ژانویه 24, 2021

تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۴

1 min read

. س، ت، ج، ع: معادات. ↑
. د: – در پناه. ↑
. ج: می توان. ↑
. ج: به ماثر نامرضی. ↑
. ج: – لواحق. ↑
. س،ج: + خواجه. ↑
. د: اوّل. ↑
. ج: + ابوالقاضی. ↑
. ج: بن. ↑
. د: – سبکتکین. ↑
. الف: حجابه؛ متن مطابق است با: ج. ↑
. د: حُجّاب گری. ↑
. الف(حاشیه): + و سلطان او را به لفظ خطاب می کرد و از آن جهت بدین نام مشهور بود. ↑
. ن: معتبد. ↑
. ت: منازعت. ↑
. ج: گردیدی؛ س: نگشتی. ↑
. ج: + خواجه امیر. ↑
. الف: – به؛ ب: + با؛ متن مطابق است با: د. ↑
. د: تحریک. ↑
. د: متعیّن. ↑
. د، س، ج: ترتیب. ↑
. الف: مشتهر؛ الف(حاشیه)، د، ت: متنظر؛ متن مطابق است با: ب، س، ج. ↑
. ب: مقیل؛ د: تشکیل؛ س، ت، ج: تنفیل. ↑
. ن: علاوه آن شد. ↑
. س، ت، ج: حاصل. ↑
. د: عسرتی حاصل. ↑
. ن: – چیزی. ↑
. ج: حصول و وصول. ↑
. ج: + و چون. ↑
. ع: – ابوالعبّاس. ↑
. ع:- این؛ س: + احوال و. ↑
. ج: جبر. ↑
. ت، ج: ایصال. ↑
. ن: او به سلطان. ↑
. ت: می رسید؛ ج: رسانیدند. ↑
. د، ت: بدو تظلّم. ↑
. ج: بر آن. ↑
. ت، الف(حاشیه): و مرتبه؛ ب: و مهم. ↑
. ب: + و. ↑
. د: محمد ابن الحسن؛ ج: الحسن. ↑
. ج: صفیر. ↑
. د: + خواجه. ↑
. د: طلا؛ ت: – طلقم. ↑
. ج: شد. ↑
. د: عمد الملک. ↑
. ج: با. ↑

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.