ژانویه 27, 2021

تحلیل چند متغیره تابع چندکی و کاربردهای آن- قسمت ۲

1 min read

۶-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۶-۲-آماره مکانی L در ……………………………………………………………………………………………………۴۲
۶-۲-۱-آماره مکانی L براساس توابع چندکی……………………………………………………………………….۴۲
۶-۲-۲-آماره مکانی L براساس توابع عمق…………………………………………………………………………….۴۳
۶-۲-۳-آماره L مکانی براساس چندک های …………………………………………………………………….۴۶
۶-۳-آماره های مقیاس برای آنالیز چند متغیره………………………………………………………………………۴۶
۶-۳-۱-آماره های مقیاس ماتریس مقدار براساس میانه ی جهت داده شده به توابع چندکی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
۶-۳-۲-آماره های مقیاس ماتریس مقدار براساس توابع عمق………………………………………………..۴۷
فصل هفتم: شبیه سازی……………………………………………………………………۴۸
۷-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۷-۲-شبیه سازی روش تابع عمق…………………………………………………………………………………………..۴۹
۷-۲-۱-روش تابع عمق با استفاده از توزیع نرمال…………………………………………………………………۴۹
۷-۲-۲-روش تابع عمق با استفاده از توزیع نمایی………………………………………………………………..۵۲
۷-۲-۳-روش تابع عمق با استفاده از توزیع یکنواخت………………………………………………………….۵۴
۷-۳-شبیه سازی منحنی مقیاس………………………………………………………………………………………….۵۶
۷-۳-۱-شبیه سازی منحنی مقیاس توزیع مستطیلی…………………………………………………………۵۶
۷-۳-۲-شبیه سازی منحنی مقیاس توزیع نرمال دو متغیره………………………………………………۵۸
منابع……………………………………………………………………………………………..۶۰
پیوست………………………………………………………………………………………….۶۵
فهرست شکل ها
عنوان و شماره صفحه
شکل ۱-۱-چندک ام وقتی نمودار تابع توزیع اکیدا پیوسته باشد………………………………………۳
شکل ۱-۲-چندک ام وقتی نمودار تابع توزیع دارای قطعه افقی باشد………………………………..۴
شکل ۱-۳-چندک ام وقتی نمودار تابع توزیع دارای جهش باشد……………………………………….۴
شکل ۱-۴-ناحیه ی درونی چندک ام در حالت یک متغیره……………………………………………….۶
شکل ۱-۵-ناحیه های درونی حول مرکز…………………………………………………………………………………۷
شکل ۱-۶-انتخاب یک ناحیه در بین ناحیه های تودر تو که کمترین احتمال بزرگتر از را دارد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸
شکل ۲-۱-ناحیه های درونی تودرتو برای توزیع نرمال………………………………………………………….۱۴
شکل ۲-۲-ناحیه های درونی تودرتو برای توزیع نمایی…………………………………………………………۱۴
شکل ۵-۱-منحنی مقیاس……………………………………………………………………………………………………….۳۶
شکل ۷-۱-ناحیه های درونی نقاط تولید شده از توزیع نرمال دو متغیره با های ۱/۰، ۲/۰ و ۴/۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۰
شکل ۷-۲-عمق نقاط تولید شده از توزیع نرمال دو متغیره……………………………………………….۵۱
شکل ۷-۳-ناحیه های درونی نقاط تولید شده از توزیع نمایی دو متغیره با های ۰۲۵/۰، ۱/۰، ۲/۰ و ۴/۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۲
شکل ۷-۴-عمق نقاط تولید شده از توزیع نمایی دو متغیره……………………………………………….۵۳
شکل ۷-۵-ناحیه های درونی نقاط تولید شده از توزیع یکنواخت دو متغیره با های ۰۲۵/۰، ۱/۰، ۲/۰ و ۴/۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۴
شکل ۷-۶-عمق نقاط تولید شده از توزیع یکنواخت دو متغیره…………………………………………..۵۵
شکل ۷-۷-منحنی مقیاس توزیع یکنواخت استاندارد…………………………………………………………..۵۶
شکل ۷-۸-منحنی مقیاس توزیع یکنواخت روی بازه (۲و۰)………………………………………………۵۷
شکل ۷-۹-منحنی مقیاس توزیع نرمال دو متغیره ……………………………………………….۵۸
شکل ۷-۱۰-منحنی مقیاس توزیع نرمال دو متغیره …………………………………………۵۹
فصل اول

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.