ژانویه 24, 2021

پژوهش دانشگاهی – مطالعه تنوع ژنتیکی ۲۹ ژنوتیپ مختلف برنج بر اساس صفات گیاهچه ای و …

1 min read
Khazar

بسیار حساس

حساس

Shahpasand

متحمل

متحمل

IR65192-4B-4-2

نسبتا متحمل

حد واسط

IR50

حساس

حساس

Spidroud

حساس

حساس

(گریگوریو و همکاران، ۱۹۹۷)
شکل (۴-۳) دندروگرام تجزیهخوشهای ژنوتیپهای برنج در شوری ۸ دسیزیمنس برمتر بر اساس صفات مورد مطالعه در مرحله گیاهچه

۴-۲- نتایج حاصل از استخراج DNA

نتایج حاصل از بررسی کمیت و کیفیت نمونههای DNA استخراج شده نشان داد که DNAهای به دست آمده دارای کیفیت مناسبی جهت انجام واکنشهای PCR بودهاند.

۴-۲-۱- سودمندی نشانگرهای ریزماهواره در برنج

سودمندی یک نشانگر به تعداد و فراوانی آللهای آن مربوط میگردد. شکل (۴-۴) تصویری از ژل اکریلامید حاوی فرآوردههای تکثیر شده نمونهDNA ۲۹ ژنوتیپ مورد مطالعه با آغازگر RM340 را نشان میدهد. شکل(۴-۵) نیز تصویری از ژل اکریلامید حاوی فرآوردههای تکثیر شده نمونهDNA ۲۹ ژنوتیپ مورد مطالعه با آغازگر RM262 را نشان میدهد. با بارگذاری فرآوردههای PCR روی ژل اکریلامید تفاوت آللهای ریزماهواره بهتر مشاهده گردید. اولین پارامتر اندازهگیری شده تعداد آللهای مشاهده شده و مورد انتظار در ژنوتیپهای مختلف میباشد.
اندازه آللها، PIC (محتوای اطلاعاتی چند شکل) و تعداد آللها در کل نمونهها و در هر مکان ژنی در جدول (۴-۱۳) آمده است. با استفاده از ۳۰ جفت آغازگر اختصاصی در مجموع ۱۰۶ آلل مشاهده شد که تعداد آللهای مشاهده شده در جایگاههای مختلف از ۲ آلل در جایگاه (RM340) تا ۶ آلل در جایگاه (RM7426) متغیر بود. میانگین تعداد آللهای مشاهده شده در کل ژنوتیپها ۵۳/۳ بود. با توجه به جدول (۴-۱۳) در ژنوتیپهای مورد بررسی بیشترین تعداد آلل مشاهده شده در جایگاه RM7426 برآورد گردید. تمامی ۳۰ جایگاه ریزماهوارهای در بین ژنوتیپهای مورد مطالعه دارای چندشکلی بودند. محتوای اطلاعاتی چندشکل به عنوان یک پارامتر برای نشان دادن میزان چندشکلی یک نشانگر، میتواند از صفر تا یک متغیر باشد. هر اندازه این عدد بزرگتر باشد، بیانگر وجود تعداد آللهای زیاد و فراوانی زیاد چندشکلی برای جایگاه در ژنوتیپهای تحت مطالعه است (زو و همکاران، ۲۰۰۳). ارزش PIC برای مکانهای ژنی ریزماهواره از ۰۷/۰ تا ۷۱/۰ طبق جدول (۴-۱۳) متغیر و میانگین آن برابر با ۴۵/۰ بود.
 
شکل(۴-۴) تصویر فرآورده PCR نمونهDNA 29 ژنوتیپ مورد مطالعه بر روی ژل اکریلامید ۶ درصد (آغازگر RM340)
۳۰۰ bp
 شکل (۴-۵) تصویر فرآورده PCR نمونه DNA 29 ژنوتیپ مورد مطالعه بر روی ژل اکریلامید ۶ درصد (آغازگر RM262)

مکان ژنی کروموزوم
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.