ژانویه 24, 2021

پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس۹۳(Q.brantii و Q. libania)تحت …

1 min read

حروف یکسان در هر ستون نشان دهنده عدم تفاوت معنیدار بین دو گونه میباشد. اعداد پس از ± اشتباه معیار میباشند.
در دسترس نبودن آب از عوامل مهم و تاثیرگذار بر روی رشد نهالهای گونه بلوط محسوب میشود (کورکوس و همکاران، ۲۰۰۶). تنش خشکی بر روی برخی پارامترهای رویشی از جمله وزن ترساقه، وزن تر برگ، نسبت برگ سبز به کل برگ، تعداد کل برگ و وزن خشک ساقه و برگ تاثیر معنیداری داشت. به طوری که وزن تر ساقه در تنش شدید اما در مورد برگ از تنش متوسط کاهش معنیدار مشاهده شد که این موضوع نشان دهنده حساسیت بیشتر برگ نسبت به تنش خشکی میباشد (لارچر، ۲۰۰۳). اپرون و همکاران، (۱۹۹۷)، با بررسی گونه Q.robur در سه تیمار کنترل، تنش کمبود آب متوسط و بدون هر گونه آبیاری کاهش معنیداری را در وزن ساقه و برگ مشاهده نمودند. نتایج حاصل از تحقیق رویو و همکاران (۲۰۰۱)، بر روی گونهی Pinus halepensis نیز تفاوت معنیداری را در تیمار تنش خشکی نسبت به کنترل در وزن برگ مشاهده شد. تعداد برگ سبز به نسبت کل برگها در تنش کمبود آب کاهش معنیداری پیدا کرد. در واقع ریزش برگ و کاهش تعداد کل برگ یک مکانیسم ویژه و موثر برای کاهش آب و مقابله با استرس آبی میباشد (لارچر، ۲۰۰۳).
در این تحقیق تنش کمبود آب روی وزن خشک ساقه و برگ نیز تاثیر معنیداری داشت. زیرا با کاهش میزان موجودی آب سطح برگ در تنش کمبود آب عموما تولید ماده خشک در کلیه اندام‌های گیاه کاهش مییابد (روِیو و همکاران، ۲۰۰۱ ; بارله و همکاران، ۲۰۰۶). عمده عوامل احتمالی کاهش وزن خشک شامل کاهش فتوسنتز خالص و کاهش شاخص سطح برگ گیاه بر اثر تنش میباشند (دیالو و همکاران، ۲۰۰۱). همچنین در اثر کمبود آب میزان تقسیم سلولی و در نتیجه توسعهی اندامهای گیاه بدلیل کاهش آماس سلولی افت پیدا میکند و این امر بیوماس کل تر و خشک را کاهش خواهد داد (پولوس، ۲۰۰۷) که نتایج این تحقیق تایید کنندهی این موضوع میباشد.
۴-۲- نتایج پارامترهای فیزیولوژیک
نتایج حاصل از آنالیز واریانس برای پارامترهای فیزیولوژیک نشان داد که تنها محتوای نسبی آب ریشه دو گونه با هم تفاوت معنیداری دارند (جدول ۴-۴)، با توجه به مقایسه میانگین (جدول۴-۵) محتوی نسبی آب ریشه در بلوط ایرانی بیشتر از گونه ویول بود. اما اثر تیمارآبی در اکثر پارامترهای فیزیولوژیکی به جز میزان نشت الکترولیت ساقه و ریشه در بین تیمارهای آبی مختلف با هم تفاوت معنیداری داشتند. نتایج مقایسه میانگین (جدول ۴-۶) نشان داد که نرخ نشت الکترولیت در برگ، عملکرد فتوسیستم IIدر شب و روز و همچنین محتوای نسبی آب برگ، ریشه و ساقه تنش شدید با تنشهای دیگر تفاوت معنیداری داشت، به طوری که نرخ نشت الکترولیت در برگ در تنش شدید بیشترین مقدار را نشان داد، اما سایر پارامترها کمترین میزان را در تنش شدید نشان دادند. این در حالیست که برهمکنش تنش خشکی و گونه برای هیچکدام از پارامترهای فیزیولوژیکی تفاوت معنیداری نبود.
جدول۴-۴- نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات فیزیولوژیکی مورد مطالعه

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

RWC FV/FM EC منابع تغییرات
ساقه ریشه برگ روز شب ساقه ریشه برگ