ژانویه 26, 2021

تحلیل تأثیر ابعاد مسوؤلیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمانی درستاد سازمان بهزیستی …

1 min read

آندرلی و تاویس [۵۵](۱۹۹۸)، مسوؤلیت پذیری اجتماعی سازمان را به عنوان خط مشی و تکنیکی ورای اجبارات قانونی آن و به منظور سود دهی برای کل جامعه ، تعریف کرده اند. بر طبق تعریف آنجلی دیس و ابراهیم [۵۶](۱۹۹۳)، مسوؤلیت پذیری اجتماعی سازمان شامل فعالیت اجتماعی سازمان با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه است.لرنر و فریکسل [۵۷](۱۹۸۸) ، مسوؤلیت پذیری اجتماعی سازمان را در قالب سازگاری فعالیت ها و درآمد سازمان با انتظارات و ارزش های جامعه تعریف می کنند. (همان منبع) در کل جامعه، اصل مسوؤلیت پذیری اجتماعی سازمان بعنوان یک اصل بنیادی مورد توجه قرار گرفته است .تجارتی که در امر ارتقای جامعه نقش داشته باشد به نسبت آنهایی که خود را از این امر مستثتی کرده اند موفق تر عمل نموده اند.در طی دهه های گذشته هم مفهوم مسوؤلیت پذیری اجتماعی سازمان و هم شیوه ی اجرایی آن در سایه رقابت در جامعه ای در حال تغییر توسعه یافته است.
۲-۴-۶- دلایل مخالفان و موافقان مسوؤلیت اجتماعی
نگرش ها و نظریات مربوط به مسوؤلیت اجتماعی سازمان، سابقه چندانی ندارند. قبل از سال های حدود ۱۸۰۰ ، هنجارها و نگرش های اجتماعی، اثر بسیار کمی بر اعمال مدیریت داشته است. در دهه آخر قرن نوزدهم، در زمانی که شرکت های بزرگ و عظیم درحال شکل گیری بودند و صنایع بزرگ، روز به روز قدرتمندتر می شدند، جامعه به ضرورت مسوؤلیت اجتماعی سازمان ها بیشتر توجه کرد. در ابتدای قرن بیستم ، بسیاری از صاحب نظران، نیاز به مسوؤلیت اجتماعی سازمان ها را مورد تأکید قرار دادند و بالاخره در سال ۱۹۱۹ محققان رشته بازرگانی برای اولین بار هشدار دادند؛ اگر بنگا ه های اقتصادی درخصوص انجام مسوؤلیت اجتماعی خود تنبلی کنند، جامعه باید به هر نحو ممکن، اختیارات آنها را درباره فعالیت های اقتصادی شان سلب کند و کنترل آنها را بر عهده گیرد.
از اوایل دهه ۱۹۲۰ به بعد سایر محققان مدیریت در نوشته های خود به مسوؤلیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی تأکید کرده اند. مزایای بالقوه ای که به خاطر مسوؤلیت اجتماعی نصیب سازمان و جامعه می شود، باعث شد تا ایده مسوؤلیت اجتماعی شرکت ها وسازمان ها گسترش یابد. یکی از دلایل این است که انجام مسوؤلیت اجتماعی باعث می شود تا سازمان در بلندمدت به منافع خود دست یابد .
از سوی دیگر، فعالیت های اجتماعی باعث دخالت کمتر دولت در مسائل می شود که این نیز در بلندمدت به نفع سازمان ها است.(خلیلی، عراقی و یقین لو ،۱۳۸۴ :۱۸-۱ )
اهم دلایل موافقت نسبت به مشارکت و مسوؤلیت های اجتماعی عبارتند از:
۱- التزام اخلاقی؛
۲- محیط اجتماعی بهتر؛
۳- ممانعت از گسترش قوانین و مقررات دولتی؛
۴- وابستگی های متقابل نظام مند؛
۵-کمک در حل مشکلات اجتماعی؛
۶- بهبود چهره عمومی؛
۷- جلب منابع ارزشمند سازمان ها.
دلایل مخالفت با انجام مسوؤلیت های اجتماعی به قرار زیر است:
۱- لزوم کسب حداکثر سود؛
۲- تعدد اهداف سازمان؛
۳-هزینه مشارکت اجتماعی؛
۴- تضعیف تراز پرداخت های بین المللی؛
۵- فقدان مهارت های اجتماعی؛
۶- عدم حساب پس دهی؛
۷- ناتوانی سازمان در انتخاب گزینه های اخلاقی.
بسیاری از سازمان ها به نحو فزاینده ای از ارزش مستقیم اقتصادی مسوؤلیت اجتماعی سازمان آگاهی یافته اند و با ادغام آن به عنوان سرمایه گذاری راهبردی، با راهبرد اصلی کسب و کار و فعالیت های مدیریتی خود، می توانند تأثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشته باشند و شهرت و اعتبار خود را نیز تقویت کنند. با پیروی از این روش، نه تنها برای امروز خود سود تولید می کنند، بلکه موقعیت آینده خود را نیز تثبیت می نمایند.
نمونه های مزایای مستقیم ناشی از این ادغام برای سازمان به شرح زیر است . ( امامی،۱۳۸۵: ۲-۱)
۱- افزایش ارزش تجاری نشان تجاری؛
۲- دسترسی بیشتر به منابع مالی؛
۳- نیروی کار سالم تر و ایمن تر؛
۴- مدیریت ریسک و نظارت مؤثر تر بر امور سازمان؛
۵-کارکنان مشتاق؛
۶- وفاداری مشتری؛
۷- ارتقای اعتماد و اطمینان ذی نفعان؛
۸- تقویت وجهه عمومی.
ذی نفعان به نحو فزاینده ای انتظار دارند سازمان ها از نظر اجتماعی مسوؤل باشند و کاملاً آماده هستند تا از آن قدردانی کرده و در برابرش امتیازاتی بدهند. نظر عمومی بر این است که سازمان ها نسبت به مسوؤلیت های اجتماعی خود توجه کافی مبذول نمی دارند. واضح است برندگان، سازمان هایی خواهند بود که متوجه نیازهای درازمدت سازمان خود، فن آوری های در حال ظهور و اثرات آن بر جامعه و محیط زیست و نقشی که می توانند در هماهنگی خلاقانه این نیاز مندی ها ایفا کنند، هستند. به علاوه، با اشاعه اصطلاح ” اهمیت دیدگاه دراز مدت ” می توانند کمک های ارزشمندی نیز برای جامعه وسیع تجاری که مشتاق حرکت به سوی رشد و نوآوری پایدار هستند، فراهم آورند. در این میان، حتی برای کسانی که توجه به منافع و مصالح شخصی به نحو آگاهانه و روشن بینانه به صرفه خواهد بود.
۲-۴-۷ سازمان های بین المللی فعال در ترویج مسوؤلیت اجتماعی
در طول دو دهه گذشته نیز شرکت هایی از کشورهای توسعه یافته با پیوستن به هم در ارتباط با ترویج مسوؤلیت اجتماعی ، سازمان هایی را تشکیل داده اند که عبارتند از:
میزگرد کاکس[۵۸]؛
۲- شبکه همیاری اجتماعی[۵۹]؛
۳- تجارت برای مسوؤلیت اجتماعی[۶۰]؛
۴- تجارت کانادایی برای مسوؤلیت اجتماعی.[۶۱]
اهداف تشکیل این سازمان ها تقویت عمیق مسوؤلیت اجتماعی شرکت ها، تدوین استانداردهایی برای مسوؤلیت اجتماعی شرکت ها و ارائه الگوهایی از برترین اعضای رعایت کننده مسوؤلیت اجتماعی شرکت ها است.
در سال ۱۹۸۶ رهبران تجاری شرکت های چند ملیتی از اروپا، ژاپن وشمال آمریکا در کاکس و سوئیس همدیگر را ملاقات و توافق کردندکه تابستان هر سال این جلسات برگزار شود تا استانداردهایی را برای مسوؤلیت اجتماعی شرکت ها که آن را اصولی برای تجارت می نامیدند، تدوین کنند .در سال ۱۹۸۷ صاحبان شرکت های کوچک در ایالا ت متحده برنامه ” شبکه همیاری اجتماعی ” را آغاز کردند تا استانداردهای خود را برای مسوؤلیت اجتماعی گسترش دهند.
۵۰۰ شرکت برتر فورچون و کمپانی های کوچک تر، در سال ۱۹۹۲آمریکایی گروه تجارت برای مسوؤلیت اجتماعی[۶۲] را تشکیل دادند.
تجارت کانادایی برای مسوؤلیت اجتماعی[۶۳] را یکی از وابستگان BSRتشکیل داد .آنها نیز در تلاش برای تدوین استانداردهای خود برای مسوؤلیت اجتماعی هستند.
اصول مسوؤلیت اجتماعی شرکتی در میزگرد کاکس توسط کاریزماتیک ریوزابورا کاکو ، رئیس ارشد کانن تدوین شد .او معتقد است؛ شرکت ها نسبت به مسائل جهانی نظیر فقر، وخیم شدن اوضاع زیست محیطی و منازعات انسانی مسوؤلیت اخلاقی دارند .اصول میزگرد کاکس به قرار زیر است:
۱- احترام به حقوق انسان و نظام های دموکراتیک و تلاش برای تقویت آنها در هر جایی که ممکن باشد؛
۲- سعی در تشخیص وظایف مشروع حکومت برای جامعه تا حد ممکن و حمایت از سیاست های عمومی و اقداماتی که توسعه انسانی را از طریق روابط موزون بین تجارت و سایر بخش های جامعه تسریع می کنند؛

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.