ژانویه 25, 2021

علمی : تبیین موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری نظام مدیریت دانش در بانک های …

1 min read

ب) اعتبار ملاکی :
اعتبار ملاکی عبارتست از کارآمدی یک ابزار اندازه گیری در پیش بینی رفتار یک فرد در موقعیت های خاص. برای این منظور عملکرد هر فرد در آزمون با یک ملاک مقایسه می‌شود. به عبارت دیگر اعتبار ملاکی یک ابزار اندازه گیری عبارتست از همبستگی بین نمرات آزمون و نمره ملاک. اعتبار ملاکی بر دو نوع است(بازرگان و دیگران،۱۳۷۶):
۱- اعتبار پیش بینی   ،    ۲- اعتبار همزمان
در این تحقیق از روش اعتبار محتوا استفاده شده است.
محدودیت های تحقیق
همانگونه که در طرح پیشنهادی تحقیق پیش‌بینی شده بود مهمترین مشکلی که در اجرای تحقیق حاضر وجود داشت عدم همکاری و یا همکاری ضعیف افراد جامعه آماری بخصوص جهت جمع‌آوری اطلاعات بوده است که البته با پیگیریهای مجدانه و برقراری ارتباطات رسمی و غیر رسمی همراه با استفاده از فنون علوم رفتاری، همکاری شایسته و قابل قبول افراد نمونه آماری جلب شد.
از طرفی از آنجا که مدیریت دانش به صورت ملموس در سازمان ها انجام نگرفته و در حال حاضر در اغلب موارد با وجود استفاده گسترده از تکنولوژی همان سیستم سنتی در اداره بانک ها حکمفرماست مدیران و کارشناسان بانکها با موضوع مورد نظر و اصطلاحات و واژه های مرتبط با موضوع نا آشنا بوده که این مسئله منجر به کند شدن مراحل اجرائی تحقیق گردید.
فصل چهارم
یافته های تحقیق
مقدمه :
در این فصل از تحقیق به تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده پرداخته می شود و سعی می گردد که توسط روش ها و تکنیک های آمار توصیفی و آمار استنباطی، آزمون فرضیه های تحقیق بررسی شود. عادل آذر و مؤمنی(۱۳۸۲) بیان می کنند؛ “امروزه، به ندرت می توان بدون استفاده از روش های آماری اقدام به تفسیر، تبیین و تحلیل نتایج به دست آمده از تحقیقات و پژوهش های علمی کرد. به این ترتیب، در قلمرو علم مدیریت نیز کمتر می توان بدون استفاده از روش های آماری تحقیقی در خور توجه انجام داد.”هدف اصلی این تحقیق بررسی موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکار گیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد است.این عوامل شامل فر هنگ سازمانی،شیوه رهبری ،نظام جبران خدمات ،ساختار سازمانی ،آموزش ،تکنولوژی و استراتژی سازمانی می باشند و هر یک از این عوامل خود از چند مولفه مختلف حاصل می شوند. لذا در ادامه ضمن توصیف مشخصات آزمودنی ها، ابتدا هر یک از عوامل توسط روش های آمار توصیفی شامل جداول فراوانی و برخی از شاخص های عمده آن( میانگین، انحراف معیار) توصیف می گردند و سپس توسط روش های آمار استنباطی میزان رابطه و معنی داری هر یک از عوامل مورد آزمون قرار می گیرند.
۴-۱) بررسی عوامل جمعیت شناختی(دموگرافی)
در پرسشنامه تحقیق بخشی از سؤالات با عنوان مشخصات فردی پاسخگویان ارائه گردیده اند که به منظور دستیابی به مشخصات کلی آزمودنی ها به کار گرفته شده است. لذا در ابتدای این فصل به منظور آشنایی بیشتر به وضعیت
جنسیت، سن، سنوات خدمت و سطح تحصیلات پاسخگویان، طی جداول ۴-۱ الی ۴-۴، توزیع فراوانی این متغیرها به همراه نمودارهای مربوطه ارائه شده است که به خوبی مشخصات عمومی آزمودنی ها را نشان می دهد.
۴-۱-۱) وضعیت جنسیت پاسخگویان
در ابتدا جنسیت پاسخگویان سؤال شده است که پس از جمع آوری این اطلاعات، نتایج حاصله در جدول توزیع فراوانی ۱-۴ آورده شده است.
(۴-۱). توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

وضعیت جنسیت فراوانی درصد فراوانی
زن ۳۵ ۲۳
مرد ۱۱۵ ۷۷
کل ۱۵۰ ۱۰۰

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود ۲۳ درصد از افراد نمونه مورد بررسی را خانم ها ۷۷ درصد از افراد نمونه را آقایان تشکیل می دهند. نمودار دایره ای زیر وضعیت را به خوبی نشان میدهد.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.