ژانویه 23, 2021

نقش سرمایه های روانشناختی در پیش بینی سلامت روان و بهزیستی (رضایت از زندگی) زنان شاغل …

1 min read

۱-۶-۶- تعریف عملیاتی بهزیستی : ۱۰
 :
۲-۱- سرمایه های روانشناختی ۱۲
۲-۱-۱- مفهوم سرمایه روانشناختی ۱۲
۲-۱-۱-۱- امیدواری ۱۳
۲-۱-۱-۲- تعریف امیدواری ۱۳
۲-۱-۱-۳- نظریه امید ۱۴
۲-۱-۱-۴- نقش موانع در پرورش امید ۱۶
۲-۱-۱-۵- مراحل ناامیدی ۱۷
۲-۱-۲- نابآوری ۱۸
۲-۱-۲-۱- تعریف تابآوری ۱۸
۲-۱-۲-۲- ویژگی های افراد تاب آور ۱۹
۲-۱-۲-۳- مدلهای تابآوری ۲۰
۲-۱-۲-۳-۱- مدل تاب آوری کامپفر ۲۰
۲-۱-۲-۳-۲- مدل تابآوری اورال و همکاران ۲۱
۲-۱-۳- خوشبینی ۲۳
۲-۱-۳-۱- تعریف خوشبینی ۲۳
۲-۱-۳-۲ -انواع خوشبینی ۲۳
۲-۱-۳-۲-۱- خوش بینی سرشتی یا گرایشی ۲۳
۲-۱-۳-۲-۲- خوش بینی تبیینی ۲۴
۲-۱-۳-۳- افراد خوشبین، افراد بدبین ۲۴
۲-۱-۳-۴- رشد خوش بینی ۲۵
۲-۱-۴- خودکارآمدی ۲۶
۲-۱-۴-۱- تعریف خودکارآمدی ۲۶
۲-۱-۴-۲- ابعاد خودکارآمدی ۲۷
۲-۱-۴-۳- منابع خودکارآمدی ۲۷
۲-۱-۴-۴- باورهای خودکارآمدی ۲۹
۲-۱-۴-۵- ویژگیهای خودکارآمدی ۳۰
۲-۲- سلامت روان ۳۱
۲-۲-۱- مفهوم سلامت ۳۱
۲-۲-۲- تعریف سلامت روان ۳۲
۲-۲-۳- اصول بهداشت روانی ۳۳
۲-۲-۴- نقش خانواده در تأمین سلامت روان ۳۴
۲-۲-۵- سلامت روانی از دیدگاههای مختلف ۳۴
۲-۲-۵-۱- نظریه آلبرت الیس: ۳۴
۲-۲-۵-۲- نظریه ویلیام گلاسر ۳۵
۲-۲-۵-۳- نظریه اسکینر ۳۶
۲-۳- بهزیستی ۳۶
۲-۳-۱- مفهوم بهزیستی ۳۶
۲-۳-۲- مؤلفههای تشکیل دهنده بهزیستی روانی ۳۷

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.