ژانویه 24, 2021

تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

1 min read

یک فصل کتاب به طبقهبندی مجرمین بر پایه عوامل روانی و روانپزشکی فردی، عوامل مربوط به موقعیت محیطی میباشد، فصل دیگر این کتاب مربوط به نوسازی و تربیت مجدد مجرمین است، که نوسازی مجرم مستلزم اطلاع از قوانین جزایی و آشنایی قاضی با جنبههای روانپزشکی شخصیت او است
کتاب «مقدمه ای بر روانشناسی و روانپزشکی کیفری ایران» اثر شکرالله طریقتی: در این کتاب توجه خاصی به شناخت شخصیت بزهکاران شده، و انواع شخصیت را مورد بررسی قرار داده است
کتاب «مجرم کیست و جرمشناسی چیست» اثرتاج زمان دانش: در این کتاب علل فردی بزهکاری که شامل علل جسمی و ذاتی بزهکاری، اختلالات روانی، اختلال منش شخصیت و هم چنین عوامل عمومی بزهکاری که شامل عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی میباشد مورد بررسی قرار داده است. و در قسمت دیگر کتاب به طرز تشکیل پرونده شخصیت میپردازد.
کتاب «کلیات جرمشناسی» اثر رضا مظلومان: در این کتاب بندهایی به شناخت شخصیت بزهکار و نادرست بودن روشهای سنتی پرداخته است.
کتاب «کرامت انسانی درحقوق کیفری» اثر اسمعیل رحیمینژاد: در این کتاب مفهوم کرامت انسانی، و کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی و ماهوی مورد بررسی قرار داده است. و در مبحث دیگر به بررسی دادرسی عادلانه و منصفانه میپردازد. و هم چنین به بندهایی در مورد شخصیت، سابقه تاریخی تشکیل پرونده شخصیت و مراحل مختلف تشکیل پرونده شخصیت در فرآیند دادرسی کیفری اشاره کرده است.
کتاب «دفاع اجتماعی» اثر مارک آنسل، ترجمه محمد آشوری و غلام حسین نجفیابرندآبادی
۱۰- کتاب «مکاتبکیفری» اثر مجید آقایی: یک فصل کتاب مربوط به مکاتبکیفری قدیم و فصل دیگر مربوط به مکاتبکیفری جدید است که مورد بررسی قرار داده است.
۱۱- مقاله «جایگاه پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه» نویسندگان: باقر شاملو .مهدی گوزلی
در این مقاله پرونده شخصیت در مراحل تحقیقات مقدماتی و محاکم در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار داده است.
۱۴- مقاله «تعدیل شدت مجازات» تخفیفکیفر، نویسنده: رضا نوربها: بحث کیفیات مخففه و استفاده از آن دقیق و ظریف است، و در اصلاح و درمان بزهکاران نقش چشمگیری دارد. با محدودیتی که در قوانین جزایی فعلی برای اعمال این کیفیات وجود دارد، قاضی باید خود را درحد امکان و توان با برخوردی صحیح و دقیق و با توجه به شخصیت مجرم و اوضاع واحوال و مختصات جرم از این کیفیات در حد مطلوب استفاده کند. قسمت اول این مقاله به بررسی کیفیات مخففه در تاریخ حقوق جزای ایران میپردازد. و در قسمت دیگر تخفیفات مجازات در قانون مجازات اسلامی را شرح داده است.
۱۵– مقاله «مهمترین جلوههای کیفرزدایی در قانون جدید اسلامی» نویسندگان: محمد علی بابایی. میثم غلامی در این مقاله ضمن بررسی سیاست کیفرزدایی به مهمترین جلوههای آن مانند جایگزین حبس، تعویق صدور حکم و نظام نیمهآزادی میپردازد.
۱۶- مقاله «اصل فردی کردن مجازاتها ؛ تبعیض فاحش یا عدالتی عادلانه» نویسنده: جعفر یزدیانجعفری در این مقاله به جایگاه اصل فردی کردن کیفر درحقوق کیفری ایران پرداخته است. و فردیسازی پیش از مرحله قضاوت ،حین قضاوت، و پس از قضاوت را مورد تحلیل قرار داده است.
۱۷- مقاله «ارزیابی شخصیت جنایی با هدف پیشگیری از تکرار جرم» نویسنده: محمدعلی بابایی در این مقاله به بررسی شخصیت جنایی و احراز حالت خطرناک با هدف پیشگیری از جرم بررسی میشود. با تأکید بر این نکته، که پیشگیری از طریق توسل به شدت کیفر، طبق تجربه چندین ساله در ایران و کشورهای دیگر، توفیق نداشته است. تنها راه پیشگیری از تکرار جرم، تجویز راهکاری است که مبتنی بر پژوهشهای علمی در خصوص شناخت شخصیت بزهکار باشد.
۱۸- پایاننامه «لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران» ایرج سلیمانی سالم۱۳۵۴ در این پایاننامه تاریخچه جرمشناسی بالینی و نظریههای مختلف در مورد جرمشناسی بالینی مورد بررسی قرار داده است. و هم لزوم شناخت بزهکاران و مسئله جرایم اطفال را مورد تحقیق قرار داده است.
۱۹- پایاننامه «جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران وکانادا» مرضیه آقا میرسلیم جایگاه پرونده شخصیت بین نظام عدالت کیفری ایران و کانادا مورد بررسی قرار داده است .در این پایاننامه به بررسی تاثیر رویکرد مدیریتی سیاست جنایی ریسکمدار بر ساختار شکلی و ماهوی و کاربرد پرونده شخصیت با توجه به عملکرد نظام کیفری کانادا پرداخته است .
د- روش تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق روش علمی تحلیلی – توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است با این ابزار از طریق فیشبرداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی، پایاننامه، مجلات، سایتهای اینترنتی علمی و حقوق پرداخته شده است
و- ساماندهی تحقیق
پایاننامه حاضر در سه فصل ارائه گردیده است که حاصل مراجعه به منابع مختلف اعم از کتب و مجلات و پایاننامه میباشد.
فصل اول: که در قالب کلیات بیان میگردد به تبیین مفاهیم و مبانی نظری شخصیت و تحولات تشکیل پرونده شخصیت مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل دوم: در این فصل به شرایط و شیوههای تشکیل پرونده شخصیت پرداخته شده است.
فصل سوم: در فصل سوم آثار و نتایج پرونده شخصیت و چالشهای اجرایی را مورد بررسی قرار گرفته است.
و در پایان نیز نتیجهگیری به عمل آمده و منابع و مآخذ مورد استفاده در پایاننامه ذکر گردیده است.
فصل دوم
کلیات
مسلماً هیچیک از افراد، دارای شخصیت یکسان با دیگران نیستند و شخصیت هر فردی با دیگری متفاوت است. ولی چگونه میتوان شخصیتهای متفاوت را از هم تشخیص داد و آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. هر چند پیچیدگی شخصیت انسان، دسترسی به کنه ضمیر آدمی را غیر ممکن میسازد و شناخت واقعی شخصیت آدمی را مشکل میکند، ولی با توجه به موقعیت، و وضعیت و فاکتورهای مختلف زندگی افراد، درک اجمالی شخصیت واقعی افراد ممکن است و وصول به عدالت و تحقق اهداف مجازات بویژه اصلاح و تربیت مجرمین، درک صحیح از ویژگیهای شخصیت انسانی به طور اعم و شناخت شخصیت مجرمین به معنی اخص میباشد. بدون توجه به شخصیت مجرمین و بدون نگرش مثبت و با دید عزت و کرامت به همه انسانها حتی مجرمین و برقراری ارتباط صحیح با آنان و جلب اعتمادشان، توقع اصلاح و تربیت آنان بینتیجه خواهد بود. در این فصل به بررسی مفاهیم و مبانی نظری تشکیل پرونده شخصیت و تحولات تشکیل پرونده شخصیت در مکاتب و حقوق موضوعه ایران میپردازیم.
مبحث اول: مفاهیم و مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت
در این مبحث، به بیان مفهوم شناسی واژههای شخص، شخصیت و پرونده شخصیت و هم چنین مبانی نظری شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت و تحولات پرونده شخصیت در دوران معاصر و حقوق موضوعه ایران میپردازیم.
گفتار اول: مفاهیم شخصیت و پرونده شخصیت
قبل از هر چیز لازم است واژههایی مانند شخص و شخصیت مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد تا به طور دقیقتر حدود و دامنه مباحث قابل طرح، مشخص و روشن شود. شخصیت به مجموعه خصلتهای یک فرد گفته میشود، که او را از دیگران متمایز میکند. در این گفتار تعریف لغوی و اصطلاحی شخصیت، شخصیت از منظر قرآن، شخصیت در اصطلاح روانشناسی و مفهوم پرونده شخصیت را توضیح میدهیم.
بند اول: مفهوم شخصیت
انسان همانگونه که دارای ظاهر و شکل متفاوت بوده، از نظر باطن و درون نیز دارای ویژگیهای خاص خود میباشند. و از نظر کمالات انسانی و آراستگی به اخلاقیات حسنه یکسان نیستند. اشخاص با توجه به این کمالات انسانی، اخلاق، رفتار و منشها، در جامعه از موقعیتهای متفاوتی برخوردار بوده و نگرش افراد نسبت به آنها متفاوت میشود. در این بند به مفهوم لغوی و اصطلاحی شخصیت میپردازیم.
الف مفهوم لغوی شخصیت
معنای لغوی شخصیت در لغت نامه دهخدا اینگونه آمده است: شخصیت از نظر لغوی به معنای شرافت، رفعت، بزرگواری، مرتبه و درجه است. هم چنین به معنای صاحب وجود، دارا بودن موجودیت حقوقی نیز معنا گردیده است. [۱]
در فرهنگ لغت معین نیز شخصیت به معنای: سجیه مختص هر شخص، خاصه هر فرد.[۲]
در فرهنگ لغت عمید نیز شخصیت به معنای: ذات هر شخص، خلق و خوی مخصوص هر کس، مجموعه خصایص یک فرد که او را از دیگران متمایز میکند و شرافت و بزرگواری گفت.[۳]
و شخصیت در اصطلاح عامه معانی متفاوتی دارد. که هیبت یا «جربزه» است. از اینرو آدمی که نظر و اراده خود را بر افرادی دیگر تحمیل کند، آدمی با شخصیت به شمار می‌رود. و معنی اصطلاحی دیگر شخصیت این است. هر نوع صفات اخلاقی مانند (شجاعت اخلاقی، قوت، اراده، مناعت طبع) که موجب برتری و امتیاز شخص میشود و او را به دلیل آن صفات می‌ستایند، و میشناسند. «مانندشخصیت‌های کشوری، لشکری، علمی و…»[۴]

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.