ژانویه 24, 2021

مقایسه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای آلودگی های محیط زیست آلودگی هوا …

1 min read

از سال ۱۹۸۵، تاکنون حدود ۶۰۰ تن موادخطرناک در جهان تولید شده است که یا در زمین دفع و یا وارد هوا و آبهای کرهی زمین شدهاند و فجایعی چون مرگ آبزیان، انقراض گونههای زیستی، سمی کردن آبها، سوراخ شدن لایهی اُزن و انتشار گازهای گلخانهای را موجب شدهاند.
به طور سرانه، آمریکا ۶۰ تا ۷۰ برابر کشورهای آفریقایی و چهار کشور بزرگ صنعتی اروپا ( فرانسه، آلمان، انگلستان و ایتالیا) ۳۰ تا ۳۵ برابر این کشورها آلوده سازی داشتهاند. این رقم، برای اتحاد شوروی در فاصلهی سال ۱۹۸۵ تا فروپاشی (پایان سال ۱۹۹۰) به طور متوسط به حدود ۴۵ برابر میرسد. ژاپن رقمی بالاتر از اروپا دارد و کرهی جنوبی به سرعت به این مرز نزدیک میشود.
با این وصف، تسخیر فضای سبز و جنگلها توسط کویر، آلوده شدن مرگآور شهرها، آلودگی رودخانهها و دریاچهها، بیماریهای جدید خطرناک و غیره همچنان نصیب کشورهای کم توسعه میشود .
در ایران خودمان ببینیم بر دریای مازندران چه میرود؟ دریای مازندران، این نگین نیلگون که نمونه بیهمتای زیستگاه بشری است، عرصهی بهرهبرداری ولع آمیز، اسراف، خرابکاری، آلودهسازی، مداخلههای سیاسی، چشماندازسازی برای مداخلهها و توطئههای جنگ افروزانه، رفتار ناعادلانه قدرت اتمی روسیه، دست اندازی صنایع نفتی نظامی آمریکا به سواحل جمهوری آذربایجان و هزاران گرفتاری دیگر شده است؛ حتی چندی پیش (تیر ۱۳۸۷)، روزنامههای جمهوری آذربایجان، شایعه دفن زبالههای اتمی در بستر دریای مازندران را رد کردند. از طرف دیگر، فقر مردم، نادیده گرفته شدن وظایف از سوی دولتها، عدم توجه فرهنگی و نظارتی و سودجویی سرمایهداری مهر گسیخته، سواحل این خروشان یگانه را به زباله دانی متعفن تبدیل کرده است .
در هزینههای نظامی
یکی از فعالیتهای دولتی که در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان سوم اهمیت ویژهای دارد، هزینههای نظامی است. از اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، هزینههای نظامی در کشورهای درحال توسعه به رغم رکود جهانی، کاهش درآمدهای صادراتی و بدهیهای فزایندهی خارجی، سریعا در حال افزایش بوده است. هزینههای نظامی در دهههای اخیر در کشورهای جهان سوم، سه برابر شده است. این درحالی است که کشورهای پیشرفته، از این معاملات، سود فراوان میبرند. کشورهای پیشرفته با بهرهای بالا به کشورهای فقیر، وام میدهند تا تسلیحات تولیدی آنها را خریداری نمایند و از سوی دیگر، کشورهای فقیر، پس از چنین خریدهای سنگینی، با کمبود منابع مالی در سرمایهگذاری و مصرف مواجه میشوند؛ اما کشورهای پیشرفته که خود، سازندهی این سلاحها هستنند، درصد کمی از درآمد خود را به امور نظامی اختصاص میدهند.
در جمعیت
تقریبا در تمام کشورهای جهان سوم، نرخ زاد و ولد در حدود ۳۰ تا ۵۰ در هزار است، در حالی که تقریبا در تمام کشورهای توسعه یافته نرخ زاد و ولد، کمتر از ۱۵ در هزار است. علاوه بر این، نرخ باروری در کشورهای جهان سوم، امروزه به نحو قابل توجهی بالاتر از آن حدی است که اروپای غربی قبل از انقلاب صنعتی بود. این امر، بیشتر به دلیل سن پایین ازدواج و تقریبا عمومیت آن در کشورهای جهان سوم است.
در هر حال، اکنون علایم و شواهدی وجود دارد که در پارهای از کشورهای کمتر توسعه یافته نرخ زاد و ولد، در حال کاهش است؛ به ویژه در کشورهایی، مانند برزیل، ایران،ترکیه، مکزیک و تایلند که توسعهی اقتصادی و اجتماعی در آنها وجود داشته است.
جمعیت جهان، امروزه بسیار جوان دارد. کودکان پایینتر از ۱۵ سال، تقریبا ۴۰ درصد جمعیّت کشورهای جهان سوّم را تشکیل میدهند. این در حالی است که این گروه سنّی فقط ۲۱ درصد جمعیت کشورهای توسعه یافته را شامل میشوند؛ برای مثال، در سال ۱۹۹۰، این سهم در نیجریه و کنیا به ترتیب، ۴۵ درصد و ۴۹ درصد و برای هند و پاکستان به ترتیب، ۴۹ و ۳۶ و ۴۴ درصد بوده است.
در کشورهایی که دارای چنین ساخت سنّی هستند، وابستگی جوانان (یعنی افراد پایینتر از ۱۵ سال) به نیروی فعال اقتصادی (یعنی افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله) بسار بالاست. به این ترتیب، نیروی فعال کشورهای در حال توسعه باید کودکانی را تغذیه کنند که تعدادشان دو برابر کودکانی است که در کشورهای ثروتمند تغذیه میشوند؛ برای مثال در سوئد و انگلستان، سهم گروه سنی نیروی فعال (۱۵ تا ۶۴ ساله) تقریبا به ۶۵ درصد کل جمعیّت میرسد و این نیرو باید فقط ۱۸ درصد جمعیّت را که «وابستگان جوان» هستند تغذیه کنند .
۲-۲-۶ حال چه باید کرد؟
علم مدرن در تمام جنبههای زندگی اجتماعی و اقتصادی رسوخ میکند. بنابراین علم، پژوهش و فنآوری که به منزلهی ابزارهایی، برای تسریع توسعه هستند باید مورد توجهی ویژه در برنامهریزیهای ملی کشورهای درحال توسعه قرار گیرند. کمبود برنامهریزی و مدیریت درست یکی از دلایل اصلی عدم پیشرفت در این کشورهاست.
دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، اساتید، آزمایشگاههای مجهز کتابخانههای مدرن از حداقل زیر ساختهایی است که کشورهای درحال توسعه باید برای خود مهیا کنند. سیاستگذاریهای علم باید در تعامل با دولت، دانشگاهها و صنعت انجام گیرد و در این تعامل توجه به نیازها و منابع، ضروری است. در حقیقت، دولت باید میان دانشگاه و صنایع، تعاملی به وجود آورد تا علم و فنآوری به تولید محصول منجر شود. کشورهای درحال توسعه باید برای دانشمندان و افراد مستعد خود امکانات لازم را فراهم آورند تا بتوانند استعدادها و سرمایههای خود را حفظ کنند.
افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه با بهرهگیری از علم و ف

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

نآوری، قابل حصول است؛ اما این امر تنها زمانی حاصل میشود که تمام سازمانها دست به دست هم دهند و در رسیدن به این مهم تلاش نمایند. کشورهای درحال توسعه باید بدانند که سرمایهگذاری علمی طولانی مدّت در این کشورها تا چه اندازه میتواند وضعیت آنها را بهبود بخشد.
۲-۳ سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به تعبیری عمدهترین سازمان تصمیمگیرنده اقتصادی بین المللی است و برخی نیز با توجه به جایگاه و تأثیر این سازمان بر کم و کیف اقتصاد جهان، آن را تصمیم گیرندهی نهایی امور اقتصادی جهان تلقی میکنند. این سازمان در دسامبر ۱۹۶۰ میلادی با تغییر و تبدیل سازمان همکاری اقتصادی اروپا (OEEC) ایجاد شده و پا به عرصهی وجود گذاشت؛ به علّت اینکه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از سازمان همکاری اقتصاد اروپا به وجود آمده است ابتدا اشارهای به این سازمان میشود:
سازمان همکاری اقتصاد اروپا سازمانی بود که در پی طرح مارشال، وزیر امور خارجه ایالات متحده، پس از یک سلسله مذاکره و نشستهای پی در پی و چند جانبه کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه و انگلیس، دربارهی چگونگی بهرهگیری از طرح مارشال با عضویت شانزده کشور اروپایی در ۱۵ مارس ۱۹۴۷ در پاریس پیریزی شد. بعد ار آن جمهوری فدرال آلمان در سال ۱۹۵۹ به عضویت این سازمان در آمد و در همین سال آمریکا و کانادا، نیز به عنوان اعضای وابسته به آن پیوستند. کشورهای یوگسلاوی در سال ۱۹۵۵ و اسپانیا در سال ۱۹۵۹ به عضویت این سازمان پذیرفته شدند. سرانجام در سال ۱۹۶۰ در پی کوششهای همه جانبه ایالات متحده آمریکا، کانادا و برخی کشورهای اروپایی، از جمله انگلستان «کنوانسیون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» به امضاء رسید و در سال ۱۹۶۱ لازم الاجرا شد.
فلسفهی وجودی و هدف اصلی این سازمان در آغاز، بازسازی اقتصاد ویران شدهی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم بود؛ اما بعدا وظایف سازمان گسترش یافت. در حال حاضر وظیفه و هدف این سازمان به دو بخش «هدف در مورد کشورهای عضو» و «هدف در مورد کشورهای روبه توسعه» تقسیم میشود. درمورد کشورهای عضو، هدف سازمان رسیدن به حداکثر رشد توسعهی اقتصادی، بالا بردن سطح زندگی، ایجاد ثبات پایدار در زمینههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، برقراری تجارت آزاد و اشتغال کامل است؛ اما در مورد کشورهای درحال توسعه هدف سازمان برقراری رابطه سالم و دوستانه تعریف شده است.
به این علّت که سازمان همکاری اقتصاد اروپا، در برقراری ارتباط لازم میان کشورهای اروپایی، به ویژه کشورهای عضو در اتحادیهی تجارت آزاد اروپا، ضعف داشت و همینطور به علت تمایل آمریکا و کانادا به فعال شدن کشورهای اروپایی در ابعاد سیاسی تصمیم به تأسیس سازمان همکاری اقتصاد و توسعه گرفته شد که آمریکا و کانادا از مؤسسان آن بودند.
رشد شگفت انگیز کشورهای OECD پس از دو دهه جنگ کره، گسترش وسیع تجارت جهانی که به افزایش نرخ دستمزدها در کشورهای توسعه یافته منجر شد، تغییرات اساسی را در الگوی تقسیم کار بین المللی به همراه آورد و بسیاری از کشورهای فقیر مثل کره و تایوان با استفاده از امکانات جدید در مدّت کوتاهی صنعتی شدند.
۲-۳-۱ فعالیت و چگونگی گسترش سازمان OECD
گذشتهی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را میتوان به دو مرحله تقسیم کرد. فعالیت کشورهای غربی از سالهای ۱۹۶۰-۱۹۶۱ تا دسامبر سال ۱۹۷۳ بیشتر به مسائلی از قبیل رشد اقتصادی در سطح جهانی، اشتغال کامل، کاهش تورم، نوسانات بازار ارز و غیره متمرکز بود. از سال ۱۹۷۴ به بعد کشورهای مذکور با بحران انرژی و عواقب ناشی از آن مواجه شدند. این گونه جریانات، نیز طبعا در فعالیت سازمان که اجتماعی از کشورهای غربی است منعکس شد، تا آنجا که وظایف سازمان مذکور، امروزه به بررسی و حل مشکلات مربوط به اقتصاد داخلی کشورهای عضو معطوف شده است.
۲-۳-۲ معرفی بعضی از کمیتههای OECD
در این قسمت به معرفی برخی از کمیتههایی که در OECD مشغول به فعالیت هستند میپردازیم.
۲-۳-۲-۱ کمیتهی سیاستهای اقتصادی
کمیتهی سیاستهای اقتصادی، نهاد اصلی است که در حوزهی سیاستهای اقتصادی کشورهای عضو فعالیّت میکنند. در این کمیته مشاوران اقتصادی ارشد کشورهای عضو و رؤسای بانکهای مرکزی آنها مشارکت دارند و سالانه ۲ یا ۳ بار به بررسی موقعیت اقتصادی، مالی و سیاستهای کشورهای عضو میپردازد. این کمیته چندین گروه کاری دارد که مهم ترین آنها گروه کاری شمارهی یک است که به تحلیل سیاستهای اقتصادی و ساختاری میپردازد. سپس کمیته کاری شمارهی سه است که به بررسی سیاستهای تشویقی، یرای بهبود تراز پرداختهای بین المللی میپردازد. در همین حال گروه کاری دور نمای سیاستهای اقتصادی کوتاه مدّت، نیز از گروههای کاری مهم کمیته سیاستهای اقتصادی است.
کمیته بررسی اقتصادی و توسعه، مسئولیت ارزیابی سالانه موقعیّت اقتصادی هر یک از کشورهای عضو را به عهده دارد. این کمیته به طور معمول گزارش سالانهی موقعیت اقتصادی هر یک از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را تهیه میکند و منتشر میسازد و در اختیار نمایندگان تمام کشورهای عضو قرار میدهد. در این گزارش روند تحولات اقتصادی هر یک از کشورهای عضو، به ویژه در زمینههای کشاورزی، نیروی کار، امور اجتماعی، سیاستهای علمی و توسعه و کمکهای ضروری مد نظر قرار میگیرد .
۲-۳-۲-۲ کمیتهی کمک به توسعه
کمیته کمک به توسعهی همکاری (DAC) یک نهاد اصلی است که قراردادهای سازمان همکا
ری اقتصادی و توسعه در زمینهی همکاری با کشورهای در حال توسعه را طراحی و تنظیم میکند. راهبرد مشارکت در توسعه در سال ۱۹۹۶ اتخاذ شد و این کمیتهی فعالیت ، برای تسریع در هماهنگیها، یکپارچهسازی، تهیه و تدارک کمکهای مالی مؤثر، برای مشارکت در تلاشهای بین المللی جهت حمایت از رشد اقتصادی پایدار و توسعه اجتماعی را آغاز کرد.
کمیته کمک به توسعه، به تلاشهای کشورهای در حال توسعه در خصوص نحوهی همکاری بین المللی که متضمن مشارکت مردم (نیروهای بومی)، برای غلبه بر فقر و مشکلات اجتماعی است، اولویت میدهد. فعالیت اصلی این کمیته ارائهی مشاورهها و راهنماییهای لازم به کشورهای در حال توسعه میباشد که با ارزیابی منتقدانه و موردی برنامههای توسعهی همکاری، ایجاد شبکهای برای انجام مذاکرات با کشورهای درحال توسعه، مبادله تجربیّات، ایجاد تفاهم بین المللی در خصوص سیاستهای اقتصادی و مدیریت و انتشار آمارها و گزارشهایی مبنی بر کمک به کشورهای مذکور و اقتصادهای در حال گذار میباشد. این کمیته، شاخصهای پیشرفت فرایند توسعهی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را با همکاری کارشناسان فعال در نهادهای وابسته به سازمان ملل، بانک جهانی و کشورهای در حال توسعه تهیه و معرفی کرده است.
کمیته به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مشاورهایی در خصوص شرایط اضطراری و مسائل اصلی کشورهای درحال توسعه ارائه میدهد که همراه با تحلیلهای عمیق در خصوص نحوهی تشویق سیاست اصلاحات در این کشورها میباشد. این کمیته به عنوان واسط میان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و کشورهای درحال توسعه عمل میکند و به تبادل تجربیات و اطلاعات میان آنها میپردازد.
در گزارشی که در سال ۱۹۹۷ به دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ارائه شد، ایجاد یک گروه مشاورهای در زمینهی محیطزیست با مشارکت کارشناسان غیر دولتی پیشنهاد شد تا سازمان بتواند تجزیه و تحلیل درستی در زمینه سیاستهای ضروری، برای کشورهای صنعتی در خصوص توسعهی پایدار کسب کند.
در اجلاس وزیران سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در آوریل ۱۹۹۸ بر اولویت دستیابی به توسعه پایدار و معرفی پروژههای بزرگ سه ساله در ارتباط با فنآوری و اثرات آن بر هوا، مشکلات زیستمحیطی در کشورهای عضو سازمان و ارائهی شاخصهای قابل قبول در خصوص کیفیت محیطزیست، تأکید شد.
گزارش پیشرفت کار در خصوص حفاظت محیطزیست در اجلاس شورای سازمان در سال ۱۹۹۹ ارائه شد.
۲-۳-۲-۳ کمیتهی مدیریت عمومی
کمیتهی مدیریت عمومی و دبیرخانهی آن (خدمات مدیریت عمومی) با دولتهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، ارتباط نزدیک دارد. شکل دهی سیاستها و اجرای آن، تشخیص منابع، بازسازی مؤسسات دولتی و پاسخگویی به مسائل، مشاوره و شفافیّت در اطلاع رسانی، بخش عمده فعالیّت «پوما» را تشکیل میدهد؛ درواقع خدمات مدیریت عمومی «پوما» با شبکه مقامهای رسمی ارشد در سیستمهای مدیریت مرکزی دولتهای عضو ارتباط دارد و به آنها خدمات، بهویزه اطّلاعات ارائه میدهد. تحلیل و ارزیابی مدیریت بخش عمومی و ظرفیتهای بخش دولتی، نیز خدماتی است که «پوما» به دولتها ارائه میکند. یک ابتکار مشترک سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و اتحادیهی اروپا (EU) که توسط «پوما» ترتیب یافت، حمایت از دولتمداری خوب در کشورهای مرکز و شرق اروپا بود. این اقدام با عنوان «برنامه حمایت، برای بهبود دولتمداری و مدیریت سیگما» به اجرا درآمده و مشاورههای مورد نیاز کشورهای بخش مرکزی و شرق اروپا را برای بهبود کارایی اداری و بسط شیوهی پیروی کارکنان بخش دولتی از ارزشهای دموکراتیک، اصول اخلاقی و احترام به اجرای قانون ارائه میکند.
سیگما همچنین به تقویت ظرفیت و قابلیتهای دولت مرکزی، برای عضویت در اتحادیه اروپا و هماهنگی با روند جهانی شدن، کمک میکند.
۲-۳-۲-۴ کمیتهی تجارت بین المللی

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.