/۲۹ گرم به دست آمد. وزن صد دانه در تیمار دیم به مقدار ۱/۲۵ گرم بود (شکل ۴-۸). نتایج این بررسی نشان داد که در تیمار مصرف سالیسیلیک اسید وزن صد دانه به مقدار ۷/۲۹ گرم می باشد. در تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید وزن صد دانه به مقدار ۵/۲۴ گرم به دست آمد (شکل ۴-۹).
 
شکل ۴-۸: تاثیر تنش بر وزن صد دانه
 
تیمار سالیسیلیک اسید
شکل ۴-۹: تاثیر سالیسیلیک اسید بر وزن صد دانه
۴-۹ عملکرد دانه
داده های به دست آمده از بررسی حاضر نشان داد که اثر تیمارهای تنش خشکی، سالیسیلیک اسید، باکتری و اثر سه گانه تیمارها بر عملکرد دانه معنیدار بود ولی سایر اثرات تیمارهای آزمایش تاثیر معنی داری بر این صفت نداشتند (جدول ۴-۴).
یافته های به دست آمده نشان داد که در تیمار آبیاری تکمیلی عملکرد دانه به مقدار ۷۱۲ عدد به دست آمد. عملکرد دانه در تیمار دیم به مقدار ۴۸۴ کیلوگرم در هکتار بود (شکل ۴-۱۰). نتایج این بررسی نشان داد که در تیمار مصرف سالیسیلیک اسید عملکرد دانه به مقدار ۶۸۰ کیلوگرم در هکتار می باشد. در تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید عملکرد دانه به مقدار ۵۲۷ کیلوگرم در هکتار به دست آمد (شکل ۴-۱۱). نتایج نشان داد که در تیمار تلقیح توام ازتوباکتر و سودوموناس عملکرد دانه به مقدار ۶۵۸ کیلوگرم در هکتار به دست آمد. کمترین عملکرد دانه در تیمار شاهد به مقدار ۵۰۴ کیلوگرم در هکتار به دست آمد. همچنین بین تیمار شاهد با تمامی باکتریها اختلاف آماری معنیداری از لحاظ تاثیر بر این صفت وجود داشت (شکل ۴-۱۲).
 
شکل ۴-۱۰: تاثیر تنش بر عملکرد دانه
 
شکل ۴-۱۱: تاثیر سالیسیلیک اسید بر عملکرد دانه
 
تیمار
ازتوباکتروسودوموناس
شکل ۴-۱۲: تاثیر باکتریهای محرک رشد بر عملکرد دانه
نتایج نشان داد که اثر سه گانه بر عملکرد دانه معنیدار بود. در این بررسی در حالت تلقیح بذر با ازتوباکتر، مصرف سالیسیلیک اسید و آبیاری تکمیلی عملکرد دانه به مقدار ۸۸۰ کیلوگرم در هکتار به دست آمد. در تیمار عدم تلقیح بذر با باکتری، عدم مصرف سالیسیلیک اسید و شرایط دیم عملکرد دانه به مقدار ۴۲۲ کیلوگرم در هکتار (با توجه به اینکه در تیمار فوق علاوه بر شرایط دیم هیچ ماده ی تقویت کننده ای نیز اعمال نشده بود، لذا عملکرد حاصل شده قابل انتظار بود) به دست آمد. به طور کلی در حالت مصرف سالیسیلیک اسید و یا تلقیح بذر در شرایط دیم؛ عملکرد دانه نسبت به تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید و عدم تلقیح بذر افزایش یافت (جدول ۴-۵).

جدول ۴-۵- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)
باکتری