ژانویه 27, 2021

دسترسي به منابع مقالات : تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۲

الف:+ هر؛ متن قیاساً تصحیح شد. ↑
. ب(حاشیه): + را آن خطرها نیست. صح؛ د: و امّا قد؛ س: و اما عد؛ ج: اباعد: تصحیح به اجانب؛ متن مطابق است با: ت. ↑
. ج: +و اعتماد. ↑
. س: ممالک. ↑
. ج: مما امکن. ↑
. ج: متمش؛ س: متمنی. ↑
. ب، ت: + و میسّر نمی شود.. ↑
. س: دانستن. ↑
. د: محامل. ↑
. د: امارت. ↑
. س: باعث. ↑
. ج: تغییر. ↑
. ت: – که موجب تغیر مزاج سلطان باشد و از جمیع بدسگالان و مخالفان من استنطاق می کند. ↑
. س: تمام. ↑
. ج: – باشد خود. ↑
. ع: شنوده ای. ↑
. د: خذله الله تعالی. ↑
. ع: چه. ↑
. د: قصد. ↑
. ج: رحمه الله. ↑
. ن، ع: و مکرّم. ↑
. د: تفاول؛ ج: – تفال؛ س؛ تفالاً. ↑
. ج: تا به. ↑
. ن، س: + او. ↑
. س، ن، ع: + پیدا. ↑
. د،ج: پیدا شد. ↑
. ن: هم سبق؛ ح: هم به سن. ↑
. الف: جود؛ د: وجودت؛ متن مطابق است با: ب، ع، ج، ت، س، ع، ن.. ↑
. الف: می آمد؛ د: می آمدم؛ ج:آمدمی؛ ع،ت: آمدم؛ س، ن: آمدیم؛ متن مطابق است با: ب. ↑
. ن: + خیام. ↑
. د: منشاء. ↑
. ع: بن. ↑
. ج: ابن. ↑
. ع: متزیّد. ↑
. ع: – و. ↑
. د: علی ابن احمد ابن جعفر مذور و مشیّد؛ س: مشیّد. ↑
. ع: قرهه. ↑
. د: خبیس العقیده و بی شرم، در قوای. ↑
. ت: ولایت. ↑
. د: صافی و مخلد؛ ع: خمید؛ ن: مذهب. ↑
. ج: – از عادات اهل سنت سزد. ↑
. س، ج: ظاهر. ↑
. ت: می کرد. ↑
. ع: هدیانات. ↑
. الف(در اصل): و وی همیشه از هذیانات قولی؛ ب: وی همیشه هذیانات قولی؛ د، ج: و از وی همیشه هذیانات قولی و فعلی. ↑
. الف: بر آن؛ ت: ابومسلم برائت خود؛ متن مطابق است با: س، ع، ج،ب، د.. ↑

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.