ژانویه 17, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

1 min read

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ۱۱۶
۱-۵-بررسی نتایج مبتنی بر یافته های تحقیق ۱۱۶
۱-۱-۵-بررسی مدل تحقیق ۱۱۷
۲-۵-پیشنهادات…………………….. ۱۱۸
۱-۲-۵- سایر پیشنهادات……. ۱۱۹
۵-۵-محدودیت های تحقیق ۱۱۹
۶-۵- ارایه پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۱۹
فهرست منابع ۱۲۱
پیوست: ۱۲۴
فهرست شکل ها و نمودارها
نمودار ۱-۱: مدل C3 اوهما……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………..۵
نمودار ۱-۳: نمودار هیستوگرام فرضیه اول……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..۹۵
نمودار ۲-۳: نمودار هیستوگرام فرضیه دوم……………………………………………………………………………. ………………………………………………………..۹۵
نمودار ۱-۴: درصد فراوانی متغیر سن…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..۱۰۰
نمودار۲-۴: نمودار میانگین سه متغیر…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………۱۰۴
فهرست جداول
جدول ۱-۱: شبکه بازاریابی سبز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶
جدول ۱-۳: جامعه آماری تحقیق. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
جدول ۲-۳: پراکندگی متغیرها………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………۹۲
جدول ۳-۳: متغیرهای مورد نظر در تحقیق………………………………………………………………………. …………………………………………………………….۹۴
جدول ۴-۳: مقیاس های مورد استفاده در تحقیق……………………………………………………………………………. …………………………………………….۹۴
جدول ۱-۴:اطلاعات مربوط به تحلیل داده های پرسشنامه………………………………………………………………. ………………………………………….۱۰۰
جدول ۲-۴: درصد فراوانی متغیر سن…………………………………………………………………………………………………. …………………………………………۱۰۱
جدول ۳-۴: درصد فراوانی متغیر سابقه………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………..۱۰۲
جدول ۴-۴: آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………۱۰۳
جدول ۵-۴: آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………….۱۰۳
جدول ۶-۴: آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………۱۰۴
جدول ۷-۴: آزمون فرضیه صفر…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………۱۰۵
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
محیط زیست به طور فزاینده ای، به مسئله ای حیاتی و بسیار مهم برای همه مردم تبدیل شده است . هدف سیستم بازاریابی به حداکثر رساندن مصرف، حق انتخاب بیشتر برای مصرف کننده یا تامین رضایت مشتری نیست، بلکه هدف، ارتقا کیفیت زندگی به بالاترین سطح ممکن است و کیفیت زندگی نه فقط به معنای کمیت و کیفیت کالاها و خدمات بلکه به معنای کیفیت محیط زیست نیز هست .
این مساله در تمام ابعاد سازمان ها وارد شده و بازاریابی را تحت تاثیر قرار داده و منجر به پیدایش مفهوم “بازاریابی سبز” شده است. نیاز به تولید محصولات اکولوژیک و فعالیت های تجاری سبز، شرکت ها را مجبور به تلفیق موضوعات زیست محیطی با تلاش ها و استراتژی های بازاریابی نموده است .یکی از حیطه های بازرگانی که در مسایل محیطی بحث زیادی را به خود اختصاص داده بازاریابی سبز است(رکس و بامان، ۲۰۰۷). در سال ۱۹۹۲ یک مطالعه نشان داد برای ۹۳ درصد افراد اثرات زیست محیطی یک محصول در زمان خرید آن مهم است. در سال ۱۹۹۴ محققان به این نتیجه رسیدند ۴۲ درصد مصرف کنندگان اروپا محصولات را براساس عملکرد محیطی انتخاب می کنند و ۲۷ درصد افراد در انگلستان محصولاتی با سازگاری بالای ۲۵ درصد با محیط را خریداری می کنند (رکس و بامان ،۲۰۰۷). صنعت محصولات سبز در سال ۲۰۰۶ بیش از ۲۰۰ میلیارد تخمین زده شده بود(جوپتا و اوگدن ،۲۰۰۹). شرکت ها با بازاریابی سبز روبرو شده اند. تولید کالاهای مطمئن تر از نظر اکولوژیکی، بسته بندی های چند بار مصرف و تجزیه شدنی، کنترل و نظارت بیشتر بر آلودگی و عملیاتی که مستلزم صرفه جویی بیشتر در انرژی است، از جمله راههایی هستند که شرکت ها به آن تمسک جسته اند (کاتلر و آرمسترانگ ،۱۹۹۹، ص ۸۵۳). با این تفاسیر مفهوم بازاریابی سبز موارد دیگری همچون کاهش هزینه ها و حضور فعال در عرصه رقابت را نیز تداعی می کند. با توجه به نیاز زیاد صنعت بیمه به بازاریابی خدمات، اهمیت هزینه های بازاریابی، تنوع روشها و شیوه های جذب مخاطب حرکت به سوی بازاریابی سبز در این صنعت در آینده ای نزدیک به عنوان یک الزام مطرح خواهد شد. اما اینکه موانع تحقق این رویکرد چیست در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.
بخش اول: کلیات تحقیق
بیان مساله

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.