ژانویه 18, 2021

تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود …

1 min read

اردکانی، م. ر.، مجد، ف.، مظاهری، د.، و نورمحمدی، ق. ۱۳۸۰٫ بررسی کارآیی آزوسپیریلوم، میکوریزا و استرپتومایسس به همراه مصرف کود دامی در گندم با استفاده از فسفر-۳۲٫ مجله علوم زراعی ایران. ۳ (۱): ۶۹-۵۶.
اردکانی، م.، ثانی، ب.، نور محمدی، ق.، خسروی، ه.، و فرحبخش، الف. ۱۳۸۶٫ مقایسه کارایی تلقیح کودهای زیستی روی بازدهی تولید و عملکرد سویا. چکیده مقالات دومین همایش ملی بوم شناختی کشاورزی ایران، ۲۶-۲۵ مهر، گرگان.
اصغر زاده، ا. ۱۳۷۵٫ بررسی پتانسیل تثبیت ازت در همزیستی سویه های بومی ریزوبیوم با دو رقم اصلی نخود. دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ایران. اصولی، ن.، و طالشی. ک. ۱۳۹۰٫ ارزیابی اثر کود سوپر فسفات تریپل بر روی خصوصیات زراعی ارقام مختلف ماش(Mungbean) در شهرستان خرم آباد. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد-آبان ۱۳۹۰٫
اکبری، پ.، قلاوند، ا.، و س.م.ع. مدرس ثانوی. ۱۳۸۸٫ اثراتسیستمهایمختلفتغذیهوباکتریهایافزایندهرشد (PGPR) برفنولوژی، عملکردواجزاءیعملکردآفتابگردان. مجلهالکترونیکتولیدگیاهانزراعی. ۲ (۳) : ۱۳۴-۱۱۹٫
امام، ی. ۱۳۸۳٫ زراعت غلات. انتشارات دانشگاه شیراز. ۱۶۶ صفحه.
امام، ی.، زواره، م.، ۱۳۸۴٫ تحمل به خشکی در گیاهان عالی (تحلیل های فیزیولوژیکی و زیست شناختی مولکولی) (ترجمه). مرکز نشر دانشگاهی. ص ۷۵.
امیری، ر.، م. پارسا. و ع. گنجعلی. ۱۳۸۹٫ تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum) در شرایط گلخانه. مجله پژوهش های زراعی ایران، ۸ (۲).
ایرانی پور، ر، ملکوتی، م، ج، عابدی، م، ج، سجادی، ا و غفوریان، ج . ۱۳۸۲٫ بررسی تأثیر گوگرد، ماده آلی، تیوباسیلوس و باکتری های حل کننده فسفات بر قابلیت جذب فسفر از منبع خاک فسفات با استفاده از تکنیک رقت ایزوتوپی. چکیده مقالات سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، ص ۲۹۶-۲۹۵.
آقاعلیخانی، م. ۱۳۷۲٫ بررسی تأثیر مقادیر مختلف و شیوه توزیع کود نیتروژن بر منحنی رشد و خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه. پایاننامه کارشناسی ارشد، رشته زراعت، دانشگاه تربیت مدرس، ۲۴۴ صفحه.
باقری، ع، نظامی، الف، گنجعلی، ع و پارسا، م. ۱۳۷۶٫ زراعت و اصلاح نخود (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی، مشهد.ایران.
بحرانی، ع.، حسینی، م.، معمار، س. و طهماسبی سروستانی، ز. ۱۳۸۶٫ بررسی تأثیر باکتری‌های آزوسپیریلوم و ازتوباکتر همراه با مصرف ریزمغذی‌ها به صورت محلول‌پاشی و کاربرد در خاک بر خصوصیات کمی و کیفی ۵ رقم گندم بعد از کشت ذرت در استان فارس. علوم کشاورزی ایران، ۳۸: ۳۷۶-۳۶۷.
برادران فیروزآبادی، م.، برادران فیروزآبادی، م.، پارسائیان، م.، غلامی، ا.، و نجفی، ف.، ۱۳۹۱٫ تاثیر تنش کم آبی و محلول پاشی اسید آسکوربیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.). مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ۱۶-۱۴ شهریور: ۳
بهامین، ص. ۱۳۹۰٫ تأثیر کودهای بیولوژیک، دامی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان. پایان نامه کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.
بهبهانی، م و خیام نکویی، م. ۱۳۸۲٫ بررسی تاثیر باکتریهای حل کننده فسفات در عملکرد سیب زمینی در شرایط گلخانهای. چکیده مقالات سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج. ۱۴۸ ص.
پور نجف، م. ۱۳۸۵٫ بررسی تأثیر آبیاری تکمیلی و سطوح کود نیتروژنه و تلقیح با باکتری ریزوبیوم بر عملکرد و کیفیت دو رقم نخود در شرایط دیم. پایان نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی. دانشگاه زنجان.
تاجیک، م.، اله دادی، ا.، دانشیان، ج.، ایران نژاد، ح.، حمیدی، آ.، اکبری، غ.، و نعیمی، م. ۱۳۸۷٫ تأثیر کودهای بیولوژیک بر ظهور گیاهچه سویا در مزرعه و قدرت رویش بذر در آزمایشگاه. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. ۱۵ (۶): ۹۷-۸۴.
تبریزی، ل. ۱۳۸۳٫ اثر تنش رطوبتی و کود دامی بر خصوصیات کمی و کیفی اسفرزه(Plantago ovate) و پسیلیوم (Plantago psyllium). پایان‌نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
توحیدی مقدم، ح.، نصری، م.، زاهدی، ح.، پاک نژاد، ف.، و رنجبرزاده، ر. ۱۳۸۶٫ کاربردکودهایبیولوژیکراهکاریبهمنظورکاهشمصرفکودهایشیمیاییدرزراعتسویا. مجموعه مقالات دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. ۲۶-۲۵ مهر ماه ۱۳۸۶، گرگان.
جیرانی، م.، ساجدی، ن.ع.، مدنی، ح.، شیخی، م.، ۱۳۸۸٫اثر تنظیم کننده های رشد و تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی گندم رقم شهریار. یافته های نوین کشاورزی. سال سوم شماره ۴.
چراغی، س.، رفیعی، م.، و خورگامی، ع. ۱۳۹۰٫ اثر زمان محلولپاشی نیتروژن، روش کاشت و مدیریت بقایا بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه ماش در شرایط محیطی خرم آباد. فصلنامه علمی-پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی. ۹: ۱۵-۳۰.
حاتمی، ح.، ا. آینه بند.، م. عزیزی.، ا. سلطانی. و ع. دادخواه. ۱۳۸۹٫ تاثیر کود پتاسیم بر رشد و عملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی. فصلنامه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، ۲ (۲): ۱۷-۱.
حمیدی، آ.، قلاوند، ا.، دهقان شعار، م.، ملکوتی، م. ج.، اصغرزاده، ا.، و چوگان، ر. ۱۳۸۴٫ اثر کاربرد باکتریهای محرک رشد گیاه(PGPR) بر عملکرد ذرت علوفه ای. مجله پژوهش و سازندگی. شماره ۷۰: ۱۶-۲۲٫
خرم دل، س.، کوچکی، ع.، نصیری محلاتی، م.، و قربانی، ر. ۱۳۸۷٫ اثرکاربردکودهایبیولوژیکبرشاخص هایرشدیسیاهدانه (Nigella sativa L.). مجله پژوهش های زراعی ایران. ۲: ۲۹۴-۲۸۵٫
خسروی، ه. ۱۳۸۳٫ بیوسنتز مواد محرک رشد گیاه توسط ازتوباکتر و اهمیت استفاده از این باکتری بهعنوان کود بیولوژیک. مجله زیتون، ۱۵۹: ۷۱-۶۴.
خلیل زاده، ر.، تاجبخش، م.، و جلیلیان، ج. ۱۴۹۱٫ اثر محلولپاشی عصاره کودهای آلی، بیولوژیکی و اوره بر روابط بین خصوصیات مورفولوژیک ریشه و اندام های گیاه ماش. دوزادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. ۱۴-۱۶ شهریور ۱۳۹۰.
خوش اقبال، ف.، قربانلی، م.، و حاجیحسینی، ر.، ۱۳۸۹٫ اثر تنش سولفات روی و بر همکنش آن با اسید آسکوربیک بر برخی از شاخصهای فیزیولوژیکی کلزا (رقم هیولا). رستنیها، ۱۱(۱): ۱۰۲-۹۳.
خیالپرست، ف.۱۳۷۰٫ بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی کلکسیون ماش ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، تهران-کرج.ایران
دادنیا، م. ر.، و خدابنده، ن. ۱۳۷۹٫ بررسی افزایش عملکرد با بهینه سازی مصرف کود نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری در سیستم های کشاورزی پایدار در سویا (Glycine max L.). مجله علوم زراعی ایران. ۲ (۴): ۴۱-۳۳٫
دانشمند، ع ر، شیرانی‌راد، الف . ح. درویش، ف. و اردکانی، م ر، ۱۳۸۱، اثر تنش خشکی بر عملکرد و میزان کلروفیل ارقام کلزا، هشتمین کنگره، علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ۱۳۸۳، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان.
درزی، م.، قلاوند، ا. رجالی، ف. ۱۳۸۸٫ تأثیر مصرف کودهای بیولوژیک برروی جذب عناصر N, P و K و بر عملکرد دانه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum Vulgare Mill.). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، ۲۵(۱): ۱۹-۱٫
درزی، م.ت. و حاج سید هادی، م.ر. ۱۳۸۱. بررسی مسایل زراعی و اکولوژیکی دو گیاه بابونه و رازیانه. مجله زیتون، ۴۹:۱۵۲-۴۳.
ذبیحی، ح. ر.، ثواقبی، غ.، خاوازی، ک.، و ع. گنجعلی. ۱۳۸۸٫ رشد و عملکرد گندم در پاسخ به تلقیح باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه در سطوح مختلف فسفر. مجله پژوهشهای زراعی ایران. ۷ (۱): ۵۱-۴۲.
راعی، ی.، م. صدقی و ر. سیدشریفی. ۱۳۸۷٫ آثار تلقیح برادی ریزوبیوم،کاربرد اوره و وجین علف هرز بر روند رشد و سرعت پر شدن دانه در سویا.علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال ۱۲، شماره ۴۳.
راهنما، ع. ۱۳۸۲٫ بررسی و ارزیابی میزان مقاومت به خشکی و تاثیر آن بر عملکرد ارزن علوفهای واریته نوتریفید در شرایط آب و هوایی جنوب خوزستان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، وزارت جهاد کشاورزی، شماره طرح ۷۴۴۰۳-۱۲-۱۱۰
رجایی، س.، علیخانی، ح.ع.، و رئیسی، ف. ۱۳۸۶٫ اثر پتانسیل های محرک رشد سویه های بومی ازتوباکتر کروکوکوم روی رشد، عملکرد و جذب عناصر غذایی در گندم. مجله علوم وفنون کشاورزی و منابع طبیعی، ۴۱: ۲۹۶-۲۸۵.
رحیمیان، ح.، وم.، بنایان، ۱۳۷۵، مبانی فیزیولوژی اصلاح نباتات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
رحیم زاده خویی، ف و کاظمی، ح.۱۳۷۲٫ شناخت نخود. انتشارات دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.ایران.
رستگار، ج.۱۳۷۷٫ بررسی روند رشد و عملکرد ارقام نخود در تاریخ و تراکم های مختلف کاشت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.ایران.
رفیعی.، ۱۳۸۱٫ اثراتتنشکمبودآب،رویوفسفربرشاخصهایریشهوعملکردکمیوکیفیذرتدانهای. پایاننامهدکتریتخصصیفیزیولوژیگیاهانزراعی. دانشگاهآزاداسلامی،واحدعلومتحقیقاتاهواز صفحه۱۴۲.
روستا ، محمد جواد، ۱۳۷۵، برسی فراوانی و فعالیت آزوسپریلیوم در برخی از خاکهای ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
روستا، م. ج.، وکیلی، ا.، افتخار، م. ۱۳۸۸٫ تاثیر باکتری آزوسپیریلوم بر رشد و عملکرد گیاهان غیر گرامینه. سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. ۲۱-۲۰ اردیبهشت ماه.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.