ژانویه 25, 2021

جستجوی مقالات فارسی – تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان بر میزان رضایتمندی …

2 min read

.www.irica.gov.ir 48. نمودار سازمانی مصوب ۱۳۹۱ گمرک جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۹۱).

 1. ونوس، واحد؛ صفائیان، میترا، (۱۳۸۳). بازاریابی خدمات بانکی، تهران: نشر نگاه دانش، صفحه۵۸٫

منابع انگلیسی

 1. AGBOR, J, M.(2011). Masters Thesis : The Relationship between Customer Satisfaction and Service Quality: a study of three Service sectors in Umeå. P 15.
 2. Akama, J. s, and kieti D, M. (2003). Measuring tourist satisfaction with Kenyas wildlife safari : a case study of tsavo west National park, tourism management , volume 24 , lssue 1 , February 2003 ,p 73-81 .
 3. Anderson, E.W., Fornell, C., & Lehmann, D.R. (1994), customer satisfaction, market share and profitability: findings from Sweden, Journal of Marketing, 58(3), p261.
 4. Kassim, N. M., and Abdullah, N, A. (2008). Customer loyalty in e-commerce settings: An empirical study Electronic Markets, 18(3), p275.
 5. Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty?, Journal of Marketing, 63(4), p33.
 6. Parassuraman, A., et al. (1990). “Understanding Customer Expectations of services”, Sloan Management Review, Spring1990, p39.
 7. Parasuraman, A. and Zeithamel , V, and Berry, L.L.(1985).A conceptual Model of Service quality and its implications for future research.Journal of marketing .Vol. 49, NO 4, PP41-50.
 8. Parasuraman, Valarie, A. Zeithaml and Leonard. Berry (1988), conceptual model of service quality and its implications for future research, journal of marketing, 44-50.
 9. Saunders, M., Lewis P. and Thornhill A. (2009) Research Methods for business students4th edition Pearson education limited .p111-113.
 10. Saravanan, R. and Rao ,K. S. P. (2007) Measurement of service quality from the customer’s perspective – An empirical study, Total Quality Management, 18(4) p436.
 11. Sweeny, J. C, and Soutar,G. N. (2001). Consumers perceived value: The development of a multiple item scale, Journal of Retailing, 77(2), p 203.
 12. Unctad. (2012) Reviwe of Maritime Transport RMT, United Nation Publicatin, p5.
 13. Wang, Y. and Hing-Po, L. (2003). Service quality, customer satisfaction and behaviour Intentions: Evidence from China’s telecommunication industry, 4(6), PP 50.
 14. Wilson A., Zeithaml V.A., Bitner M.J., Gremler D.D. (2008). Services Marketing, McGraw-Hill Education, P 79-80.
 15. Zhaohua, D. Lu, Y. Kwok, K. Jinlong, Z. (2010). International Journal of Information Management30, p291.

پیوست ها:
پرسشنامه «به نام خدا»
پیوست ها
پاسخگوی گرامی:
با سلام و سپاس از زمانی که برای پاسخگویی دقیق و صادقانه به سوالات اختصاص می دهید. پرسشنامه حاضر جهت نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب تحت عنوان «بررسی کیفیت خدمات ارایه شده توسط اداره کل گمرکات استان گیلان بر رضایتمندی شرکتهای مرتبط » تهیه شده است. نظرات شما یاری دهنده ما در این راستا است. پرسشنامه در سه بخش تنظیم گردیده است .لازم به ذکر است که پاسخ های دریافتی از شما کاملاً محرمانه خواهد بود و صرفاً جهت تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار می گیرد.پیشتر مراتب قدردانی و سپاس را از همه عزیزان دارم.
مهدی پوریونس
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بین الملل)
الف) مشخصات عمومی شرکتهای مرتبط و اداره کل گمرکات استان گیلان:
۱- حوزه فعالیت شرکت………………………..
دریایی € بین المللی € بازرگانی € کارگزاری €
۲- سابقه فعالیت شرکت…………………………
€ ۲۵ سال به بالا € ۱۵ تا ۲۰ سال € ۵ تا ۱۵ سال € تا ۵ سال
۳- میزان ارتباط شرکت با اداره کل گمرکات استان گیلان…………..
€ ۱۵ سال به بالا € ۱۰ تا ۱۵ سال € ۵ تا ۱۰ سال € ۱ تا ۵ سال
۴- اداره کل گمرکات استان گیلان از نظر دارا بودن فناوری در چه سطحی می باشد؟
€ اتوماسیون € مکانیزه پیشرفته € سنتی و مکانیزه € سنتی
۵- اداره کل گمرکات استان گیلان از نظر امکانات شبکه های مخابراتی، بیمه و بانکی برای شرکتهای در چه سطحی می باشد؟
€ مکاتبه ای و اینترنتی € مکاتبه ای€ اینترنتی € ماهواره ای
۶- شرکت شما بیشتر در کدام یک از بخشهای زیر برای دریافت خدمات مراجعه می کند؟
€ ترانزیت € صادرات قطعی € واردات موقت €واردات قطعی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.