ژانویه 26, 2021

تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط …

1 min read
عدم مصرف

۲۷٫۸a

۲۵٫۰bc

۲۸٫۳a

۲۴٫۱bcd

دیم

۲۵٫۲bc

۲۳٫۷bcd

۲۲٫۱cde

۲۱٫۱de

آبیاری تکمیلی

مصرف

۲۲٫۶cde

۲۵٫۹ab

۲۵٫۱bc

۱۹٫۸e

دیم

میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۵% با هم ندارند.

فصل پنجم
نتیجهگیریوپیشنهادات
۵-۱ بحث
نتایج حاکی از تاثیر باکتریهای محرک رشد، تنش و سالیسیلیک اسید بر ارتفاع بوته و تعداد شاخه جانبی بود. ارتفاع یک صفت ارثی است اما تاحدود زیادی تحت تأثیرعوامل محیطی مثل خاک،رطوبت و مواد غذایی قرار می‌گیرد. معمولاٌ گیاهان تنش دار کوتاه‌تر از گیاهانی هستندکه تحت آبیاری مطلوب هستند.ارتفاع بوته در شرایط معمول که رطوبت کافی است هیچ رابطه خاصی باعملکرد دانه ندارد، اما در شرایط تنش رطوبت با عملکرد دانه رابطه منفی دارد (نجات و همکاران، ۲۰۰۹؛ امیری و همکاران ۱۳۸۹). مومنی (۱۳۹۰) با بررسی تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود در شرایط گلخانه گزارش کردند که بیشترین ارتفاع مربوط به تیمار شاهد بود. ولی زاده (۱۳۹۰) کاهش ارتفاع ماش تحت تنش خشکی را گزارش کرد. لایر (۲۰۰۳) گزارش نمود که تنش خشکی در طی مرحله رویشی، رشد ساقه و سلولهای برگ را کاهش میدهد و در نتیجه ارتفاع گیاه کاهش یافته و سطح برگ کمتر میگردد. پاندی و همکاران (۲۰۰۰) گزارشکردندکهکمآبیاریدراوایلرشدرویشی ارتفاعبوتهذرت را کاهش داد.
ولی زاده (۱۳۹۰) کاهش تعداد شاخه فرعی گیاه ماش تحت تأثیر افزایش شدت تنش خشکی را گزارش کرد. امیری و همکاران (۱۳۸۹) با بررسی تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود در شرایط گلخانه گزارش کردند که بیشترین تعداد شاخههای جانبی مربوط به تیمار شاهد بود و تیمار تنش خشکی در مرحله گلدهی از لحاظ صفات مورد بررسی، کمترین مقادیر را داشت. تحتشرایطتنشخشکیکاهشتعدادشاخهدرگیاه گزارششدهاست (الباراک، ۲۰۰۶) .
اسید سالیسیلیک از جمله ترکیباتی است که بعنوان تنظیم کننده رشد گیاهی در برخی گیاهان عمل نموده و این ترکیبات در شرایط تنش اسمزی و شوری می توانند گیاه را محافظت نماید. همچنین اسید سالیسیلیک باعث افزایش مقاومت گیاهان به تنشهای زیستی و غیر زیستی از جمله خشکی شده است (وانگ، ۲۰۰۶). دلیل افزایش ارتفاع را میتوان چنین بیان کرد که گیاه در اثر تیمار با اسید سالیسیلیک در مقابل تنش خشکی مقاوم گردیده و اسید سالیسیلیک باعث کاهش اثرات مخرب ناشی از تنش خشکی شده، چنین گیاهی دارای سطح برگ بزرگتری نسبت به گیاهان تیمار نشده دارد که افزایش سطح برگ در این گیاهان میتواند افزایش فتوسنتز و در نهایت افزایش ارتفاع را بدنبال داشته باشد. در مطاله ای که توسط خوداری (۲۰۰۴) بر روی ذرت انجام گرفت مشخص شد محلول پاشی سالیسیلیک اسید موجب افزایش شاخصهای رشد، مقدار رنگیزه و سرعت فتوسنتز شد.
چاندراسکاروهمکاران (۲۰۰۵)افزایشارتفاعارزنرابراثرپرایمینگباآزوسپیریلیوموازتوباکترهمراهبا کاربرداوره گزارش کردند. زاهیروهمکاران (۲۰۰۰)افزایش ۵/۸ درصدیارتفاعبوتهذرترا زمانی کهبذرآنباازتوباکتر وسودوموناسپرایمینگ شدهبودگزارشکردند. افزایشارتفاعتحت تأثیر باکتریهایافزایندهرشدباتوجهبهاثرافزایندهآن هابررشدرویشیقابلتوجیهاست (اکبری و همکاران، ۱۳۸۸). شالان (۲۰۰۵) نتیجه گرفتکهتلقیحبذرسیاهدانهباکودهای بیولوژیکآزوسپیریلیوم،ازتوباکتروسودوموناس موجببهتر شدنخصوصیاترشدیگیاه،نظیرارتفاعگیاه شد.باکتریهای محرک رشد از طریق مکانیسمهای مختلفی همچون تولید هورمونهای گیاهی مانند اکسین و جیبرلین (گلیک و همکاران، ۲۰۰۱) و تولید آنزیم ACC دآمیناز در گیاهان، در تحریک رشد و افزایش ارتفاع بوته گیاهان نقش ایفا میکنند (لارسن و همکاران، ۲۰۰۹). خلیل زاده و همکاران (۱۳۹۱) افزایش معنیدار ارتفاع گیاه ماش را با مصرف کودهای بیولوژیک گزارش کردند. هرچه ارتفاع گیاه بیشتر شده و رشد رویشی گیاه بیشتر باشد به شرط رعایت تراکم مناسب رشد رویشی گیاه بیشتر شده و دسترسی گیاه به تشعشع فتوسنتز بیشتر خواهد بود. در نتیجه عملکرد بیولوژیک بیشتر خواهد بود.
نتایج بررسی نظرلی و همکاران (۱۳۸۹) نشان داد که در صورت تلقیح بذور آفتابگردان با ازتوباکتر، آزوسپیریلوم و سودوموناس و عدم تلقیح (شاهد)، ارتفاع نهایی آفتابگردان بترتیب به میزان ۷۶/۱۶۵، ۲۶/۱۶۹، ۵۴/۱۷۰ و ۱/۱۶۲سانتیمتر به دست آمد که بین کاربرد جداگانه هر یک از باکتری ها با تیمار عدم تلقیح از لحاظ تأثیر بر این صفت اختلاف معنیداری از لحاظ آماری وجود داشت. افزایشارتفاعتحت تأثیر باکتریهایافزایندهرشدباتوجهبهاثرافزایندهآن هابررشدرویشیقابلتوجیهاست (اکبری و همکاران، ۱۳۸۸). شریفی و حق نیا (۱۳۸۶) نیز نشاندادندارتفاعبوته گندمبامصرفنیتروکسینافزایشآماریمعنی دارینشاندادومیزانافزایشنسبتبهشاهد ۰۳/۳۸درصدبهدستآمد. حمیدی و همکاران (۱۳۸۴) افزایش ارتفاع ساقه ذرت را تحت تاثیر تلقیح با باکتری‌های محرک رشد گزارش نمودند. همچنین کاپولینگ و همکاران (۱۹۸۲) افزایش ارتفاع ذرت با تلقیح بوسیله‌ی باکتری Azospirllum lipofrom را گزارش کردند.
محققان بیان کردند که تلقیح بذر لوبیا با باکتری آزوسپیریلیوم موجب افزایش تعداد شاخه جانبی لوبیا شد (روستا و همکاران، ۱۳۸۸). صیادی و همکاران (۱۳۹۱) بیان کردند که باکتری آزوسپیریلیوم باعث افزایش معنیدار تعداد شاخه جانبی ماش شده است. خلیل زاده و همکاران (۱۳۹۱) نیز افزایش معنیدار تعداد شاخه جانبی ماش با مصرف کودهای بیولوژیک را گزارش کردند. به نظر میرسد باکتری های محرک رشد با تولید هورمونهای گیاهی تاثیر گذار در رشد رویشی، خاصیت غالبیت انتهایی ناشی از هورمون اکسین را تعدیل کرده و ضمن افزایش ارتفاع، تعداد شاخه های جانبی گیاه را افزایش میدهند.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.