ژانویه 19, 2021

تبیین موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری نظام مدیریت دانش در بانک های …

1 min read

– پرداخت یکسان به افراد با توانایی های متفاوت
– عدم پرداخت متناسب با نوع کار ،فرد و زمان انجام کار
ساختار سازمانی
– تمرکز تصمیم گیری در یک نقطه
– عدم شایسته سالاری در انتخاب کارکنان
– ساختار سلسله مراتبی و غیر منعطف
– تخصص گرایی افراطی
– قوانین
آموزش
– عدم توانایی کارکنان در اشتراک دانش به دلیل ارتباطات ضعیف
– تاکید بیش از حد بر شیوه های رسمی یادگیری
– عدم ارائه آموزش کافی
استراتژی
– جزئی نگری و نگرش کوتاه مدت
– عدم توجه مدیران دانشی به محیط خارجی سازمان
– توجه کم رنگ استراتژی های سازمان به مدیریت دانش
تکنولوژی
– عدم توانایی کارکنان در کاربرد تکنولوژی
– یکپارچه نبودن سیستم های اطلاعاتی
– به روز نبودن سیستم های اطلاعاتی
(۲-۱). چهار چوب نظری تحقیق
فصل سوم
روش شناسی
مقدمه:
در این فصل در مورد روش تحقیق،منابع جمع آوری اطلاعات و چگونگی و نحوه گرد آمری اطلاعات صحبت خواهیم کرد.سپس فرآیند تحقیق مورد بررسی و موشکافی قرار می گیرد.پس از آن با جامعه آماری تحقیق آشنا می شویم.نحوه نمونه گیری و تعیین اندازه آن از بخش های دیگر این فصل می باشد.ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشدکه روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار می گیرد.
۳-۱) روش تحقیق:
این طرح یک پژوهش میدانی از نوع اکتشافی است چرا که به دنبال کشف موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در سازمان می باشد و از نتایج آن سعی خواهد شد در جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی های آینده استفاده شود.این نوع پژوهش ها برای شناسایی بیشتر شرایط موجود و یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل داده های مورد تحقیق، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.هدف آن است که بر اساس مشاهدات انجام شده در مورد نمونه ها نتایجی درباره جامعه بدست آید.لذا با انتخاب یک نمونه تصادفی از این جامعه آماری و جمع آوری اطلاعات لازم توسط پرسشنامه از این نمونه مطالعه ای میدانی انجام می گیرد.
۳-۲ )جامعه آماری و حجم نمونه:
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد، اشیاء و…(واحد) که حداقل در یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهشی،جامعه آماری مورد بررسی،جامعه ای است که پژوهشگر مایل است درباره صنعت یا شیوه های معتبر واحدهای آن مطالعه بپردازد(خاکی،۲۵۰:۱۳۸۵).
جامعه آماری تحقیق حاضر به منظور انجام مطالعات میدانی شامل کلیه کارکنان رده های عالی ومیانی بانک های دولتی و خصوصی شهرستان بجنورد در سال ۹۰ بوده است که تقریبا حدود۱۵۰۰ نفر تخمین زده شده اند.
نمونه آماری عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که که از یک قسمت، یک گروه یا جامه بزرگتر انتخاب می شود،به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای ان قسمت،گروه یا جامعه بزرگتر باشد(همان).
برای تعیین حجم نمونه دراین تحقیق از فرمول کوکران استفاده نمودیم.
اگر حجم جامعه مشخص باشد خواهیم داشت:
(۱)
= nحجم نمونه
= Zمقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان ۹۵ درصد برابر ۱٫۹۶ می باشد
= Pمقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان آن را۰٫۵ درنظر گرفت.در این حالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد.
= qدرصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)
= dمقدار اشتباه مجاز
= N حجم جامعه آماری
در پژوهش حاضر مقادیر
۱۵۰۰=N 96/1 z= 05/0 d=

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.