ژانویه 19, 2021

پژوهش – پاسخ های رویشی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی دو گونه بلوط زاگرس۹۳(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش …

1 min read
۱۵/۰±۲۶/۱a

۱۳/۰±۹۸/۰a

۳۰%fc

حروف یکسان در هر ستون نشان دهنده عدم تفاوت معنیدار بین دوگونه میباشد. اعداد پس از ± اشتباه معیار میباشند.
شکل۴-۱– بر همکنش گونه و تنش خشکی برای صفت پتاسیم برگ
شکل۴-۲- بر همکنش گونه و تنش خشکی برای صفت سدیم برگ
شکل۴-۳- بر همکنش گونه و تنش خشکی برای صفت سدیم ریشه
شکل ۴-۴- بر همکنش گونه و تنش خشکی برای صفت نسبت سدیم به پتاسیم برگ
شکل ۴-۵- بر همکنش گونه و تنش خشکی برای صفت نسبت سدیم به پتاسیم ساقه
با افزایش تنش خشکی مقدار پتاسیم برگ تفاوت معنی داری را نشان نداد و این در حالیست که پتاسیم موجود در اندام ریشه و ساقه تفاوت معنیداری را نشان دادند بدین صورتکه مقدار پتاسیم در ریشه در تنش شدید افزایش پیدا کرد در حالیکه افزایش پتاسیم ساقه از تنش متوسط بود. در بررسی که توسط نیکان و قربانلی (۲۰۰۷) صورت گرفت تنش خشکی موجب افزایش پتاسیم در اندام هوایی شد. افزایش پتایسم میتواند ناشی از کاهش جریان تعرق و حضور کارآمد جذب پتاسیم و برخورداری از انواع خاصی از کانالهای پتاسیمی باشد ( هگینبوتام و ماچینون، ۱۹۹۳). همچنین وجود برخی از پرتئینها مانند CIPKs (پرتئین گلسینورین B مانند پرتئین کیناز) میباشد که میتواند سبب تنظیم بسته شدن روزنهها و جذب پتاسیم در خشکسالی گردد (چانگ و همکاران، ۲۰۰۷). نتایج نشان داد که میزان پتاسیم برگ برای گونه معنیدار بود که میزان پتاسیم در برگ بلوط ایرانی تجمع بیشتری نسبت به ویول داشت و این نشاندهنده جذب و نگهداری بالاتر پتاسیم برگ توسط بلوط ایرانی میباشد. و این در حالیست که نسبت سدیم ریشه در ویول بیشتر بود. منصوری و همکاران (۱۳۹۰) بیان کردند که نسبت دو یون سدیم و پتاسیم میتواند معیار مهمی در تعیین ارقام متحمل نسبت به حساس باشد و هر چه این نسبت کمتر باشد مقاومت در برابر تنش خشکسالی بیشتر میشود.
در واقع گونههایی که بتوانند از ورود سدیم به طور کارآمدی جلوگیری نمایند، می توانند پتانسیل آب خود را به طور مطلوب تری حفظ کنند (جباریاورنج،۱۳۹۰). هم چنین لی و همکاران (۲۰۰۷) بیان کردند که گونههای متحمل به خشکسالی سدیم بیشتری را دفع و با جذب بیشتر پتاسیم، نسبت سدیم به پتاسیم را در اندام هوایی خود پایین نگه میدارند که به نظر میرسد گونه بلوط ایرانی از چنین سازوکاری استفاده مینماید. با توجه به نتایج بهدست آمده از این تحقیق میزان فسفر ساقه در گونه بلوط ایرانی بیشتر از ویول بود. فسفر در ساختمان سلولی نقش قابل توجهی دارد و به منزله منبع انرژی عمومی در کلیه فعل و انفعالات بیوشیمیایی داخل سلول های زنده نقش ضروری و مهمی را دارا میباشد (سوری،۱۳۸۴). فسفر تقریباً در تمام ترکیبات داخل گیاه که ازت در آنها شرکت می کند نقش دارد، همچنین فسفر برای متابولیسم کربوهیدراتها، چربی ها، پروتئین ها و سایر عملیات تنفسی ضروری است(صفری،۱۳۸۰).
۴-۴- نتایج شاخص تحمل به تنش (STI ):
نتایج بهدست آمده از شاخص تحمل نشان داد که تمام پارامترهای مورد نظر به جز وزن تر و خشک برگ در گونه بلوط ایرانی بیشتر از ویول بود.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

جدول ۴-۱۰- نتایج شاخص تحمل به تنش خشکی در دو گونه مورد مطالعه
گونه وزن تر(gr) وزن خشک(gr) بیوماس(gr)