ژانویه 24, 2021

پژوهش – تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود …

1 min read

زینلی، ا.، سلطانی، ا.، و گالشی، س.، ۱۳۸۱٫ واکنش اجزای جوانه زنی به تنش شوری در کلزا. مجله علوم کشاورزی ایران. ۴۶۳-۴۵۷: ۳۶.
سرمدنیا، غ. ۱۳۷۲٫ اهمیت تنش های محیطی در زراعت. مقالات کلیدی اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتاتایران. دانشکده کشاورزی کرج.
سرمدنیا، ع و کوچکی، ع.۱۳۷۳٫ فیزیولوژی گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه فردوسی، مشهد.ایران.
سروری، د. ۱۳۸۷٫ اثرعناصرپتاسیم،رویومنگنزبرصفاتکمیوکیفیسویادرمنطقهبجنورد. پایاننامهکارشناسی ارشدزراعت،دانشگاهآزاداسلامیواحدبجنورد،۷۵صفحه.
سعیدی، ق. ۱۳۸۶٫ تأثیر برخی عناصر پرمصرف و کم مصرف بر اجزاءی عملکرد و دیگر صفات زراعی آفتابگردان در یک خاک آهکی اصفهان. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال یازدهم، ۱: ۳۶۵-۳۵۵.
سیادت، ع.، مجدم، م.، نادری، ا.، نور محمدی، ق.، آینه بند، ا. ۱۳۸۳٫ تاثیر تنش کمبود آب و مدیریت نیتروژن بر عملکرد دانه، میزان انتقال مجدد ماده خشک و فتوسنتز جاری دانهایدرشرایطآبوهواییخوزستان) رامین (.
شریفی مقدم، ح. ۱۳۸۶٫ بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام ذرت دانه ای(۷۰۴,۶۴۷,۵۴۰)در شرایط محیطی شهرستان دره شهر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد.
شریفی، ز.، و حق نیا، غ. ح. ۱۳۸۶٫ تأثیرکودبیولوژیکنیتروکسینبرعملکردواجزاءیعملکردگندمرقمسبلان. مجموعه مقالات دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. ۲۶-۲۵ مهر ماه ۱۳۸۶- گرگان. صص ۱۸۰۶-۱۷۹۵.
شعبان،م.،منصوریفر،س.،قبادی،م.،واشرفیپارچین،ر.۱۳۹۰٫اثرتنشخشکیوکودنیتروژنآغازگربرخصوصیاتریشهوعملکردچهارژنوتیپ نخود (Cicer arietinum L.) مجله بذر و نهال.۲(۳): ۴۵۱-۴۷۰٫
شکاری، ف. ۱۳۸۹٫ اثر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر پاره ای صفات فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی (vigna unguiculata L.) تحت تنش کم آبی در زمان غلاف بندی. مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. سال چهارم، شماره ۱۳٫
شکوهفر، ع.، شهولی، ر.،و قدرتی، غ. ارزیابیعکسالعملسویانسبتبهمقادیروسویههایمختلفباکتری Bradyrhizobium japonicum درمنطقه شمالخوزستان. مجله زراعت و اصلاح نباتات ایران. ۴(۲): ۸۱-۹۲٫
شوقی کلخوران، س. قلاوند، ا.، مدرس ثانوی، س. ع. م.، و اکبری، پ. ۱۳۸۹٫ اثر نوع کود نیتروژن و مصرف کود زیستی بر عملکرد و کیفیت آفتابگردان (Helianthus annuus L.). مجله علوم زراعی ایران. ۱۲ (۴): ۴۸۱-۴۶۷٫
 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.