ژانویه 16, 2021

دسترسی متن کامل – تبیین موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری نظام مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد۹۱- قسمت …

1 min read

موانع داخلی:
بزرگترین مانعی که توسط پاسخگویان به آن اشاره شده مدیریت فرهنگ سازمانیست.این مساله خود را به انحاء گوناگونی بروز می دهد که اگرچه به طور گسترده قابل توصیف نیستند،بسیار بیشتر از دیگر موارد گزارش شده اند که شامل موارد زیر می باشند:
– عدم نیاز به تسهیم دانش
– اعتقاد به این مساله که دانش قدرت است.
– جنبه های فرهنگی جمعی استراتژی مدیریت دانش که به استراتژی مدیریت تغییر نیاز دارد
– عدم ایجاد تغییرات لازم از طریق استراتژی های مدیریت تغییر
برخی موانع دیگر مربوط به ساختار مدیریتی سازمان است اعم از:
– ساختارهای سلسله مراتبی سنتی با چند فرد کلیدی که دانش دارند اما آن را تسهیم نمی کنند.
– تعارض اولویت ها در سازمان، که از فعالیت های تلفیقی و اکتسابی تا طفره رفتن از استراتژی های مدیریت گسترش می یابد.
– محدودیت های مالی برای تخصیص بودجه به کارمندان
– رواج انباشت اطلاعات ساختاری
همچنین موانعی در ارتباط با اجرای استراتژی مدیریت دانش وجود دارد شامل:
– فلسفه مدیریت دانش به خوبی درک نشده است.
– احتیاج به گسترش معیار های مدیریت دانش
– عدم حمایت رهبری سازمان از مدیریت دانش
– مشکلات کمی نمودن ستاده های استراتژی مدیریت دانش
– به سنجش در آوردن استراتژی ها
– محدودیت زمانی برای طراحی و اجرا
– فناوری محدود برای اجرا
موانع خارجی:
– کنترل از راه دور یا خارجی سازمان که عملکردهایی رابه سازمان دیکته می کند.
– تاثیرشرایط اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی
در مقایسه این تحقیق با سایر تحقیقات انجام شده در استرالیا ،تحقیقات دیگر نیز نتایج مشابهی را نشان می دهد ،اما در آنها گزینه هایی در اختیار پاسخگویان قرار داده شده بود وافراد بایستی فقط از میان آنها انتخاب می نمودند و امکان پاسخگویی تشریحی فراهم نبود. همچنین موانع خارجی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته بود، در آنها مورد توجه قرار نداشت. از جمله این تحقیقات می توان به تحقیق جانستون و بلومنتریت[۷۰](۱۹۹۹) اشاره کرد که در آن کمبود زمان تخصیص داده شده به تسهیم دانش ،کمبود مهارت در مدیریت دانش و عدم درک کافی فلسفه و مزایای مدیریت دانش به عنوان مهم ترین موانع اجرای مدیریت دانش شناخته شده اند.
همچنین در مقایسه این تحقیق با تحقیقات انجام شده در انگلیس،آمریکا،اروپا وآسیای جنوب شرق ،چیس[۷۱](۲۰۰۰) موانع داخلی ذکر شده در بالا را شناسایی نمود اما آنها را به دو دسته موانع نرم وسخت در مسائل فیزیکی و زیرساختی همراه با مسائل فرهنگی تقسیم کرد.یافته های مورای[۷۲](۱۹۹۸) که مسائل مربوط به فرهنگ شخصی و سازمانی بودند به عنوان موانع کلیدی تسهیم موثر دانش سازمانی شناخته شدند.این یافته ها مشابه یافته های تحقیق استرالیایی هستند اما مورای علاوه بر اینها دریافت که سستی شخصی،فقدان خویشتن داری، انگیزش و چرخش شعلی مشکل ساز هستند.که این عناصر انسانی در داده های استرالیایی شناسایی نشدند.
پارلبی[۷۳](۱۹۹۸)،دیویس[۷۴](۱۹۹۸)،هکت[۷۵](۲۰۰۰)،پارلبی(۲۰۰۰)،مک آدام و رید[۷۶](۲۰۰۱) همگی موانع داخلی مشابهی را در مقابل مدیریت موثر دانش عنوان نمودند.اما پارلبی (۲۰۰۰) اضافه کرد که گاهی اجرا با فعالیت های کاری روزمره هماهنگ نیست. این امر می تواند به دلیل پیچیدگی زیاد سیستم و یا نتیجه آموزش ناکافی پس از اجرای استراتژی باشد.
۲-۳) چهارچوب نظری تحقیق:
مولفه ها
شاخص ها
فرهنگ سازمانی
– عدم احساس نیاز به مدیریت دانش
– عدم تمایل افراد به تسهیم دانش
– عدم اعتماد
– عدم تعهد
– نبود فرهنگ مشارکت در تصمیم گیری
– ترس از تغییر
رهبری
– سبک های نامناسب رهبری
– عدم حمایت رهبری
– عدم تسلط بر زیر دستان
مفهوم
موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک
جبران خدمات

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.