ژانویه 24, 2021

سامانه پژوهشی – تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۳

. ع: مظان تهمت. ↑
. ن: بوده. ↑
. الف(حاشیه)، ت: قتلّق؛ س،ع: قیلیس؛ ن، ج: قتلس. ↑
. د، ع، ج، ن، س: ری. ↑
. ج: + و. ↑
. ع: آن؛ ج: + آن حکایت. ↑
. ع: شد. ↑
. ت: دارالمسلح؛ س: + نزول. ↑
. ت: خزانه؛ س: خزینه. ↑
. ن: + ارباب. ↑
. ع: مجنده. ↑
. الف: + به هر طرف تردد(تکراری). ↑
. ج: عبور. ↑
. د: گذار در. ↑
. س: نزول. ↑
. ج: التوتیاق؛ ع: التون تاش؛ ت: التون ایناق. ↑
. ج: + و او. ↑
. ج: – جانب. ↑
. س، ت، ع، و، ج:+به. ↑
. ج: رسانیدند؛ س:رسیده بود. ↑
. ج: کردند. ↑
. ج: ترکمان. ↑
. ع: دیوانی. ↑
. ع: افتاده. ↑
. ج: پیش. ↑
. ع، ج: + و. ↑
. ج: مکایره. ↑
. د: – از مکابره او. ↑
. ج: – از؛ س: از پیش؛ ع:جمیع؛ ج: – پیش. ↑
. ن: حمل. ↑
. ج، س: تصنیع. ↑
. س: سعایت. ↑
. د: مآثر؛ ت، ج: تاثیر. ↑
. د: نسبتی. ↑
. ج: مناقضت؛ س: مناقفت. ↑
. ج: – و. ↑
. ب، د، ع: + با همه کس. ↑
. الف(حاشیه): + بود. ↑
. ت: عاقبت. ↑
. ج: – پس. ↑
. س، ج: اعلی. ↑
. س، ج: بسیار. ↑
. ن: اهل شان و رفعت به وقت. ↑
. د: عدّت. ↑
. د: دفاین؛ ت: مغیبات؛ ج: مغنیات. ↑
. س: + همه را. ↑

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.