ژانویه 19, 2021

مقاله علمی با منبع : تحلیل تأثیر ابعاد مسوؤلیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمانی درستاد سازمان بهزیستی …

1 min read

ردیف مؤلفه ها گویه ها
۱ مالی سوالات ۱ الی ۴
۲ ارباب رجوع ( افراد تحت پوشش) سوالات ۵ الی ۸
۳ فرایندهای داخلی سوالات ۹ الی ۱۲
۴ رشد و یادگیری سوالات ۱۳ الی ۱۵

۳-۷ روایی و پایایی پرسشنامه
همانگونه که قبلا عنوان شد، صحت و دقت یافته های یک پژوهش به دقت و صحت داده های جمع آوری شده و آن هم به دقت ابزار اندازه گیری وابسته است. بنابراین قبل از بکارگیری ابزارهای اندازه گیری لازم است پژوهشگر از طریق علمی، نسبت به ابزار اندازه گیری مورد نظر، اطمینان نسبی پیدا کند.با توجه به اینکه برای سنجش و ارزیابی پرسشنامه و یا هرگونه ابزار سنجش دیگری، از دو ملاک روایی و پایایی استفاده می شود و این دو نقطه مقابل اشتباه در اندازه گیری هستند، به طوری که هر چه میزان اشتباه پژوهشگر در مورد ملاک ها و عوامل اندازه گیری کمتر باشد و یا به عبارتی ابزار اندازه گیری از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد، قابلیت اعتماد و اعتبار ابزار اندازه گیری بیشتر است. در ذیل ضمن بیان روایی و پایایی پرسشنامه، چگونگی آزمون این دو پرسشنامه پژوهش حاضر شرح داده می شود.
۳-۷-۱ روایی
مفهوم روایی به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روشها اعتبار محتوا است. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که به بررسی اجزای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوالهای پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط افراد مطلع و متخصص همچنین چند تن از مدیران ارشد سازمان بهزیستی کشور و اساتید محترم راهنما و مشاور و متخصصین مرکز توسعه و ترویج مسوؤلیت اجتماعی در ایران مورد تایید قرار گرفته است و از آن جا که همبستگی درونی، یکی از موارد آزمون روایی سازه مقیاس است. یافته‌های جدول ۳-۴ نشان می‌دهد که مقیاس مسوؤلیت‌پذیری اجتماعی از همبستگی درونی بالایی برخوردار است. و در نتیجه از اعتبار لازم برخوردار می باشد.
جدول ۳-۴: همبستگی درونی مؤلفه‌های مسوؤلیت‌پذیری اجتماعی

ردیف مولفه‌ها ۱ ۲ ۳ ۴
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.