ژانویه 24, 2021

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران- قسمت ۲۵

1 min read

نمودار هیستوگرام هر کدام از متغیرها بهمراه منحنی نرمال در زیر آمده است.
نمودار ۱-۳: نمودار هیستوگرام فرضیه اول
نمودار ۲-۳: نمودار هیستوگرام فرضیه دوم
۷-۳-روایی[۶۰] و پایایی[۶۱] پرسشنامه
۱-۷-۳- روایی (اعتبار) پرسشنامه
روایی یک ارزشیابی از کفایت و مناسبت تفسیرها و استفاده های نتایج سنجش است. روایی را می توان به صورت توافق بین نمره آزمون و کیفیتی که قرار است اندازه بگیرد تعریف کرد (دانایی فرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۹،ص ۳۰۵). اعتبار یا روایی به این منا است که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه روش های مختلفی وجود دارد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری نا مناسب و نا کافی می تواند پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. مقصود از روایی آن است که ابزار اندازه گیری به واقع بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه گیری نماید.
در این تحقیق جهت سنجش روایی پرسشنامه ها در ابتدا سعی شد از پرسشنامه های استاندارد استفاده شود. پرسشنامه هایی که در تحقیقات بسیاری مورد استفاده قرار گرفته اند و از نظر روایی بیرونی، درجه بالایی رادارا میباشند. پرسشنامه های استاندارد ابتدا مورد بررسی قرار گرفتند و برای این پژوهش بومی گشتند و پرسشها و عبارات با توجه به پژوهش، طراحی شد. پس از تدوین پرسشنامه ها، محقق آن را در اختیار تعدادی از اساتید و صاحبنظران قرار داده و پس از اخذ نظرات جمع مذکور، اقدامات اصلاحی در پرسشنامه ها، با نظر نهایی استاد محترم راهنما انجام گرفت. در حقیقت روایی صوری پرسشنامه نیز مورد تایید قرار گرفت. اسامی خبرگان و اساتیدی که علاوه بر استاد راهنمای محترم و مشاور گرانقدر در راستای تهیه و سنجش پرسشنامه با آنها مشاوره گردیده است به شرح ذیل می باشد
جناب آقای دکتر نادر مظلومی هیئت علمی دانشکده علامه
جناب آقای دکتر حقیقی کفاش هیئت علمی دانشکده علامه
جناب آقای دکتر صحت هیئت علمی دانشکده علامه
جناب آقای مهندس علیپور مدیر عامل بیمه ما
جناب آقای کریم خان زند مدیر عامل بیمه پارسیان
جناب آقای رفیعی مدیر عامل اسبق بیمه البرز
جناب آقای آیت کریمی عضو هیئت مدیره بیمه سرمد
جناب آقای معصوم ضمیری مدیر عامل بیمه پاسارگاد
جناب آقای تاجیک عضو هیئت مدیره بیمه ما
جناب آقای دکتر هاشمی عضو هیئت مدیره سازمان مدیریت صنعتی
جناب آقای مهندس امامی عضو انجمن مدیریت سبز ایران
۲-۷-۳- پایایی (اعتماد) پرسشنامه
مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله‌ی زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام “ضریب پایایی” استفاده می‌کنیم و اندازه‌ی آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی “صفر” معرف عدم پایایی و ضریب پایایی “یک”، معرف پایایی کامل است. (خاکی، ۱۳۷۹).
فرمول محاسبه‌ی آلفای کرونباخ به شرح زیر است.
 
i : تعداد زیرمجموعه‌ی سئوال‌های پرسشنامه
Si2 : واریانس نمرات هر زیر مجموعه
S2 : واریانس کل
معمولاً آلفای کمتر از ۶/۰ پایایی ضعیف، ۶/۰ تا ۸/۰ قابل قبول و بالاتر از ۸/۰ نشان دهنده‌ی پایایی بالا می‌باشد. بدیهی است که هر چه این عدد به یک نزدیکتر باشد بهتر است. در این تحقیق همانطور که ذکر شد پس از جمع‌آوری داده‌ها از نمونه‌ی اولیه، داده‌ها وارد نرم‌افزار SPSS گردید و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که ضریب مورد نظر برای پرسشنامه‌ها تقریباً ۶۶۴/۰ تعیین گردید که بیانگر پایایی قابل قبول ابزار سنجش می‌باشد.
۸-۳-روش تجزیه و تحلیل داد‌‌ه‌ها:
هدف محقق چه تهیه یک تئوری وسیع و چه صرفاً انجام تحقیق کوچک پژو‌‌هشی باشد، فرآیند عقلانی تحقیق در زمینه علوم انسانی ایجاب می‌کند که برای مطالعه روابط درونی بین متغیر‌‌ها و یا اثرات علی آنها بر یکدیگر، یک بانک داد‌‌ه[۶۲] تجربی به وجود آید که نشانگر‌‌های[۶۳] متغیر‌‌های مفهومی مورد مطالعه محقق را دربرگیرند؛ و این داد‌‌ه‌‌‌ها با استفاد‌‌ه از یک یا چند تکنیک آماری تحلیل شوند، تا محقق بر پایه آن بتواند تحلیل های مناسب را جهت بررسی داده ها انجام دهد. در نتیجه با توجه مواد فوق الذکر و نظر به اینکه این تحقیق به صورت کل شمار میباشد و تمام جامعه آماری مورد بررسی قرار میگیرد، آمار استنباطی در این پژوهش کاربردی ندارد و تنها از آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است. از این رو برای تحلیل دادههای این تحقیق از آمارهای توصیفی نظیر میانگین، نمودار هیستوگرام و همچنین از آزمون t-تک نمونهای برای بررسی فرضیهها استفاده شدهاست.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و
بیان نتایج حاصل از تحقیق
۱-۴- مقدمه
هدایت هر فرایند تحقیق در هر یک از شاخه های علوم جهت رسیدن به یکسری نتایج و یافته های پژوهشی جهت کاربست در زندگی بشری است به واقع یافته ها برونداد فرآیند تحقیق هستند و موجودیت تحقیق را توجیه و اثبات می کنند. یافته های هر پژوهش شامل یکسری توضیحات درباره وضعیت موجود و برخی استنباط ها بر اساس تفاوت ها و رابطه ها است. لذا در این فصل با توجه به داده‌های گردآوری شده، به بررسی سؤالات تحقیق پرداخته، در صدد دستیابی به اهداف تحقیق می باشیم. در نهایت نیز، از آنجا که هر تحقیق، می‌تواند به یافته‌هایی دست یابد که جزء اهداف آن نبوده،‌ ولی می‌تواند محقق یا سایر پژوهشگران را برای تحقیقات آتی و یا دلایل احتمالی بروز وقایع و پدیده‌ها، یاری کند، به بررسی سایر یافته‌های تحقیق می‌پردازیم. در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیفی آماری استفاده شده است. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه ۱۸ تحت ویندوز می باشند.
۲-۴- بخش اول : آمار توصیفی
در این قسمت به ارائه آماره‌های توصیفی و جداول مربوط به ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه می‌پردازیم. شناخت ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه، از این جهت مفید است که به کمک آن مشخصات کلی جامعه مورد بررسی و ویژگی‌های عمومی آن برای سایر محققان مشخص می شود. بعلاوه، این شناخت باعث می‌شود در تعمیم نتایج به جوامع دیگر، یا در طراحی سوالات تحقیقات آتی برای جوامع دیگر از این اطلاعات استفاده کنیم.
۱-۲-۴- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان
۱-۱-۲-۴- متغیر سن: با توجه به جدول زیر افراد گروه سنی بین ۴۰ تا ۴۵ سال بیشترین فراوانی را با ۱/۶۵ درصد از نمونه مورد مطالعه به خود اختصاص داده و گروه سنی زیر ۲۸ سال کمترین فراوانی را با ۸ درصد از نمونه مورد مطالعه به خود اختصاص داده است. میانگین سنی ۲۶/۳۱ سال با ۵۱/۲ انحراف استاندارد بود. کمترین سن ۲۷ و بیشترین ۶۰ سال بود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.