می 10, 2021

قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها- قسمت ۵

1 min read

۳-بیمه کردن اموال و وسایل مرتبط با موضوع قرارداد………………………………………………………………………………………………….۶۲
۴-تعهدات پیمانکار نسبت به اشخاص ثالث……………………………………………………………………………………………………………………۶۲
ب‌- حقوق پیمانکار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۱-دریافت مبلغ مقرر در قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۲-دریافت خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
ج-تعهدات کارفرما(اداره)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۱-تهیه مقدمات لازم جهت اجرای قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
۲-پرداخت مبلغ مقرر در قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
د‌- حقوق و اختیارت کارفرما(اداره)…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
۱-اختیار نظارت بر نحوه اجرای قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۲-اخذ تضمینات و اعمال آنها در صورت لزوم………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
مبحث چهارم‌- عوامل موثر در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………………………………………………………………………۶۶
گفتارنخست‌- عوامل عمومی موثر در اجرای تعهدات قراردادی………………………………………………………………………………………۶۷
الف- ‌قوه قاهره………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
ب-اثر قوه قاهره در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۱-مواردی که ادامه کار ممکن باشد……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۱)اثر قوه قاهره نسبت به مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸
۲- مواردی که ادامه کار غیر ممکن یا غیر ضروری باشد………………………………………………………………………………………………۶۸
گفتار دوم‌- عوامل اختصاصی موثر در اجرای تعهدات در قراردادهای اداری…………………………………………………………………..۶۸
الف‌- عمل حاکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۱-مفهوم عمل حاکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
۲-اثر عمل حاکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
ب- ‌امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۱-مفهوم امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………………………………………………………………..‌۷۰
۲-اثر امور غیرقابل پیش بینی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
۱(تعدیل قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱
۲(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
مبحث پنجم‌- شروط ضمن عقد………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
گفتارنخست‌- انواع شروط صحیح و آثار آنها……………………………………………………………………………………………………………………۷۲
الف- شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
ب- شرط نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳
ج- شرط فعل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
گفتار دوم- ‌انواع شروط باطل و آثار آنها………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳
الف‌- انواع شروط باطل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۱-شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۲-شرطی که درآن نفع و فایده نباشد……………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۳- شرط نامشروع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
ب‌- آثارشروط باطل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.