ژانویه 16, 2021

فايل – عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان- قسمت ۲۰

1 min read

با توجه به اینکه درپژوهش حاضر مقیاسهای کیفی مد نظر بوده، در سطح اطمینان ۹۵ درصد و دقت برآورد ۵ درصد از طریق فرمول زیر مبادرت به تعیین اندازه نمونه گردید.
عناصر فرمول:
n= حجم نمونه
z= عدد مورد نظر در جدول z برای رسیدن به اطمینان مورد نظر
δ=واریانس جامعه
= دقت برآورد
N= جامعه آماری
۳-۵- فرآیند اجرایی پژوهش
تحقیق حاضر ترکیبی از تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. در ابتدا با بهرهگیری از منابع کتابخانه‌ای (کتب، مقالات فارسی و لاتین) مبانی نظری تحقیق تدوین گردید و در ادامه بر اساس ادبیات تحقیق، پرسشنامه‌ توزیع گردید. سرانجام با جمعآوری پرسشنامه داده‌های مربوط به آن با استفاده از نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ارتباط بین متغیر‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
شکل ۳-۱ فرایند اجرایی پژوهش
۳-۶- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
مهمترین روشهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:
۳-۶-۱- تحقیقات میدانی
روشهای میدانی به روشهایی اطلاق میشود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزی راست به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط، و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اعمازانسان، موسسات، سکونتگاهها موردها و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. روشهای متداو ل ومعروف گردآوری اطلاعات میدانی عبارتند از:
پرسشنامهای ۲) مصاحبهای ۳) مشاهدهای ۴) آزمون ۵) تصویربرداری ۶) ترکیبی
روش پرسشنامهای : یکی ازروشهای بسیا رمتداول در گردآوری اطلاعات میدانی روش پرسشنامهای است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع، امکانپذیر میسازد. در تحقیقات توصیفی و نیز تحقیقات یکه ازگستره جغرافیایی زیادی برخوردار باشد یا افرا دجامعه آماری و نمونه آن زیاد باشند، معمولاً ازروش پرسشنامهای استفاده میشود (حافظنیا،۱۳۸۲).
در این قسمت بهمنظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از ۲ نوع پرسشنامه استفاده گردیده است:
الف) پرسشنامه مربوط به اطلاعات شخصی: این پرسشنامه دارای ۵ سوال مربوط به جنسیت، تحصیلات، سن، سابقه کار و نوع استخدام می باشد.
ب) پرسشنامه مربوط به مدیریت دانش: این پرسشنامه از پژوهشنامه مقیمی و رمضان(۱۳۹۲)که توسط بو کوتیز و ویلیامر (۱۹۹۹) ایجاد شده است تهیه گردیده است. این پرسشنامه دارای ۳۱ سوال از هفت مرحله به دست آوردن دانش، به کار بردن دانش، یادگیری، تسهیم و مبادله دانش، ارزیابی دانش، ایجاد و تثبیت دانش واستفاده بهینه از دانش می باشد.

ردیف مولفه تعداد سوالات شماره سوالات
۱ به دست آوردن دانش ۵ ۵-۱
۲ به کار بردن دانش ۵ ۱۰-۶
۳ یادگیری ۴
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.