ژانویه 24, 2021

پژوهش دانشگاهی – موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران- قسمت ۱۸

1 min read

ثانیاً: سبز بودن فعالیتهای بازاریابی، شرکت را قادر می‌سازد که از طریق ارائه محصولات جدید در بازارهای جدید یا ارائه مزیتهای اضافی برای محصولات جاری، خود را از رقبا برجسته‌تر جلوه دهد. این امر باعث خواهد شد که ارزش شرکت برای مشتریان افزایش یابد و وفاداری مشتری را افزایش داده و در نهایت سودآوری افزایش خواهد یافت. شرکتها در پی نتایج کوتاه مدت هستند و ممکن است تعهد کمتری نسبت به لزوم فرایندهای سازمانی در راستای تغییرات اساسی داشته باشند. بنابراین، ممکن است تمایل کمتری نسبت به استقبال از رویکرد استراتژیک بازاریابی سبز داشته باشند. پس می‌توان گفت در بازاریابی سبز قبل از آنکه نتایج مهمی حاصل شود، لازمه آن، صرف زمان، تعهد و منابع است.
فصل سوم:
روش تحقیق
مقدمه
از آغاز تاریخ بشر، انسان‌ها درصدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در جهان و کشف روابط بین پدیده‌ها و رویدادهــای اطراف خود بوده‌اند. این گرایش فطـری انسان‌ها به حقیقت‌یابـی موجب شکل‌گیری مقوله تحقیق گردید. تحقیق به معنای یافتن حقیقت است و فعالیتی است نظام‌مند جهت کشف و پروراندن مجموعه‌ای از دانش نظام یافته. اما هر تحقیقی معتبر و ارزشمند نبوده و منجر به کشف حقیقت نمی‌گردد. برای اینکه یک تحقیق ما را به نتایج معتبر و قابل اعتماد نائل نماید، باید به صورتی روش‌مند صورت گیرد. لذا آشنایی با روش تحقیق امری ضروری برای انجام یک تحقیق است(دلاور،۱۳۸۳،ص۲۸).
بدین سبب فصل سوم این تحقیق درصدد است تا از طریق تشریح و تعریف روش تحقیق، معرفی انواع روش‌های تحقیق و روش تحقیق مورد استفاده در تحقیق حاضر، معرفی متغیرهای تحقیق، تعریف جامعه تحقیق، برآورد حجم نمونه و معرفی روش نمونه‌گیری، معرفی ابزار سنجش و گردآوری داده‌ها و در نهایت تشریح شیوه تحلیل داده‌ها، چگونگی دستیابی به نتایج معتبر و گام‌های انجام یک تحقیق علمی را معرفی نماید.
روش تحقیق
تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می‌دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه‌ی دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که مورد علاقه‌ی محقق است.
هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته‌ها برای حل مسائل موجود در سازمان به تحقیق می‌پردازیم آن را تحقیق کاربردی[۵۶] می‌نامیم. اما وقتی اساسا برای بهبود درک خود مسائل بخصوصی که به طور معمول در محیط‌های سازمانی روی می‌دهند و نیز چگونگی حل آنها تحقیق می‌کنیم آن را تحقیق بنیادی یا پایه‌ای[۵۷] می‌خوانیم. یافته‌های چنین تحقیقی به افزایش دانش در زمینه‌های مختلف مدیریت کمک می‌کند. (سکاران، ۱۳۸۱).
با توجه به اینکه نتایج این تحقیق می تواند به شناخت هرچه بیشتر موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران کمک می کند، لذا این تحقیق از نوع کاربردی می باشد.
۲-۳-جامعه آماری
جامعه اشاره به گروهی از افراد دارد که از یک خصوصیت مشترک برخوردارند که آنها را از دیگر گروه ها متمایز می کند. به عبارت دیگر جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، ۱۳۸۶،ص۹۸).
جامعه آماری این تحقیق کارکنان سطح مدیران و کارشناسان ارشد شرکتهای بیمه ای ایران هستند که دارای حداقل تحصیلات فوق لیسانس باشند.
۳-۳-قلمرو تحقیق
۱-۳-۳-قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق، بررسی موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه می باشد.
۲-۳-۳-قلمرو مکانی
هر تحقیق دارای قلمرو زمانی و مکانی میباشد. قلمرو مکانی حوزه جغرافیایی مورد مطالعه را نشان میدهد. تحقیق حاضر کلیه شرکتهای بیمه ایران به غیر از شرکتهای فعال در مناطق آزاد و شرکتهای بیمه اتکایی موجود در کشور را در نظر میگیرد.
۳-۳-۳-قلمرو زمانی
قلمرو مکانی تحقیق نشان میدهد که تحقیق در چه فاصله زمانی صورت میگیرد. تحقیق حاضر در بازه زمانی شهریور ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۱ انجام گرفته است.
۴-۳-روش نمونه‌گیری
نمونه گیری عبارتست از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن جامعه باشند، انجام می‌پذیرد (حافظ نیا، ۱۳۸۱). با توجه به تعداد شرکتهای بیمه ای ایران، پرسشنامه ای طراحی شده و به مدیران و کارشناسان ارشد شرکتهای منتخب ارایه می شود تا بتوان نتایج نهایی را تحلیل کرد. در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است، که با توجه به همگنی جامعه متخصصین (مدیران و کارشناسان صنعت
بیمه بامدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر)مربوط شرکتهای بیمه ای و همچنین همگنی میزان آگاهی آنها این روش
نمونهگیری توجیه پذیر است.تعداد افراد در این جامعه به شرح ذیل است:

ردیف نام شرکت تعداد
۱ ایران ۳۶۱
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.