ژانویه 27, 2021

قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها- قسمت ۳

1 min read

الف‌- تشریفات مربوط به انتخاب طرف قرارداد………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۱- طبقه بندی معاملات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۱(معاملات کوچک(جزئی)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲)معاملات متوسط………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶
۳(معاملات بزرگ (عمده)………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۲- انواع مناقصه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۱(مناقصه یک مرحله‌ای و مناقصه دو مرحله‌ای……………………………………………………………………………………………………………۲۷
۲)مناقصه عمومی و مناقصه محدود………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
ب-تشریفات فراخوان مناقصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۱-تشریفات فراخوان در مناقصات عمومی……………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۲-تشریفات فراخوان در مناقصات محدود………………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۳- سپرده شرکت در مناقصه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
ج‌- تشریفات برگزاری مناقصه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۱- تامین منابع مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۲- تعیین نوع مناقصه(مزایده)………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۳- تهیه اسناد مناقصه(مزایده)……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۴- ارزیابی کیفی‌ مناقصه گران……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲
۵- فراخوان مناقصه(مزایده)……………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
۶- ارزیابی پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
۷- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
مبحث پنجم-‌حل اختلافات ناشی‌ از قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………………..۳۳
گفتارنخست – مراجع غیرقضائی رسیدگی کننده به اختلافات……………………………………………………………………………………….۳۴
الف‌- مراجع پیش بینی‌ شده در شرایط عمومی پیمان…………………………………………………………………………………………………..۳۴
۱- سازمان برنامه و بودجه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲- کارشناس مرضی الطرفین…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۳- شورای عالی‌ فنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….‌۳۵
۴- نهاد داوری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
ب‌- هیاتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه………………………………………………………………………………………………………۳۷
۱- ترکیب هیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲- وظایف هیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۳ -آیین رسیدگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰
گفتار دوم- ‌مراجع قضائی رسیدگی کننده به مناقصه…………………………………………………………………………………………………….۴۱
فصل دوم- ‌جایگاه قواعد عمومی در قراردادهای اداری……………………………………………………………………………………………………۴۳
مبحث نخست-‌اصول کلی‌ حاکم بر قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
گفتار نخست-اصل حاکمیت اراده……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
گفتاردوم-اصل لزوم قراردادی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
گفتارسوم- اصل نسبی‌ بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
گفتارچهارم-اصول حاکم برقرارداد اداری…………………………………………………………………………………………………………………………۴۶

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.