ژانویه 28, 2021

نقش سرمایه های روانشناختی در پیش بینی سلامت روان و بهزیستی (رضایت از …

1 min read

۲-۳-۲-۱- خودمختاری ۳۷
۲-۳-۲-۲- رشد فردی ۳۸
۲-۳-۲-۳- تسلط بر محیط ۳۸
۲-۳-۲-۴- هدفمندی در زندگی ۳۸
۲-۳-۲-۵- روابط مثبت با دیگران ۳۹
۲-۳-۲-۶- پذیرش خود ۳۹
۲-۳-۳- کیفیت زندگی ۳۹
۲-۳-۳-۱- رویکرد فلسفی به مفهوم کیفیت زندگی ۳۹
۲-۳-۳-۲- رویکرد اقتصادی به مفهوم کیفیت زندگی ۴۰
۲-۳-۳-۳- رویکرد زیست شناختی مفهوم کیفیت زندگی ۴۱
۲-۳-۳-۴- رویکرد روانشناختی مفهوم کیفیت زندگی ۴۱
۲-۳-۴- مؤلفه های جسم سالم ۴۲
۲-۴- پیشینه پژوهش ۴۳
۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۴۳
۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۴۵
 
۳-۱- روش تحقیق ۴۸
۳-۲- جامعه آماری ۴۸
۳-۳- نمونه و روش نمونهگیری ۴۸
۳-۴- ابزار پژوهش ۴۸
۳-۵- روش اجرای پژوهش ۵۰
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل دادهها ۵۰
 
۴-۱- اطلاعات توصیفی ۵۲
۴-۲- اطلاعات استنباطی ۵۴
 
۵-۱- بحث و نتیجه گیری ۵۸
۵-۲- محدودیت ها ۶۲
۵-۳- پیشنهادات ۶۲
منابع و مأخذ ۶۳
پیوستها ۷۱
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۴-۱- جدول توزیع فراوانی آزمودنیها برحسب تحصیلات ۵۲
جدول ۴-۲- شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش ۵۳
جدول ۴-۳-ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق ۵۳
جدول ۴-۴- ضرایب همبستگی بین سرمایه های روانشناختی با بهزیستی ۵۴
جدول ۴-۵- ضرایب همبستگی بین سرمایه های روانشناختی با سلامت روان ۵۵
جدول ۴-۶- نتایج تحلیل رگرسیون بهزیستی از روی سرمایه های روانشناختی ۵۵
جدول ۴-۷- نتایج تحلیل رگرسیون سلامت روان از روی سرمایه های روانشناختی ۵۶

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.