ژانویه 19, 2021

مقایسه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای آلودگی های محیط زیست آلودگی هوا …

1 min read

صنعت.
هر ماده و جسمی که مانع استفادهی طبیعی از آب شود، به عنوان آلوده کنندهی آب تلقی میشود. مسئلهی آلودگی آب به صور مختلف و پیچیدهای ایجاد میشود؛ زیرا استفادهی طبیعی از آب گوناگون است. آبی که برای بعضی استفادههای خاص مناسب است نباید آلوده باشد. بسیاری از عوامل آلودگی شامل فاضلابها و کودهای حاوی مواد مغذی نظیر نیتراتها و فسفاتها میباشند. با افراط در مصرف اینها، رشد گیاهان آبی و جلبکها تحریک میشود. بر اثر رشد بیرویه، این ارگانیسمها، در نهایت آبراهه را میبندند، از اکسیژن محلول استفاده میکنند و بعد از مرگ به آبهای عمیقتری حمل میشوند. این مسأله به ارگانیسمهای آبی آسیب میرساند؛ زیرا تنفس ماهیها و دیگر بی مهرگان ساکن در آب را مختل میکند.
آلودگی آب همچنین وقتی که سیلت یا دیگر مواد معلق نظیر خاکها از مناطقی نظیر زمین شخم زده، ساختمانها و محلهای حفاری شده، فضاهای شهری و رود خانههای فرسایش یافته در اثر باران شسته میشود، ایجاد میشود که به این دلیل منبع آبی به تدریج از رسوبات و مواد آلی پر میشود که این رسوبات تنفس ماهیها را مشکل کرده و به زیست موجودات آبی آسیب میرساند. مواد از طرق مختلفی، مانند فاضلابها وارد آبراههها میشود.
۲-۴-۲-۲ عوامل مهم در خواص آب آشامیدنی
درجهی حرارت: مناسبترین درجهی حرارت آب بین ۸ تا ۱۲ درجهی سانتیگراد است.
رنگ: آب آشامیدنی باید بیرنگ باشد و در ضخامتهای زیاد رنگ آبی مایل به سبز روشن داشته باشد.
کدورت: کدورت آب اغلب بواسطهی وجود مواد معلق در آن است.
بو: آب آشامیدنی باید بیبو باشد.پ
مزه: طعم آب آشامیدنی نباید بیمزه باشد. املاح مختلف، مانند آهن، منگنز، نمک، کربنات و انیدرید کربنیک در آبهای مخنلف مزههای گوناگونی را به آب میدهند.
۲-۴-۲-۳ ویژگیهای آب سالم
عاری از عوامل زندهی بیماری زا باشد؛
عاری از مواد شیمیایی زیان آور باشد؛
بدون رنگ و بو، و طعم مطبوع داشته باشد.
آبی که یک یا دو مورد از ویژگیهای فوق را نداشته باشد ( بهویزه مورد یک و دو) آن را آلوده و برای شرب غیر قابل مصرف میدانند.
۲-۴-۲-۴ تعریف آب آلوده
آبی که دارای عوامل بیماریزای عفونی یا انگلی، مواد شیمیایی سمی، ضایعات و فاضلابهای خانگی و صنعتی باشد را آب آلوده میگویند. آلودگی آب از فعالیّتهای انسانی نشأت میگیرد. منابع آلایندهی آب عبارتند از:
گنداب که عوامل بیماریزا و مواد آلی تجزیهپذیر را دربر دارد؛
مواد زائد تجاری و صنعتی دربر دارندهی عوامل سمی از نمکهای فلزی یا مواد شیمیایی پیچیدهی؛
آلایندههای کشاورزی، مانند کودها و آفت کشها؛
آلایندههای فیزیکی، مانند گرما و مواد پرتوزا.
۲-۴-۲-۵ انواع آلودگی آب
آلودگی قابل انحطاط: که میتوان آن را از بین برد و یا برای برخی فعالیتها مصرف کرد.
انواع آلودگی قابل انحطاط:
آلودگی قابل انحطاط تند: مانند فاضلاب انسانی و زائدات حیوانی؛
آلودگی قابل انحطاط کند: مانند بعضی مواد شیمیایی و رادیو اکتیو.
آلودگی غیر قابل انحطاط: که از راه طبیعی تجزیه نمیشوند مانند جیوه، سرب، ترکیبات آلی هالوژنه و بعضی از پلاستیکها.
۲-۴-۲-۵ مواد آلوده کنندهی آب
مواد آلی؛
باکتریهای کلی فرم؛
مواد جامع معلق؛
زبالهها و فاضلابهای صنعتی،
مواد شیمیایی مصرف شده در کشاورزی؛
مازاد مواد اتمی؛
آلوده سازهای موجود در هوا؛
آلوده سازهای طبیعی؛
گرما.
۲-۴-۲-۵-۱ مواد آلی
فعالیت باکتریهای هوازی با اکسیژن هوا ترکیب و در نتیجه تجزیه میشوند و به صورتی در می آیند که آن را حالت تثبیت شده میگویند.
BOD:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.