ژانویه 21, 2021

فایل دانشگاهی – تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود …

1 min read
میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۵% با هم ندارند.

۴-۱۰ عملکرد بیولوژیک
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اثر تنش، سالیسیلیک اسید، باکتری، اثر متقابل سالیسیلیک اسید و باکتری و اثر سه گانه تیمارها بر عملکرد بیولوژیک معنیدار بود ولی سایر اثرات تیمارهای آزمایش تاثیر معنیداری بر این صفت نداشتند (جدول ۴-۴).
یافته های به دست آمده نشان داد که در تیمار آبیاری تکمیلی عملکرد بیولوژیک به مقدار ۱۶۰۶ عدد به دست آمد. عملکرد بیولوژیک در تیمار دیم به مقدار ۱۱۳۰ کیلوگرم در هکتار حاصل شد(شکل ۴-۱۳). نتایج این بررسی نشان داد که در تیمار مصرف سالیسیلیک اسید عملکرد بیولوژیک به مقدار ۱۵۱۳ کیلوگرم در هکتار بود. در بررسی حاضر در تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید عملکرد بیولوژیک به مقدار ۱۲۲۳ کیلوگرم در هکتار به دست آمد (شکل ۴-۱۴). یافته های به دست آمده نشان داد که در تیمار تلقیح توام ازتوباکتر و سودوموناس عملکرد بیولوژیک به مقدار ۱۴۷۶ کیلوگرم در هکتار حاصل شد. کمترین عملکرد بیولوژیک در تیمار شاهد به مقدار ۱۱۶۷ کیلوگرم در هکتار حاصل شد. بین تیمار شاهد با تمامی باکتریها اختلاف آماری معنیداری از لحاظ تاثیر بر عملکرد بیولوژیک وجود داشت (شکل ۴-۱۵).
 
شکل ۴-۱۳: تاثیر تنش بر عملکرد بیولوژیک
 
تیمار سالیسیلیک اسید
شکل ۴-۱۴: تاثیر سالیسیلیک اسید بر عملکرد بیولوژیک
 
شکل ۴-۱۵: تاثیر باکتریهای محرک رشد بر عملکرد بیولوژیک
یافته ها نشان داد که اثر متقابل سالیسیلیک اسید و باکتری بر عملکرد بیولوژیک معنیدار بود. در این بررسی در حالت تلقیح بذر با سودوموناس و مصرف سالیسیلیک اسید عملکرد بیولوژیک به مقدار ۱۶۱۳ کیلوگرم در هکتار حاصل شد. در تیمار عدم تلقیح بذر با باکتری و عدم مصرف سالیسیلیک اسید عملکرد بیولوژیک به مقدار ۹۶۱ کیلوگرم در هکتار حاصل شد که کمترین مقدار بود. به طور کلی در حالت تلقیح بذر با باکتریهای محرک رشد و حتی در تیمار شاهد، عملکرد بیولوژیک در حالت مصرف سالیسیلیک اسید بیشتر از حالت عدم مصرف بود (شکل ۴-۱۶).
 
تیمار
سودوموتاس
ازتوباکتروسودوموناس
شکل ۴-۱۶: اثر مقابل سالسیلیک اسید و باکتریهای محرک رشد بر عملکرد بیولوژیک
نتایج نشان داد که اثر سه گانه بر عملکرد بیولوژیک معنیدار بود. در این بررسی در حالت تلقیح بذر با ازتوباکتر، مصرف سالیسیلیک اسید و آبیاری تکمیلی عملکرد بیولوژیک به مقدار ۱۹۹۲ کیلوگرم در هکتار حاصل شد. در تیمار عدم تلقیح بذر با باکتری، عدم مصرف سالیسیلیک اسید و شرایط دیم عملکرد بیولوژیک به مقدار ۷۷۵ کیلوگرم در هکتار حاصل شد . در حالت مصرف سالیسیلیک اسید و یا تلقیح بذر در شرایط دیم؛ عملکرد بیولوژیک نسبت به تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید و عدم تلقیح بذر افزایش یافت (جدول ۴-۶).

جدول ۴-۶- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار)
باکتری
ازتوباکتر ازتوباکتر و سودوموناس سودموناس شاهد تنش سالیسیلیک اسید