ژانویه 18, 2021

فایل دانشگاهی – تبیین موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری نظام مدیریت دانش در بانک های …

1 min read

این مقاله مطرح می کند که بخشی از دانش عمومی و بخشی دیگر از آن خصوصی است. اگرچه سازمان می تواند دانش عمومی را کنترل و نظارت کند، ولی کنترل دانش خصوصی برای سازمان مشکل است. یک روش برای اداره دانش خصوصی توسط سازمان ایجاد محیطی با جو مشارکتی و هماهنگی های غیررسمی است. درانجام چنین امری، سازمان نه تنها به دانش کارکنانش عمق می بخشد بلکه دانش سازمانی جدیدی را نیز خلق می کند. ازطریق مشارکت و همکاری، سازمان درجهت جایگزینی دانش قدیمی با نوع جدید آن طرحی اشتراکی ایجاد می کند که برای بهبود پیشرفت مستمر در نوآوری موردنیاز است(همان).
برایان بروجرون[۶۱] در کتاب خود به نام مدیریت دانش به تعریف مدیریت دانش پرداخته و چرخه حیات دانش را شرح می دهد. او معتقد است.پیاده سازی و اجرای موفق مدیریت دانش به همراهی و مساعدت طولانی مدت مدیریت ارشد ، رهبری و هدایتی که متوجه فرهنگ شرکت است، همراهی و مشارکت کارکنان و مدیران آموزش دیده و کاربرد صحیح فناوری نیاز دارد. بروجن،مدیریت دانش را اینگونه تعریف می کند: عبارتست از یک راهبرد بهینه سازی کسب و کار به طریق نظام مند و تعهدی که اطلاعات ضروری برای کسب و کار را به نحوی انتخاب ، پالایش ، ذخیره ، سازمان دهی و جمع بندی می کند و عملکرد کارکنان و رقابت پذیری شرکت را بهبود می دهد.همچنین مجموعه ای از مفاهیم کلیدی در مدیریت دانش را به شرح ذیل ارائه می دهد:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

 • رهبری امری اساسی است.
  ●کارهای مدیریت دانش.
  ●مدیریت دانش نیاز به آموزش دارد.
  ●انتظارات باید مدیریت شود.
  ●مدیریت دانش عملی ، وابسته به فناوری است.
  ●مدیریت دانش یک فرآیند است نه یک محصول(شفیع زاده و دیگران ،۵۴:۱۳۸۸) .

مک بل و همکارانش[۶۲] (۱۹۹۹)در تحقیقی در مورد موانع اجرای مدیریت دانش در سازمان ها به مهم ترین این موانع اشاره کرده اند:
۱- عدم وجود وقت کافی برای کارکنان در خصوص مدیریت دانش
۲- عدم وجود فرهنگی مناسب برای تشریک دانش
۳- عدم درک درستی از مدیریت دانش و منافع حاصل از آن
۴- ناتوانی در ارزیابی منافع مالی حاصل از مدیریت دانش
۵- عدم مهارت در تکنیک های مدیریت دانش
۶- طراحی نامناسب فرایندهای سازمانی برای مدیریت دانش
۷- فقدان منابع مالی برای مدیریت دانش
۸- فقدان پاداش و مشوق هایی برای اشتراک دانش
۹- فقدان فناوری مناسب
۱۰- اجرایی نشدن برنامه مدیریت دانش
۱۱- فقدان تعهد از طرف مدیران ارشد(همان) .
چاو ولام[۶۳] ،با مطالعه این موارد: یک شرکت بین المللی، یک شرکت تولید صنعتی،یک شرکت نمایندگی اروپایی، یک شرکت داروسازی و یک بانک جهانی طبقه بندی در مورد شکست پروژه های مدیریت دانش انجام داده اند که علل شکست را در طبقه های فرهنگ،محتوی، فناوری،مدیریت پروژه قرار داده اند(خطیبیان و دیگران،۶۷:۱۳۸۸).
کولینس[۶۴] شکست های مدیریت دانش را در ۴طبقه قرار داده است:
۱- اهداف کسب وکار
۲- معماری برنامه
۳- اولویت های راهبردی
۴- حمایت مالی(همان).
بررسی دیگری توسط موسسه بین المللی ارنست و یانگ[۶۵] در سال ۱۹۹۶ صورت گرفته که فرهنگ سازمان،فقدان مالکیت، فناوری،فرایندهای استاندارد نشده،ساختار سازمانی ،تمرکز فردی در برابر تیمی ،خروج و ورود افراد را به عنوان عوامل موثر در شکست پروژه های مدیریت دانش تاکید کرده است(همان).
لانگ[۶۶]فقدان کل گرایی در تلاش های مدیریت دانش،راجلز[۶۷]عدم توجه به تفاوت های ذاتی داده با اطلاعات، و گوپتارا [۶۸]زمان،قدرت،ساختار،سیستم سنجش، فرهنگ سازمانی راعلل شکست پروژه های مدیریت دانش معرفی کرده اند(همان).
سوزان زینگر[۶۹](۲۰۰۲) مقاله ای را در ارتباط با موانع فراروی اجرای موثر استراتژی های مدیریت دانش در شرکت های استرالیایی ارائه نموده است. وی در این مقاله موانع اجرای مدیریت دانش در شرکت های استرالیایی را بررسی نموده است.سازمان های مورد مطالعه او ۱۰۰۰ شرکت بزرگ ،متوسط ،دولتی و موسسات علمی در استرالیا بودند.او اطلاعات مورد نظر خود را از طریق توزیع پرسشنامه هایی از طریق پست میان مدیر ارشد اجرایی ،مدیر ارشد اطلاعات و مدیر منابع انسانی این شرکت ها جمع آوری نمود.این پرسشنامه ها شامل هفت قسمت ذیل بودند:

 1. اطلاعات جمعیت شناختی- فردی و سازمانی
 2. تعاریف مدیریت دانش
 3. ارتباط موضوعات دانش
 4. بهره برداری از دانش
 5. مدیریت دانش به عنوان یک امتیاز
 6. جنبه های فرهنگی مدیریت دانش
 7. کاربرد دانش در آینده و موانع موجود بر سر راه مدیریت آن

پاسخ بخشی از سوالات به صورت گزینه ای و بر اساس طیف لیکرت بود و در قسمتی دیگر به پاسخگویان اجازه داده شده بود که به سوالات به صورت تشریحی پاسخ دهند.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد که موانع فراروی اجرای موثر مدیریت دانش به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شوند.موانع داخلی از فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی ،وجود یا عدم وجود استراتژی سازمانی و میزان درک از دلایل اجرای مدیریت دانش نشات می گیرد.دومین دسته از موانع خارج از کنترل سازمان قرار دارند. این عوامل تاثیرات سازمان های جهانی یا چند ملیتی و شرایط اقتصادی خارجی اقتصادهای ملی و جهانی هستند.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.