ژانویه 19, 2021

تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان بر میزان …

1 min read

 • پاشازاده، یوسف؛ احمدی، فریدون (۱۳۸۶). ارائه مدل هایی برای سنجش کیفیت خدمات، مجله مدیریت، سال هجدهم، شماره ۱۳۰- ۱۲۹،صفحه ۴۴٫
 • حافظ نیا، محمدرضا، (۱۳۸۳). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت، صفحهات۱۹، ۱۷۹، ۱۸۳
 • حافظ نیا، محمدرضا، (۱۳۸۹). مروری بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت، صفحهات۲۷، ۵۳-۵۵، ۱۳۹، ۱۴۵-۱۴۷، ۱۵۰، ۱۷۸، ۲۶۷ -۲۷۲٫
 • حیدرزاده، صادق، (۱۳۸۶). رضایت و وفاداری مشتریان، دانشگاه علوم تحقیقات تهران، صفحه۷٫
 • خاکساری، مصطفی؛ بهرام زاده، حسین، (۱۳۸۴) .«مشتری گرایی»، نشریه تحول اداری، دوره هشتم، شماره ۴۹، صفحهات۱۴۹-۱۶۲،۱۵۱٫
 • خاکی، غلامرضا، (۱۳۸۱).«راهبرد مجازی سازی دولت مهمترین چالش پیش روی نظام اداری در برنامه چهارم توسعه»، فصلنامه فرآیند مدیریت توسعه، شماره ۵۸، صفحه ۲۶٫
 • خاکی، غلامرضا، (۱۳۸۳). «روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی»، چاپ دوم، تهران: انتشارات بازتاب، صفحه ۱۴۵٫
 • دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، (۱۳۶۴). «مدیریت دولتی و اصلاحات اداری در کشورهای در حال توسعه»، ترجمه شهنام ظاهری، تهران: انتشارات ایران زمین، چاپ اول، صفحه۳۵٫
 • زارع ، محمد حسین و همکاران، (۱۳۸۸). تحلیل کیفیت خدمات در بورس اوراق بهادار تهران، مجله مطالعات مالی، شماره ۱، صفحه ۵۶٫
 • زارعی، ابراهیم؛ مقدسی، علیرضا، (۱۳۹۱).سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی گمرکی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،چاپ دوم، صفحهات ۴-۵، ۱۲-۱۹، ۲۲-۴۱، ۷۵-۹۴، ۱۵۸-۱۷۰،
 • رحمان سرشت، حسین، (۱۳۹۰). شاخص ملی رضایت مشتری در ایران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صفحه۱۱-۱۹٫
 • رحیم آبادی، هادی، (۱۳۷۴). آموزش آمار و احتمالات، تهران: نشر دانا، صفحه۳-۵٫
 • سبحانی، امیر، (۱۳۸۵). وفاداری به مارک، مجله تدبیر، شماره ۱۷۳، صفحه ۲۵٫
 • سرمد، بازرگان؛ حجازی، زهره؛ عباسی؛ الهه، (۱۳۸۷). روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگه، صفحه ۷۰٫
 • سکاران ، اوما، (۱۳۸۵). روشهای تحقیق در مدیرت، ترجمه صائبی و شیرازی، تهران: انتشارات موسسه آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی، صفحهات ۹۴، ۲۹۵٫
 • سلطان زاده، حمید، (۱۳۸۳). کیفیت خدمات و رضایت مشتریان و رابطه میان آنها، نشریه جهان اقتصاد، شماره ۱۳۶،صفحه ۱-۲٫
 • سند راهبردی گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر برنامه ریزی و بهبود فرآیند های گمرکی،(۱۳۸۸).
 • سید جوادین، سید رضا و مسعود کیماسی(۱۳۸۴). ” مدیریت کیفیت خدمات”، تهران؛ نشر نگاه دانش، صفحه ۳۹-۴۱٫
 • سیمونز، فیتز، (۱۳۸۲). «مدیریت خدمات با استراتژی عملیات و تکنولوژی اطلاعات» ، ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی ، صفحه ۵۲٫
 • صفاری نژاد، محمد؛ رحیمی، محمود، (۱۳۸۸). نگرش جامع بر مدل های نوین سنجش رضایت مشتری، تهران : انتشارات مهربان ، صفحه۲۲٫
 • عابدیان، علی، (۱۳۸۴). تأثیر تنوع خدمات بانکی بر میزان وفاداری مشتریان بانکها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، صفحه۲۲٫
 • عباس نژاد، آتوسا؛ لک، حسین؛ دلفانی، شاهرخ، (۱۳۸۶). ایجاد وفاداری در مشتریان، روزنامه تفاهم، صفحه ۱۳٫
 • فیضی، طاهره، (۱۳۸۱). «مبانی مدیریت دولتی»، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، جلد اول، چاپ یازدهم، صفحه۹۱٫
 • قاسم نژاد چماچائی، سعدی، (۱۳۸۸). ابعاد کیفیت خدمات بر وفاداری مراجعه کنندگان به بیمارستان های شهر رشت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، صفحه۳۶٫
 • ۳۲٫کاتلر، فیلیـپ و گـری امـسترانگ، (۱۳۷۹). “اصـول بازاریابی”، ترجمه علی پارسائیان، تهران؛ نـشر ادبـستان، صفحه۳۴۱٫

  1. کاتلر، فیلیپ،(۱۳۸۴)، بهمن فروزنده (مترجم)، مدیریت بازاریابی، تهران: نشر آموخته، صفحه ۵۰۶٫
  2. کارزانی، محمود، (۱۳۸۱). «طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری»، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان، چاپ دوم، صفحه ۳٫
  3. کاظمی، سید علی اصغر، (۱۳۷۹). «هفت سو تن سیاست»، تهران :انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، صفحه۲۲۷٫
  4. کاووسی، محمد؛ سقایی، عبداله، )۱۳۸۴(. «روشهای اندازه گیری رضایت مشتری»،تهران: انتشارات سبزان، چاپ اول،صفحات ۴۶۰،۳۸۱-۳۸۲٫
  5. کیاکجوری، داوود، (۱۳۸۹). روش تحقیق در مدیرت، تهران: نشر جلوه نگاه، صفحه۷۷٫
  6. گلستان، احمد و همکاران (۱۳۸۵). مدیریت کیفیت جامع در سازمان های دولتی، مطالعه موردی بر روی سطح تکریم ارباب رجوع در فرمانداری و اداره آبفا، سیویلیکا: مرجع دانش، هفتمین کنفرانس بین المللی کیفیت صفحه ۱-۳٫
  7. لاولاک، ک؛ رایت، ل. (۱۳۸۲). «اصول بازاریابی و خدمات»، ابوالفضل تاج زاده نمین،تهران: انتشارات سمت،چاپ اول ، صفحه ۳۸-۴۱ .
  8. لاولاک، کریــستوفر ولارن رایــت،(۱۳۸۵). “اصــول ومدیریت بازاریابی خدمات”، ترجمه بهمن فروزنده،تهران؛ نشر اموخته، ،صفحه۴۳-۴۵٫
  9. متولی حبیبی، محبوبه، (۱۳۸۶). منشور شهروندی گامی در بهبود کیفیت خدمات عمومی، ماهنامه علمی- آموزشی تدبیر، شماره ۱۸۲، صفحه۱٫
  10. مجیدی نیا، مجتبی، (۱۳۸۳).«بررسی عوامل مرتبط با رضایت مشتریان از تسهیلات بانکی» نشریه اقتصاد و بانک، شماره های ۴۴ و ۴۵، صفحه ۲۴٫
  11. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، (۱۳۸۳). ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری از ۷ برنامه تحول در نظام اداری، تهران :مرکز چاپ و انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ دوم، صفحه ۹٫
  12. مقدسی ، علیرضا، (۱۳۹۱). سازمان و و ظایف گمرک جهوری اسلامی ایران، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، صفحهات ۱-۱۱،۲۳ ،۶۲،۹۹ -۱۰۲،۱۷۵-۱۸۵ .
  13. ملکی، آناهیتا؛ دارابی، ماهان، (۱۳۸۷). ماهنامه تخصصی خودرو، سال اول، شماره۳، صفحه۲۸-۳۱،
  14. منوریان، عباس و همکاران، (۱۳۸۷). ارزیابی کیفیت خدمات بیمه ای، نشریه صنعت بیمه، صفحه۱۶٫
  15. نژاد حاجعلی ایرانی، فرهاد، (۱۳۸۷). مدیریت رضایتمندی مراجعان درسازمانهای دولتی، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، شماره ۱۹۷، صفحه ۱-۳
  16. نوفرستی، محمد، (۱۳۸۶). آمار در اقتصاد و بازرگانی، جلد اول، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا، صفحه۹، ۱۳٫
  17. دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
  Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.