ژانویه 26, 2021

مطالعه تنوع ژنتیکی ۲۹ ژنوتیپ مختلف برنج بر اساس صفات گیاهچه ای …

1 min read
شاهد
شوری

۱
۱

۸۱۴/۰-**
۶۲۰/۰-**

نسبت سدیم به پتاسیم

شاهد
شوری

۱
۱

شکل (۴-۲) نسبت سدیم به پتاسیم ژنوتیپهای مورد مطالعه برنج در مرحله گیاهچه در شرایط محیط شور و شاهد
 
مقایسه میانگین ژنوتیپها بر اساس صفات مختلف در شرایط شوری ۸ دسیزیمنس برمتر نشان داد ژنوتیپهایی که در امتیازبندی، واکنشی بین متحمل و نسبتا متحمل داشتند (غریب، شاهپسند، IR74099-3R-2-2، IR67075-2B-2-2، IR74095-AC37، IR65-185-3B-8-3-2، IR63311-B-6-2-1-3) نسبت سدیم به پتاسیم پایینی داشتند، در حالی که ژنوتیپهای حساس IR50، IR28، سپیدرود و خزر بالاترین مقدار را داشتند (جدول ۴-۴). مقایسه میانگین ژنوتیپها در شرایط شاهد برای نسبت سدیم به پتاسیم نشان داد که ژنوتیپهای حساس IR28 و IR50 بالاترین مقدار را داشتند (جدول ۴-۵). لی و همکاران (۲۰۰۷) گزارش نمودند که ارقام متحمل ایندیکا مقدار سدیم بیشتری را دفع میکنند و با جذب پتاسیم بیشتر، نسبت سدیم به پتاسیم را در ساقههای خود پایین نگه میدارند.
مقایسه میانگینها در شرایط شور نشان داد که رقم غریب بیشترین مقدار وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، طول اندام هوایی و زیستتوده را داشت. همچنین مقایسه میانگینها برای رقم غریب در شرایط شاهد نشان داد که این رقم بیشترین مقدار زیستتوده، وزن خشک اندام هوایی، طول اندام هوایی و کلروفیل را در این شرایط به خود اختصاص داد (جدول ۴-۵). مقایسه میانگینها در شرایط شور نشان داد که بیشترین میزان سطح برگ در ژنوتیپهای متحمل و نسبتا متحمل IR74099-3R-2-2 و IR65192-4B-3-2 مشاهده شد، در حالی که در شرایط شاهد، ژنوتیپ نسبتا متحمل IR59418-7B-20-1 بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد (جدول ۴-۵). در شرایط شور ژنوتیپهای IR74095-AC38، IR74095-AC37 و IR65-185-3B-8-3-2 بیشترین میران کلروفیل را داشتند (جدول ۴-۴). مقایسه میانگینها در شرایط شاهد نشان داد که ژنوتیپهای غریب و شاهپسند بیشترین میزان کلروفیل را در این شرایط به خود اختصاص دادند (جدول ۴-۵). کلارکسون و هانسون (۱۹۸۰) نشان دادند که خسارت شوری کلرید سدیم، روی گیاه برنج ناشی از جذب بیش از حد یون سدیم و کلر بوده است.

صفت رقم طول ریشه طول اندام هوایی وزن خشک ریشه وزن خشک اندام هوایی سطح برگ نسبت سدیم به پتاسیم
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.