ژانویه 26, 2021

پژوهش دانشگاهی – پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس۹۳(Q.brantii و Q. libania)تحت …

1 min read

۳-۶-تجزیه و تحلیل دادهها:
برای انجام تجزیه و تحلیل آماری نیز از نرم افزار آماری ۱۹SPSS استفاده شد. ابتدا توزیع نرمال داده‌ها به وسیله آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف بررسی گردید و در صورت عدم نرمال بودن، دادهها با استفاده از تبدیل داده‌ها، نرمال گردیدند. داده‌های حاصل به صورت آزمایش فاکتوریل ۴×۲ (دوسطح گونه، چهارسطح تیمار۱۰۰% (کنترل)، و تنش۷۰%، ۵۰% و ۳۰% ظرفیت مزرعهای) در قالب طرح کاملاً تصادفی با بررسی اثرات ساده و متقابل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سپس مقایسات چندگانه میانگین‌ها با آزمون دانکن و مقایسات دوگانه با آزمون تی استیودنت با حدود اطمینان ۹۵ درصد انجام شد. اما برای انجام تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به فتوسنتز به منظور بررسی تأثیر گونه و زمان نهالهای دو گونه بلوط مورد نظر از رویه مدلهای خطی عمومی (GLM) و آنالیز واریانس (ANOVA) دادهها با استفاده از روش repeated measurements استفاده گردید. به نحویکه اثرات ساده و متقابل به صورت درون گروهی و گونه و تنش نیز به صورت بین گروهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (چامبرز و همکاران[۱۵۳]، ۲۰۰۲). مقایسات چندگانه میانگین‌ها نیز با استفاده از آزمون دانکن و دوگانه با استفاده از آزمون t-test غیر جفتی با سطح اطمینان ۹۵ درصد انجام شد.
۳-۶-۱- اندازهگیری شاخص تحمل (STI)[154]
شاخص تحمل به خشکی با استفاده از هر صفت مورد نظر برای گونه در شرایط بدون تنش Yp و تحت تنش Ys، از طریق معادله زیر محاسبه شد (فرناندز، ۱۹۸۰).
معادله۳-۱۲ STI=
 
فصل چهارم:
نتایج و بحث
۴-۱- نتایج پارامترهای رویشی
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که از میان پارامترهای رویشی مورد اندازهگیری تنها تعداد کل برگ به طور معنیداری تحت تاثیر فاکتور گونه بود (جدول۴-۱). با توجه به جدول مقایسه میانگین، تعداد کل برگ گونه ویول نسبت به برودار تفاوت معنیداری را نشان داد و مقدار آن در گونه ویول بیشتر بود (جدول۴-۲). همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تمام صفات رویشی بهجز وزن تر و خشک ریشه، طول ریشه، طول ساقه و نسبت اندام هوایی به زمینی تر و خشک در تنشهای مختلف معنیدار بودند. نتایج مقایسه میانگین (جدول۴-۳) نشان داد که وزن تر ساقه، در تنش شدید با تنشهای دیگر تفاوت معنیداری داشته و کاهش معنیدار را نشان داد. اما وزن تر برگ، تعداد کل برگ و تعداد برگ سبز، همچنین تعداد برگ سبز به کل برگ و وزن خشک ساقه و برگ از تنش متوسط کاهش معنیدار را نشان دادند. بیوماس تر و خشک در تنش شدید نیز تنها با کنترل تفاوت معنیداری را نشان داد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

جدول ۴-۱- نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات رویشی و مورفولوژیک مورد بررسی
منابع تغییر وزن تر(gr) تعداد برگ سبز/ تعداد کل برگ تعداد کل برگ تعداد برگ سبز طول ریشه(cm) طول ساقه(cm)
ریشه ساقه برگ
گونه ns ۵/۰ ns ۴/۲۰ ns ۱/۱ ns ۷/۰ *۸/۵۴ ns ۴/۵ ns ۸/۵۸۷