ژانویه 26, 2021

آسیب شناسی اخلاق حرفه ای معلمان ابتدایی

1 min read

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

یافته های جمعیت شناسی  ………………………………………………………………………………………………………………..101

بررسی سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..103

 

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات   

نتایج بررسی سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….123

پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………. 139

پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………. 140

محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 140

فهرست منابع ومآخذ:

منابع داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………..141

منابع خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………….145

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 146

الف:فهرست جداول

عنوان                                                        صفحه

4-1 جدول : توزیع فراوانی و درصد مربوط به معلمان به تفکیک جنسیت…………………………………………………………… 101        4-2جدول : توزیع فراوانی و درصد مربوط به معلمان به تفکیک سطح تحصیلات……………………………………………… 101

4-3 جدول : توزیع فراوانی و درصد مربوط به معلمان به تفکیک سابقه تدریس………………………………………….. ……..  …102

4-4جدول : توزیع فراوانی گویه های مربوط به آسیب های اخلاق حرفه ای معلمان در ارتباط با خود………………………… 103

4-5 جدول : شاخص های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه ای مربوط به آسیب های اخلاق حرفه ای معلمان در ارتباط با خود……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..104

4-6جدول : شاخص های توصیفی و نتایج آزمون فریدمن مربوط به اولویت بندی آسیب های اخلاق حرفه ای معلمان در ارتباط با خود…………………………………………………………………………………………………………………………………………105

4-7جدول  : توزیع فراوانی گویه های مربوط به آسیب های اخلاق حرفه ای معلمان در ارتباط با دانش آموزان……………..106

4-8جدول  : شاخص های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه ای مربوط به آسیب های اخلاق حرفه ای معلمان در ارتباط با دانش آموزان…………………………………………………………………………………………………………………………………………..107

4-9جدول   : شاخص های توصیفی و نتایج آزمون فریدمن مربوط به اولویت بندی آسیب های اخلاق حرفه ای معلمان در ارتباط با دانش آموزان…………………………………………………………………………………………………………………………………. ……110

4-10جدول : توزیع فراوانی گویه های مربوط به آسیب های اخلاق حرفه ای معلمان در ارتباط با همکاران…………….  111

4-11جدول  : شاخص های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه ای مربوط به آسیب های اخلاق حرفه ای معلمان در ارتباط با همکاران…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………….  112

4-12جدول  : شاخص های توصیفی و نتایج آزمون فریدمن مربوط به اولویت بندی آسیب های اخلاق حرفه ای معلمان در ارتباط با همکاران……………………………………………………………………………………………………………………………… 114

4-13جدول : توزیع فراوانی گویه های مربوط به آسیب های اخلاق حرفه ای معلمان در ارتباط با اولیاء ………………..  115

4- 14جدول : شاخص های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه ای مربوط به آسیب های اخلاق حرفه ای معلمان در ارتباط با اولیاء…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

4-15 جدول   : شاخص های توصیفی و نتایج آزمون فریدمن مربوط به اولویت بندی آسیب های اخلاق حرفه ای معلمان در ارتباط با اولیاء…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  117

4-16 جدول   : شاخص های توصیفی و نتایج آزمون تی گروه های مستقل مربوط به مقایسه دیدگاه معلمان زن و مرد در خصوص آسیب های اخلاق حرفه ای معلمان در ارتباط با چهار بعد «خود»، «دانش آموزان»، «اولیاء» و «سایر معلمان»……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………… 118

4-17 جدول   : شاخص های توصیفی مربوط به دیدگاه معلمان دارای سطوح مختلف تحصیلاتی در خصوص آسیب های اخلاق حرفه ای معلمان در ارتباط با چهار بعد «خود»، «دانش آموزان»، «اولیاء» و «سایر معلمان»…………………………………………………………………………………………………………………………………………. .. 119

4-18 جدول   : نتایج تحلیل واریانس یک راهه مربوط به مقایسه دیدگاه معلمان دارای سطوح مختلف تحصیلاتی در خصوص آسیب های اخلاق حرفه ای معلمان در ارتباط با چهار بعد «خود»، «دانش آموزان»، «اولیاء» و «سایر معلمان»……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120

4-19 جدول   : شاخص های توصیفی مربوط به دیدگاه معلمان داری سوابق مختلف کاری در خصوص آسیب های اخلاق حرفه ای معلمان در ارتباط با چهار بعد «خود»، «دانش آموزان»، «اولیاء» و «سایر معلمان»…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 121

4-20 جدول   :  نتایج تحلیل واریانس یک راهه مربوط به مقایسه دیدگاه معلمان داری سوابق مختلف کاری در خصوص آسیب های اخلاق حرفه ای معلمان در ارتباط با چهار بعد «خود»، «دانش آموزان»، «اولیاء» و «سایر معلمان………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… 122

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.