ژانویه 17, 2021

مقایسه اثربخشی روش‌های درمان رفتاری، رفتاری – شناختی- قسمت ۸

1 min read

آشنایی درمانجویان با باور اصلی یا هسته‌ای در وسواس و روش‌های تغییر آن جهت درمان و آشنایی با یکی دیگر از روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ به منظور تغییر باورها
دستور جلسه
الف- مرور تکالیف جلسه‌ی قبل و بررسی مشکلات درمانجویان در اجرای برنامه‌ی کم‌آبی و بررسی میزان کاهش علایم وسواس فکری و عملی در درمانجویان
ب- بحث در خصوص باور هسته‌ای در وسواس تحت عنوان «من آدم ناقصی هستم و اینکه ناقص هستم خیلی وحشتناک است».
ج- بحث استدلالی برای نشان دادن غلط بودن این باور و تاکید بر اینکه ضعیف شدن باورهای بینابینی و سایر روشهای مقابله با وسواس به ضعیف شدن باور هسته‌ای منجر خواهد شد.
د- استفاده از روش آلودگی به وسیله‌ی خون به منظور انجام تمرین بیشتر برای مواجهه
شرح جلسه
نخست تکالیف و میزان پیشرفت درمانجویان و مشکلات آنها بررسی می‌شود. سپس به بحث مربوط به این جلسه درمانی پرداخته می‌شود. مسأله دیگر بحث در مورد باورهای هسته‌ای است. باورهای هسته‌ای شامل عقاید مهم در مورد خود، مردم و دنیاست. این باورها می‌توانند مثبت یا منفی باشند. برای مثال من آدم بدی هستم، یا من آدم خوبی هستم. دنیا جای خطرناکی است. میزان انعطاف در باورهای هسته‌ای مثبت بیشتر از باورهای هسته‌ای منفی است. و باورهای هسته‌ای منفی اغلب مطلق، کلی و همه گیرند و فرد فکر می‌کند که در همه موقعیت‌ها و شرایط درست به نظر می‌رسند. باور هسته‌ای نقطه ضعف اصلی است و در افراد وسواسی این باور هسته‌ای وجود دارد که « من آدم ناقصی هستم و اینکه ناقص هستم خیلی وحشتناک است» و هیچ کس حتی خودم هم نباید متوجه این احساس نقص شود. از این رو بیماران سعی می‌کنند با کمال‌گرایی و رفتارهای دیگری این احساس نقص خود را بپوشانند. به همین خاطر این بیماران در حضور دیگران مشکل دارند، زیرا می‌ترسند کاری کنند که دیگران متوجه نقص آنها بشوند. این باور هسته‌ای حاصل عوامل جسمانی و محیط اولیه زندگی فرد است. به منظور اصلاح این باور هسته‌ای می‌توان از روشهای مختلفی استفاده کرد. از جمله از طریق گردآوری مدارکی برخلاف باور هسته‌ای منفی و برله باور جدید. بله ……………. اما …………… . از روش پیوستار هم می‌توان استفاده کرد. پیوستار برای مشخص کردن میزان نقص از صفر تا صد مدرج می شود. با بررسی اینکه ما در کجای این پیوستار قرار داریم؛ خواهیم دید که در نقطه صد نیستیم. علاوه بر این نکته اساسی‌تر آنکه مواجهه با اجتناب‌ها، قطع تشریفات و ضعیف شدن باورهای بینابینی همه به ضعیف شدن باور هسته‌ای کمک می‌کند.
در این جلسه از روش مواجهه با آلودگی، از طریق مواجهه بیماران با خون نیز استفاده می‌کنیم. استفاده از این روشهای رفتاری منجر به بی‌اعتبار شدن باورهای بینابینی و هسته‌ای و در نهایت کنترل وسواس می‌شود. در انتهای جلسه باز تأکید بر انجام تکالیف از جمله تداوم استفاده از روش کم‌‌آبی در دستور کار است.
تکلیف
– مواجهه با موقعیتهای اجتنابی و وسواس‌ها و قطع تشریفات به عنوان روشی برای ضعیف نمودن باورهای بینابینی و هسته‌ای
– انجام مواجهه‌ از طریق حفظ اثرات حاصل از آلودگی به وسیله‌ی خون با شستن سریع و بدون دقت آن در منزل و تداوم استفاده از روش کم‌آبی
– تضعیف باورهای بینابینی غالب و باور هسته‌ای با استفاده از روش‌های مطرح‌ شده
جلسه‌ی نهم: رفتارهای وسواسی و درمان رفتاری -شناختی آنها
هدف
آشنایی با اشکال مختلف رفتارهای وسواسی و مرور مجدد ارتباط آنها با باورها، تفسیر، خلق و سایر عوامل در نمودار رفتاری-شناختی وسواس
دستور جلسه
الف- مرور تکالیف جلسه‌ی قبل و میزان موفقیت درمانجویان در انجام تکالیف
ب- مرور مباحث و روشهای مطرح ‌شده در جلسات آموزشی و تاکید بر نقاط کلیدی مباحث مثل باور هسته‌ای، باورهای بینابینی، تفسیر و خلق
ج- بحث بیشتر در خصوص رفتارهای وسواسی شامل کنترل، تکرار، اجتناب و تشریفات و ضرورت استفاده از تمامی فرصت‌ها برای انجام مواجهه‌ی بیشتر
د- بحث در خصوص ضرورت تداوم برنامه کم‌آبی تا درمان کامل افکار و رفتارهای وسواس
شرح جلسه
در ابتدا باز مروری بر تکالیف درمانجویان و میزان پیشرفت آنها در کنترل وسواس‌هایشان می‌شود. سپس ضمن مرور مباحث مطرح شده تاکنون، به بحث در مورد رفتارهای وسواسی می‌رسیم. گفته شد که تفسیر منجر به بروز هیجانات خاصی مثل احساس گناه، اضطراب و افسردگی می‌شود. سپس فرد به منظور کنترل این احساسها اقدام به انجام رفتارهای وسواسی نظیر کنترل ( خودیادیگران)، تکرار، اجتناب از موقعیتهای وسواسی و تشریفات وسواسی می‌کند. در تشریفات وسواسی برای مثال فرد مقید است که کارها را طبق نظم خاصی انجام دهد. انواعی از علائم و رفتارهای وسواسی در این رابطه قابل مشاهده است. به این ترتیب در پدید‌آیی وسواس عوامل زیستی و تجربیات زندگی منجر به شکل‌گیری باورهای هسته‌ای و سپس باورهای بینابینی می‌شود و درنهایت نحوه خاص تفسیر افکار مزاحم منجر به بروز هیجانات خاص شده و رفتارهای وسواسی به منظور کنترل این هیجانات انجام می‌شود. در کنار این روند اثر خلق و افسردگی را داریم که بر وسواس و تشدید آن مؤثر است. به این ترتیب به منظور کنترل وسواس آنچنان که در نمودار مشاهده می‌کنیم تفسیر و تغییر آن نقش اصلی را دارد. در ضمن تغییر باورها از آنجایی که نقش بنیادی دارد ضروری است. به منظور ایجاد این تغییرات انجام مواجهه با موقعیتهای برانگیزاننده وسواس و در عین حال عدم انجام رفتارهای وسواسی می‌تواند در سنجش اعتبار باورهای وسواسی و مشخص شدن بی‌اعتباری آنها نقش مهمی را ایفا کند. ضمن تأکیدی که بر استفاده از روشهای توصیه شده تاکنون می‌شود؛ تداوم استفاده از روش کم‌آبی نیز توصیه می‌گردد.
تکلیف
– مواجهه با موقعیتهای اجتنابی و افکار وسواسی و قطع تشریفات
– تضعیف باورهای بینابینی غالب و باور هسته‌ای با استفاده از روشهای مطرح ‌شده
– تغییر تفسیر به منظور تضعیف باورهای بینابینی و باور هسته‌ای و رفتارهای وسواسی
– تداوم استفاده از روش کم‌آبی به منظور فراهم نمودن امکان مواجهه‌ی بیشتر با وسواس‌ها به منظور تضعیف باورها
جلسه‌ی دهم: پیشگیری از برگشت اختلال
هدف
آشنایی با روش‌های پیشگیری از برگشت اختلال و ارزیابی درمانجویان در پایان جلسه درمانی
دستور جلسه
الف- مرور تکالیف جلسه‌ی قبل و بررسی موفقیت یا عدم موفقیت درمانجویان در انجام تکالیف
ب- ذکر نکات لازم برای استفاده‌ی درمانجویان پس از پایان جلسات درمانی و رعایت نکات لازم به منظور پیشگیری از برگشت مشکل شامل:
– تشکیل جلسات خوددرمانی توسط درمانجو و رعایت نکات لازم
– توجه به خلق و جلوگیری از کاهش خلق به منظور پیشگیری از برگشت مشکل
– ضرورت توجه به استرس‌ها و مدیریت صحیح آنها به منظور کاهش احتمال برگشت مشکل
– توجه به درمان خرده‌وسواس‌ها به عنوان عوامل نگهدارنده‌ی وسواس و کاهنده‌ی هیجان زندگی
– ضرورت لیست کردن وسواس‌ها و اجبارها و سعی در استفاده‌ی حداکثری از موقعیتهای مختلف به منظور انجام مواجهه برای کاهش وسواس و پیشگیری از عود
– مرور نکات درمانی و روشهای آموزش‌داده ‌شده جهت تضعیف باورهای بینابینی، باور هسته‌ای و سایر توصیه‌های درمانی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.