ژانویه 28, 2021

تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری- قسمت ۴

1 min read

دفاع اجتماعی به مکتبی اطلاق می‌گردد که از اواخر قرن نوزدهم خطوط اساسی سیاست جنایی کشورهای اروپایی را در زمینه مبارزه علمی با بزهکاری ترسیم کرده‌اند. مارک آنسل مستشار دیوان عالی فرانسه در سال ۱۹۵۴، با انتشار کتابی بنام «دفاع اجتماعی» در انتقاد از اعتقادات گراماتیکا این مکتب را بنیانگذاری کرد. این مکتب از اعتقادات گراماتیکا به دور و تا حد زیادی از نظریه‌های مکتب تحققی جدا است نه نابودی حقوق جزا را می خواهد ونه اضمحلال مفهوم مسئولیت را.[۵۵]مکتب دفاع اجتماعی نوین با اینکه اعتقاد به این دارد، که جامعه موظف به اصلاح و تربیت بزهکاران است مع هذا هرگز مجازات جامعه را نفی نمی‌نماید. از نظر این مکتب باید شخصیت بزهکاران را کاملاً شناخت و متناسب با این شخصیت اقدامات لازم را در نظر گرفت، این اقدامات ممکن است تأمینی و تربیتی یا مجازات باشد. و مکتب دفاع اجتماعی قائل به تفکیک میان مجازات و اقدامات تأمینی نیست و قاضی مخیر است در هر موردی که مصلحت ایجاب می‌کند یکی از اقدامات را اعمال نماید که متناسب با شخصیت مجرم باشد. بنابراین به جای معادله دو طرفه تساوی جرم با مجازات معادله سه جانبه جرم، شخصیت و روش رفتار را مطرح نمود. در این سیستم باید هم شخص مجرم و عمل مجرمانه شناخته شوند. پس در مرحله محاکمه تنها تشکیل پرونده کیفری که اعمال مجرمانه در آن انعکاس یافته کافی نیست. بلکه، باید پرونده دیگری در کنار پرونده کیفری تشکیل گردد. که در این پرونده اولاً ساختمان بدنی و جسمی، زیستشناسی، وضعیت روحی و روانی، وضعیت شخصی و اجتماعی و فرهنگی و تاریخچه گذشته او و روابط او با افراد فامیل و غیره به طور مشخص و منجز معلوم باشد. تا بدین ترتیب قاضی کیفری با مطالعه آن پرونده و با شناسایی کامل مجرم، نسبت به تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. پرونده‌ای که بدین ترتیب درباره شناخت مجرم تهیه می‌گردد «پرونده شخصیت» نامیده می‌شود. برای تشکیل پرونده شخصیت همکاری طبیب، روانشناس و روانکاو و مددکار اجتماعی لازم بوده، و هر یک از آنان در زمینه تخصص خود گزارشی تهیه و تسلیم میدارند، که مجموع آنان پرونده شخصیت را تشکیل می‌دهد. و این امر در ماده ۸۱ قانون آییندادرسیکیفری فرانسه سال ۱۹۵۸ به طور صریح پیش‌بینی شده بود. یکی از ابداعات مکتب دفاع اجتماعی نوین بود، که وارد قلمرو حقوق کیفری گردیده است.[۵۶] مکتب دفاع اجتماعی نوین، همواره هدف خود را تأمین دفاع جامعه و عقبراندن بزهکاری میداند، لیکن معتقد است که بهترین حمایت از جامعه، یعنی مؤثرترین و هم زمان انسانیترین آن عبارت است از تحقق امر سازگارتر ساختن مجدد بزهکاران با اجتماع از طریق کلیه وسایل و امکاناتی که قادر باشد در عین رعایت شأن و کرامت و کمک به باز یافتن احساس مسئولیت اجتماعی نزد آنان، بر شخصیتشان تأثیرگذار باشد به همین لحاظ، این مکتب اتخاذ اقداماتی را به نفع فردی که موضوع آن قرار میگیرد توصیه میکند تا او را از خطر سقوط مجدد در بزهکاری با تأمین بهترین شیوه سازگار ساختن وی با محیطی که باید در آن زندگی کند، محافظت نماید.[۵۷] و اصول بنیادی مکتب دفاع اجتماعی عبارتند از:
– هدف دفاع اجتماعی جلوگیری از تکرار جرم و جلوگیری از وقوع جرم است که بتواند علیه اعمال ضد اجتماعی به کار رود.
– انسانیکردن حقوق جزا تنها نباید معلول یک جنبش انسانی یا عاطفی باشد. بلکه باید اعمال مجرمانه مورد بررسی قرار گیرد و شخصیت مجرم نیز مورد شناسایی قرار گیرد، که همان توجه به شخصیت مجرم و تشکیل پرونده شخصیت که برای اولین بار در مورد اطفال بزهکار تشکیل شد.- تدابیر دفاع اجتماعی در کنار مجازاتها در راستای اصلاح و درمان و بازپروری مجرمین و بازگرداندن مجرم به اجتماع میباشد.
– کیفرزدایی و قضازدایی و به کارگیری مجازات در جرایم شدید
– جایگزینی اقدامات تأمینی و مجازاتهای جایگزین به جای حبس[۵۸]
گفتار دوم: پرونده شخصیت در حقوق موضوعه ایران
درنظام کیفری ایران پرونده شخصیت و ضرورت تشکیل آن، خصوصاً در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از محکومیت آنگونه که باید مورد توجه مقنن قرار نگرفته است. در این گفتار به بررسی تشکیل پرونده شخصیت قبل از انقلاب و بعد از آن می‌پردازیم .
بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه قبل از انقلاب
در حقوق ایران قبل از انقلاب، متأسفانه تشکیل پرونده شخصیت بویژه در مورد بزرگسالان، و حتی جرایم مهم احساس نشد. قبل از انقلاب در یکی از لوایح آییندادرسی کیفری تشکیل پرونده شخصیت در امور جنایی پیشبینی شده بود که آن نیز به علت معوق ماندن رسیدگی به لایحه مذکور منتفی شد. ولی در حقوق کیفری اطفال بزهکار قبل از انقلاب در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ بیان میدارد: «چناچه درباره وضع مزاجی یا روحی طفل یا ابوین او و یا وضع خانوادگی و محیط معاشرت طفل لازم باشد، دادگاه اطفال می‌تواند تحقیقات مزبور را خود یا به هر وسیله‌ دیگری که مقتضی بداند، انجام دهد و یا نظر اشخاص صلاحیتدار را جلب کند…». در این قانون که برای اولین بار قانونگذار به تحقیقات درباره وضع مزاجی یا روحی اطفال اشاره می‌‌‌‌نماید و این اختیار را به دادگاه اطفال میدهد که در جریان تحقیقات در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار تحقیقات لازم را انجام دهد و برای انجام این مهم از متخصصین و افراد مورد اعتماد بهره گیرد.[۵۹] و قانونگذار در تمامی این مقررات با قید عبارتهایی مانند «چنانچه لازم باشد» تشکیل پرونده شخصیت را اختیاری تلقی نموده است و دست قاضی را در این زمینه باز گذاشته است؛ در حالیکه پرونده شخصیت چه در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار و چه در مورد بزرگسالان امروزه یک امر ضروری است
قانونگذار ایران به موجب مواد ۱ و ۴ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ برای تشخیص حالت خطرناک مجرمان و برای تشخیص درجهی خطرناکی مجرم برای اتخاذ تصمیم پیرامون ضرورت نگهداری یا معالجه در تیمارستان مجرمان، شناخت شخصیت متهم الزامی است. مقنن به طور غیرمستقیم به ضرورت تشکیل پرونده شخصیت به منظور برخورد مناسب با مجرمین خطرناک با هدف پیشگیری از تکرار جرم اشاره دارد. هم چنین قانونگذار در سال۱۳۵۲ با الحاق مادهی ۴۰مکرر به قانون آییندادرسی کیفری ۱۲۹۰، در این ماده بیان میدارد: که هر گاه متهم در امور جنحه اقرار به ارتکاب جرم نماید و مقرون به واقع باشد دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است با احراز شرایطی از جمله آن که متهم سابقه محکومیت کیفری نداشته باشد و شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد و موضوع اتهام از جرائم در باب دوم قانون کیفر عمومی نباشد. دادستان در صورت اجتماع شرایط فوق قرار تعلیق تعقیب متهم را صادر میکند و پرونده را برای تأیید قرار به دادگاه جنحه ارسال دارد. این ماده درسال ۱۳۵۶ با تصویب مادهی۲۲ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، دست خوش تغییرات جزئی گردید. در این ماده هم به طور ضمنی مقنن اشاره به تشکیل پرونده شخصیت دارد، زیرا با تشکیل پرونده شخصیت میتوان از شرایط جسمی و روحی و وضع اجتماعی و سوابق زندگی مرتکب اطلاع یافت. و قرار تعلیق تعقیب را صادر کرد.
و هم چنین به موجب آیین‌نامهاجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب ۱۸/۷/۱۳۴۷ درباره تشکیل پرونده شخصیت اطفال و نوجوانان بزهکار، در ماده ۴ مقرر کرده است: «در مدت توقیف طفل در قسمت نگهداری موقت، برای تفکیک و طبقهبندی او به وسیله مددکاران اجتماعی کانون، درباره وضع جسمانی، روانی، میزان قوه و استعدادحرفه‌ای به وسیله متخصصین کانون مورد معاینه قرار خواهد گرفت. مجموعه سوابق جمعآوری شده در شورایی با حضور مدیر کانون ومتخصصینی که از طفل معاینه به عمل آورده‌اند، بررسی خواهد شد و گزارش نهایی که متضمن خصوصیات واقعی شخصیت طفل و تدابیر پیشنهادی درباره طفل خواهد بود.»
البته باید گفت رویه عملی متفاوت است و مفاد آیین‌نامه به شکل کامل دقیق و علمی اجرا نمی‌شود در میان کانون اصلاح و تربیت، کانون پایتخت تهران، وضع بهتری دارد و بلافاصله پس از ورود، مددجوی زیر ۱۸ سال، به واحد پذیرش و تشخیص فرستاده می‌شود تا زیر نظر روانشناس و مددکار اجتماعی مورد آزمایش قرار گیرد در نتیجه این مصاحبه، معاینه و آزمایش در «پرونده شناسایی شخصیت» منعکس می‌شود. و اقداماتی و تصمیماتی که درباره مددجو اجرا می‌شود باتوجه به مفاد پرونده شخصیت است.[۶۰]
بند دوم:تشکیل پرونده شخصیت در قوانین موضوعه بعد از انقلاب
یکی از پیشرفتهای اساسی حقوق جزا توجه به شخصیت مجرم است. که شخصیت واقعی متهم و کلیه خصوصیات وی اعم از جسمی، پزشکی، روانی و اجتماعی او کاملأ شناخته شود تا قاضی دادگاه با بصیرت کامل و دیدباز درباره مجرم اتخاذ تصمیم نماید. [۶۱]با وجود کاستی‌هایی که قوانین بعد از انقلاب به لحاظ بی‌توجهی به پرونده شناسایی شخصیت با آن روبه‌رو بودند، در ماده ۲۲۲ قانون آییندادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ نیز با احتساب تلقیکردن تشکیل پرونده شخصیت حتی در جرایم بسیار مهم ارتکابی از سوی اطفال مقرر میدارد: «چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد دادگاه می‌تواند بر هر وسیله‌ای که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید». در این ماده مقنن فقط به بررسی وضعیت روحی و روانی طفل بسنده کرده، و به بررسی وضع جسمانی طفل متهم اشار‌ه‌ای نکرده است. بدین ترتیب اطلاعات جمعآوری شده در مورد پرونده شخصیت، ممکن است ناقص باشد. و مقنن تشکیل پرونده شخصیت را اختیاری تلقی نموده است. [۶۲]
مددکاران اجتماعی طبق فرمهای تنظیمی که براساس موازین اسلامی از سوی سازمان تهیه می‌شود درمورد پیشینه زندگی تحقیقات لازم به عمل آورده گزارش کاملی از گذشته محکوم یا متهم از دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیط‌های مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی، حرفه‌ای و غیره را با اظهارنظر خود تهیه می‌نمایند…» و بر اساس ماده ۶۹ «محکومان حسب پیشینه، سن، جنسیت، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی، چگونگی شخصیت و استعداد و میزان تحصیلات و تخصص به یکی از قسمتهای مراکز حرفهای و اشتغال، زندان یا موسسههای تأمینی و تربیتی معرفی میگردند». بدین ترتیب اصل فردی کردن اجرایی کیفر سالب آزادی توسط شورای طبقهبندی زندانیان که بر اساس پرونده شخصیت اعمال میگردد.
با توجه به پرونده شخصیت، هر محکوم به یک برنامه اصلاحی خاص خود نیاز دارد که اجرای آن باید منجر به پیشگیری از تکرار جرم توسط او و اصلاح او بعد از خروج از زندان شود.
هم چنین در قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، لزوم توجه قاضی به شخصیت متهم در هنگام صدور قرار تأمین را متذکر گردیده است: ماده ۱۳۴: «تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد». در ضمن قاضی زمانی میتواند شخصیت متهم را مدنظر قرار دهد که توسط کارشناسان متخصص گزارش داده شود. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در موادی به طور ضمنی اشاره به تشکیل پرونده شخصیت را دارد عبارتند از:
تشخیص مجازات مناسبتر به حال متهم برای اعمال کیفیات مخففه (ماده قانون مجازات۲۲(.
بررسی وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی محکومعلیه و سایر اوضاع و احوال، جهت تعلیق مجازات) ماده ۲۵ قانون مجازات).
تشخیص حالت خطرناک مجنون، به منظور نگهداری وی در محل مناسب تا رفع حالت خطرناک (ماده ۵۲ قانون مجازات).
تشخیص بیمتجری مرتکب به منظور اعمال مجازات تعزیری در مواردی مثل (مواد ۲۲۴ و ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی).
قاضی دادگاه میتواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم واکنش مناسب را اتخاذ کند. (ماده ۷۲۸ تعزیرات و مجازات بازدارنده)
خوشبختانه در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری تشکیل پرونده شخصیت چه در مورد اطفال و چه در مورد بزرگسالان، در جرایم مهم الزامی شده است و قاضی تحقیق و یا قاضی اطفال مکلف به تشکیل پرونده شخصیت شده‌اند. و ماده ۲۰۳ از فصل ششم، مبحث اول قانون آیین دادرسی کیفری جدید بیان می‌کند: «در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و هم چنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، باز‌پرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید، این پرونده به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:
– گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم؛
ـ گزارش پزشکی و روانپزشکی».
و هم چنین از فصل نهم ماده ۲۸۶به عنوان تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان مقرر می‌دارد: «علاوه بر موارد مذکور در ماده (۳۰۲) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است» قانون آییندادرسی کیفری جدید نکات مهمی را در بردارد، الزام به تشکیل پرونده شخصیت و تفکیک آن از پرونده کیفری اشاره کرده است و برای بررسی و مطالعه ابعاد شخصیتی متهمان، لزوماظهار نظر مانند پزشک، روانپزشک و مددکار اجتماعی را مطرح کرده است. همچنین، تشکیل پرونده شخصیت، درباره جرایمی که در مواد قبلی بیان شده الزامی است ولی در مورد سایر جرایم الزام یا اختیاری بودن را مشخص نکرده است.
با توجه به مطالب گفته شده به این نتیجه رسیدم که. بدون توجه به شخصیت مجرمین و بدون نگرش مثبت و با دید عزت و کرامت به همه انسانها حتی مجرمین و برقراری ارتباط صحیح با آنان و جلب اعتمادشان، توقع اصلاح و تربیت آنان بینتیجه خواهد بود. امروزه بدون شک مورد اتفاق همه علمای حقوق و مکاتب کیفری است که در رسیدگی به جرایم باید شخصیت مجرم مورد توجه و عنایت قرار گیرد و بدون توجه به شخصیت مجرم رسیدگی به جرایم ناقص و اعمال مجازات بدور از انصاف و عدالت خواهد بود. از نظر اسلام همه انسانها صرفنظر دین، مذهب، اعتقادات و اعمال و رفتار دارای کرامت هستند و انسان بما هو انسان دارای ارزش است، بزهکار میکروب اجتماعی نیست که باید نابود گردد بلکه در عین مجرم بودن دارای کرامت و ارزش انسانی است و هیچکس حق توهین و تخریب او را ندارد و نمیتواند مجازاتی شدیدتر از آنچه که مستحق آن است به او تحمیل نماید. زمانی دادرسی ما عادلانه است که در عین تساوی افراد در مقابل قانون، شایستگیهای آنان نیز در نظر گرفته شود. مسلماً همه افراد بشر مثل و مانند هم نیستند و لذا برخورد یکدست و خشک بدون انعطافپذیری و عدم رعایت شأن هر فرد نمیتواند مفید باشد و عدالت را به ارمغان آورد. اگر مجازات بدون در نظر گرفتن شخصیت و وضعیت افراد وضع و اجرا گردد، فرشته عدالت کور خواهد بود و بسیاری از واقعیتها و حقیقتها از نظرش دور میماند و چه بسا فرشته عدالت، عملکرد فرشته عذاب و عقاب را پیدا میکند و بجای احیای عدالت به گسترش ظلم همت گمارد.
فصل سوم
شرایط و شیوههای تشکیل پرونده شخصیت
تاریخ حقوق بشر نشانگر این واقعیت است که مقابله با جرم همواره یکی از دغدغههای جدی بشر بوده است و دستاندرکاران عدالت کیفری تلاش کردهاند با ابزارهای مختلف و راهکارهای جدید مانع ارتکاب جرم و گسترش آن شوند در چند دهه گذشته دستاندرکاران عدالت کیفری در پرتو تحول آموزههای حقوق کیفری و جرمشناسی درصدد متناسبسازی واکنشها با شرایط جسمی و روانی بزهکاران هستند یکی از سازکارهای متناسب سازی پاسخهای کیفری، توجه به تشکیل پرونده شخصیت بزهکاران میباشد. روش شناسایی شخصیت بزهکاران، برای اولین بار در سال ۱۹۰۷ در آمریکای جنوبی و در سال ۱۹۱۹ در بلژیک اجرا شد و بعداً در سایر کشورها مرکز مخصوص آبسرواسیون بزهکاران تأسیس شد. بالاخره قانونگذاران ایران در پی سالهای متمادی ضرورت تشکیل پرونده شخصیت را احساس کردند در قانون جدید آییندادرسی کیفری در مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ در جرایم مهم پرونده شخصیت را برای اطفال و بزرگسالان الزامی شده است. اما شرایط تشکیل پرونده شخصیت در اطفال و نوجوانان متفاوت از بزرگسالان میباشد. تشکیل پرونده شخصیت در جرایم موضوع ماده (۲۰۳ ) برای بزرگسالان و همچنین علاوه بر این جرایم در جرایم تعزیری درجه پنج و شش برای اطفال و نوجوانان الزامی میباشد. لذا تشکیل پرونده شخصیت در بزرگسالان در مرحلهی اتهامی در دادسرا الزامی می باشد مگر اینکه از جرایمی باشد که مستقیماً در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود. اما تشکیل پرونده شخصیت در جرایم اطفال و نوجوانان به اقتضای شرایط سنی آنها در دادگاه اطفال، دادسرای نوجوانان و دادگاه کیفری یک الزامی می باشد. در این فصل شرایط تشکیل پرونده شخصیت و سپس شیوههای تشکیل پرونده شخصیت را مورد بررسی قرار میدهیم.
مبحث اول: موارد الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت
در این مبحث با توجه به مواد ۲۰۳ و۲۸۶ قانون جدید آییندادرسی کیفری که تشکیل پرونده شخصیت را در برخی از جرایم الزامی دانسته است به بررسی شرایط الزامی تشکیل پرونده شخصیت در اطفال و نوجوانان و بزرگسالان میپردازیم.
برای جرایم موضوع ماده ۲۰۳ تشکیل پرونده شخصیت برای بزرگسالان الزامی شده است رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد. که دادگاه کیفری بر اساس پرونده شخصیت حکم متناسب با شخصیت فرد را اتخاذ میکند. بر اساس قانون جدید آییندادرسی کیفری مددکاران اجتماعی، پزشک و روانپزشک قبل از صدور حکم در مرحله تحقیقات مقدماتی، شخصیت مجرم را از جوانب مختلف پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و جرمشناسی مورد بررسی قرار میدهند تا با شناخت این عوامل از وقوع جرایم مشابه در آینده جلوگیری نمایند.
هم چنین اگر اطفال و نوجوانان از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ مرتکب شوند دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی را دارد. البته قانونگذار برای حفظ حقوق اطفال و نوجوانان مقرر داشته است که متهم از کلیه امتیازات که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود برخوردار میگردد. دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار را می توان یک دادرسی تلفیقی دانست این دادرسی همانند دادرسی بزرگسالان کاملاً کیفری محسوب نمیشود. و نهادهای غیرقضایی و تخصصی در مراحل مختلف دادرسی وارد عمل میشوند همراهی این نهادها با نهادهای قضایی به کارآیی نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار کمک می کند.[۶۳]
گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم موضوع ماده (۲۰۳)
در جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و هم چنین در جنایات عمدی تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن است. تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اتهامی توسط بازپرس انجام میگیرد. که بازپرس موظف است دستور تشکیل پرونده شخصیت را به واحد مددکار اجتماعی صادر نماید. این پرونده به صورت جداگانه از پرونده کیفری تشکیل میشود. و در بردارنده گزارشی از متخصصین (مددکار اجتماعی، پزشک و روانپزشک) میباشد. و تمام عواملی که در تکوین شخصیت مجرم مؤثر بوده و او را به تبهکاری سوق داده است با نهایت دقت مورد بررسی و آزمایش قرار میدهند
بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در دادسرا

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.