ژانویه 24, 2021

تبیین موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری نظام مدیریت دانش در بانک …

1 min read

 • کتب، مقالات و سایت های معتبر علمی
 • پرسشنامه: در این تحقیق به منظور تعیین میزان تاثیر گذاری هر یک از شاخص های معرفی شده بر مدیریت دانش در مجموعه بانک های مورد بررسی از پرسشنامه ای مشتمل بر ۷۵ سوال استفاده شده و گزینه های پاسخ بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده است.
 • برای تحلیل داده های بدست آمده از نرم افزارSPSS استفاده شده است.
 • دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

  روایی و پایایی پرسشنامه
  قابلیت اعتماد (پایایی) و همچنین اعتبار (روایی) یک پرسشنامه یا ابزار اندازه گیری، از موضوعات بسیار مهم در امر جمع آوری اطلاعات و مشاهدات می‌باشد که متأسفانه گاهی مورد غفلت قرار می‌گیرد. در اینجا به شرح این دو موضوع مهم می‌پردازیم:(بازرگان و دیگران،۱۳۷۶)
  قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری :
  قابلیت اعتماد که واژه هایی مانند پایایی، ثبات و اعتبار  برای آن به کار برده می‌شود و معادل انگلیسی آن Reliability است، یکی از ویژگی های ابزار اندازه گیری (پرسشنامه یا مصاحبه یا سایر آزمون های علوم اجتماعی) است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. از جمله تعریف هایی که برای قابلیت اعتماد ارائه شده است می توان به تعریف ارائه شده توسط ایبل و فریسبی (۱۹۸۹) اشاره کرد: «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است.»
  با توجه به این امر معمولاً دامنه ضریب قابلیت از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می سنجد.
  لازم به ذکر است که قابلیت اعتماد در یک آزمون می‌تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می‌شود که در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.
  روش آلفای کرونباخ :
  این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند بکار می رود. در این گونه ابزارها، پاسخ هر سؤال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند.
  برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا
  را محاسبه کرد  که در آن:
  (۲)
  تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون.
  واریانس زیر آزمون  ام.
  واریانس کل آزمون.
  مقدار صفر این ضریب نشان دهنده عدم قابلیت اعتماد و ۱+ نشان دهنده قابلیت اعتماد کامل است.
  و) عوامل موثر بر ضریب قابلیت اعتماد :
  ضریب قابلیت اعتماد یک آزمون تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که عبارتست از :
  ۱- طول آزمون: علی الاصول آزمون های طولانی تر از قابلیت اعتماد بالاتری در مقایسه با آزمون های کوتاه برخوردارند. برای مثال ضریب قابلیت اعتماد یک آزمون ۶۰ سؤالی می‌تواند بیشتر از یک آزمون ۴۰  سؤالی باشد.
  ۲- سؤال های مشابه از نظر محتوا و با سطح دشواری متوسط، قابلیت اعتماد آزمون را افزایش می‌دهد.
  ۳- ماهیت متغیر اندازه گیری شده نیز ضریب قابلیت اعتماد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
  لازم به ذکر است که ضریب قابلیت اعتماد در تفسیر نتایج مهم بوده و شرط اساسی در انتخاب یک ابزار اندازه گیری است.
  پایایی پرسشنامه به کار رفته در این پژوهش ابتدا به صورت جداگانه براساس سوالات مربوط به هر فرضیه محاسبه شد و سپس پایایی کلی آن مورد محاسبه قرار گرفت که نتایج به صورت ذیل می باشد:
  (۳-۲ ).پایایی پرسشنامه در قسمت های مربوط به هر فرضیه

  فرضیات ورود پیاده سازی اجرا
  فرضیه اول ۷۲/۰ ۷۵/۰ ۷۰/۰