ژانویه 22, 2021

تحلیل تأثیر ابعاد مسوؤلیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمانی درستاد سازمان بهزیستی کشور- …

1 min read

۳-۶-۱-۱ اجزای پرسشنامه
پروژه های تحقیقاتی قطعی عموما نیازمند پرسشنامه با ساختار مستقیم است. سوالات استاندارد شده و گزینه ها را می توان از تحقیقات قبلی استخراج کرده، که در آنها روش هایی با ساختار کمتر بکار رفته است. در تهیه پرسشنامه پژوهش حاضر با بررسی تحقیقات و پژوهشهای قبلی صورت گرفته و همچنین انجام مصاحبه با متخصصین و کارشناسان آگاه، دو پرسشنامه “مسوؤلیت پذیری اجتماعی” و “اهداف سازمان بهزیستی کشور” به صورت محقق ساخته طراحی شده است که به صورت همزمان در اختیار پاسخ دهندگان قرار می گیرد.
۳-۶-۱-۲ پرسشنامه اول
اجزای اصلی پرسشنامه مسوؤلیت پذیری اجتماعی به عنوان پرسشنامه اول عبارتند از: نامه همراه و سوال های مورد نظر.
نامه همراه:
در این قسمت هدف از گردآوری داده ها بوسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه داده های مورد نیاز بیان می شود. در صفحه اول پرسشنامه مورد استفاده این پژوهش، هدف فوق برآورده شده است. بدین ترتیب که ابتدا ضمن معرفی پژوهش، هدف از انجام آن بیان شده است.
سوال ها:
اولین قدم در تعیین نوع سوال های پرسشنامه مشخص کردن متغیرهای پژوهش است. پس از آن پژوهشگر می تواند در مورد نوع سوال هایی که می تواند متغیرها را اندازه گیری کند، تصمیم بگیرد. سوال های مورد استفاده در پرسشنامه حاضر، سوال ها بسته- پاسخ است. سوال های بسته – پاسخ مجموعه ای از گزینه ها را ارائه می دهند تا پاسخ دهنده از میان آنها یکی را انتخاب کند. مزیت عمده این نوع سوال ها در استخراج و تجزیه و تحلیل آسان و سریع داده ها است. طیف مورد استفاده در پرسشنامه ها، طیف لیکرت بوده و نحوه چیدمان سوالات پرسشنامه ها برای سنجش متغیر های پژوهش به صورت زیر می باشد.
جدول ۳-۲ اجزای پرسشنامه مسوؤلیت پذیری اجتماعی

ردیف مؤلفه ها گویه ها
۱ بعد اقتصادی سوالات ۱ الی ۶
۲ بعد قانونی سوالات ۷ الی ۱۱
۳ بعد عمومی و ملی (بشردوستانه) سوالات ۱۲ الی ۲۱
۴ بعد اخلاقی سوالات ۲۲ الی ۲۷

۳-۶-۱-۳ پرسشنامه دوم
پرسشنامه اهداف سازمان بهزیستی کشور نیز مانند پرسشنامه اول به صورت محقق ساخته می باشد که از طریق انجام مصاحبه و گفتگو با متخصصین و مدیران ارشد سازمان بهزیستی کشور توسط پژوهشگر همچنین مطالعه و بررسی برنامه راهبردی وزارت جدید التاسیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز چشم انداز و برنامه راهبردی مدون و اعلام شده سازمان بهزیستی کشورتهیه و تدوین می شود .
مدل و قالب اصلی مورد استفاده در این پرسشنامه بر اساس مدل کارت امتیاز ی متوازن می باشد که در چهار بخش: مالی، ارباب رجوع( افراد تحت پوشش)، فرایندهای داخلی و در نهایت رشد و یادگیری در قالب ۱۵ سوال در یک طیف ۵ گزینه ای بر اساس مقیاس لیکرت به صورت پیوست همراه با پرسشنامه اول مورد استفاده قرار می گیرد .
جدول ۳-۳ اجزای پرسشنامه اهداف سازمان بهزیستی کشور

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.