ژانویه 22, 2021

الگوی ارتباطی قرآن مجید و دلالت‌های تربیتی آن

2 min read

پژوهش های انجام یافته ………………………………………………………………….. 37

2-2-1-پژوهش های انجام یافته در داخل از کشور ……………………………………………….. 37

2-2-2-پژوهش های انجام یافته در خارج از کشور……………………………………………….. 42

2-2-3-خلاصه و جمع بندی ………………………………………………………………………….. 44

فصل سوم: بررسی ارتباط خدا با انسان از منظر قرآن کریم و دلالتهای تربیتی آن و بررسی ارتباط انسان با خدا از منظر قرآن کریم و دلالت های تربیتی آن

3-1-ارتباط خداوند با انسان …………………………………………………………………………….. 48

3-1-1-مبانی …………………………………………………………………………………………….. 48

3-1-1-1-مبناء آفرینندگی …………………………………………………………………………. 48

3-1-1-2-مبنا مالکیت ……………………………………………………………………………….. 50

3-1-1-3-مبنا ربوبیت ……………………………………………………………………………….. 51

3-1-1-4-مبنا رحمانیت و رحمیت ……………………………………………………………….. 53

3-1-1-5-مبنا امتحان کنندگی……………………………………………………………………… 54

3-1-1-6-مبنا هدایت گری………………………………………………………………………….. 57

3-1-1-7-دادگری……………………………………………………………………………………. 59

3-1-2-نگاه ترکیبی…………………………………………………………………………………….. 63

3-1-3-دلالت های تربیتی ……………………………………………………………………………… 64

3-1-3-1-اصل رأفت و مهربانی مربی…………………………………………………………….. 65

3-1-3-1-1- روش خیرخواهی …………………………………………………………………. 66

3-1-4-2-اصل امتحان (ابتلاء)……………………………………………………………………… 67

3-1-3-2-1-روش فراهم سازی شرایط مواجهه با امتحان ………………………………….. 68

3-1-3-3-اصل هدایت گری مربی…………………………………………………………………. 69

3-1-3-3-1-روش اصلاح مربی ………………………………………………………………… 70

3-1-3-3-2-روش ارائه الگو …………………………………………………………………….. 71

3-1-3-4-اصل تناسب تکلیف با وسع ………………………………………………………….. 72

3-1-3-4-1-روش عرضه تکالیف در سطح بالا ……………………………………………. 73

3-1-3-5-اصل عدم تبعیض ………………………………………………………………………. 74

3-1-3-5-1-روش برتری بر اساس ملاک ………………………………………………….. 75

3-1-3-6-اصل عدالت در مجازات ……………………………………………………………….. 76

3-1-3-6-1-روش مجازات به قدر خطا……………………………………………………… 78

3-2-ارتباط انسان با خداوند از منظر قرآن مجید و دلالت های تربیتی آن ……………………….. 79

3-2-1-مبانی …………………………………………………………………………………………….. 79

3-2-1-1-مبنا گرایش فطری انسان نسبت به خداوند …………………………………………… 79

3-2-1-2-مبنا مملوکیت انسان ……………………………………………………………………… 82

3-2-2-دلالت های تربیتی ……………………………………………………………………………….. 84

3-2-2-1-اصل احیاء و شکوفایی فطرت ………………………………………………………… 84

3-2-2-1-1-روش بهره وری از عقل و اندیشه ………………………………………………. 85

3-2-2-1-2-روش بهره مندی از تعالیم انبیاء الهی ………………………………………….. 86

3-2-2-2-اصل تن سپردن به مالکیت خدا ……………………………………………………….. 88

3-2-2-2-1-روش عبادت………………………………………………………………………. 90

3-2-2-2-2- روش رویگردانی از عبودیت غیر خدا……………………………………….. 91

3-3-باهم نگری(بررسی ارتباط خداوند با انسان از منظر قرآن مجید و دلالت های تربیتی آن).. 94

3-4-با هم نگری(بررسی ارتباط انسان با خداوند از منظر قرآن مجید و دلالت های تربیتی آن). 96

فصل چهارم: بررسی ارتباط انسان با خود از منظر قرآن کریم و دلالتهای تربیتی آن

4-1-مبانی …………………………………………………………………………………………………. 100

4-1-1-مبناء توانایی جهت خودشناسی و خودسازی…………………………………………….. 100

4-1-2-مبناء بازگشت نتایج اعمال به خود ………………………………………………………… 102

4-1-3-مبناء خروج از اعتدال، ظلم به خود ……………………………………………………….. 104

4-2-دلالت های تربیتی ………………………………………………………………………………….. 107

4-2-1-اصل خودشناسی………………………………………………………………………………. 107

4-2-1-1-روش شناخت فطری……………………………………………………………………. 108

4-2-1-2-روش شناخت عقلی…………………………………………………………………….. 108

4-2-1-3-روش شناخت وحیانی………………………………………………………………….. 109

4-2-2-اصل خودسازی……………………………………………………………………………… 109

4-2-2-1-روش تفکر……………………………………………………………………………….. 110

4-2-2-2-روش مراقبه ……………………………………………………………………………… 111

4-2-3-اصل عاقبت اندیشی راجع به نتایج اعمال ………………………………………………. 111

4-2-3-1-روش اعطای بینش………………………………………………………………………. 112

4-2-4-1-اصل اعتدال و احقاق حق………………………………………………………………. 114

4-2-4-1-1-روش کسب بصیرت و معرفت ……………………………………………….. 115

4-3-باهم نگری……………………………………………………………………………………………. 116

فصل پنجم: نحوه ارتباط پیامبران خدا با انسان از منظر قرآن کریم و دلالت های تربیتی آن

5-1-مبانی …………………………………………………………………………………………………. 119

5-1-1-مبنا رأفت و مهربانی ……………………………………………………………………….. 119

5-1-2-مبنا هدایتگری ………………………………………………………………………………. 121

5-1-3- مبنا تواضع پیامبران…………………………………………………………………………. 122

5-1-4- مبنا صبر و پایداری………………………………………………………………………… 124

5-1-5- مبنا هم زبانی……………………………………………………………………………….. 126

5-2- دلالت های تربیتی…………………………………………………………………………………. 127

5-2-1- اصل رأفت و مهربانی مربی………………………………………………………………. 127

5-2-2- اصل هدایت گری مربی………………………………………………………………….. 127

5-2-3- اصل تواضع مربی………………………………………………………………………….. 127

5-2-3-1- روش ابراز تواضع در مسیر و سلوک اجتماعی……………………………….. 129

5-2-4- اصل صبر و استقامت مربی……………………………………………………………….. 130

5-2-4-1- روش تغافل………………………………………………………………………….. 131

5-2-5- اصل رعایت فهم مخاطب………………………………………………………………… 133

5-2-5-1- روش شناخت استعدادها و توانایی های متربی………………………………… 134

5-2-5-2- روش ارائه بر اساس ترتیب و تسلسل منطقی…………………………………… 134

5-3- با هم نگری…………………………………………………………………………………………. 136

فصل ششم: بررسی ارتباط انسان با دیگران از منظر قرآن کریم و دلالت های تربیتی آن

6-1- مبانی…………………………………………………………………………………………………. 140

6-1-1- مبناء هویت جمعی…………………………………………………………………………. 140

6-2- دلالت های تربیتی…………………………………………………………………………………. 142

6-2-1- اصل سنت گزینی و سنت زدایی………………………………………………………… 142

6-2-1-1- روش سنجش سنتها بر اساس معیار اسلام……………………………………… 145

6-2-2- اصل حفظ و ارتقای فردیت……………………………………………………………… 146

6-2-2-1- روش زمینه سازی برای تاسی به مصداق های حفظ و ارتقای فردیت در تاریخ 148

6-2-2-2- روش ارائه بینش نسبت به ارزش های وجودی فردی آدمی………………… 150

6-2-3- اصل غلبه بر خودمحوری…………………………………………………………………. 151

6-2-3-1- اصل غلبه بر خودمحوری…………………………………………………………. 154

6-2-3-2- گفتگو با دیگران…………………………………………………………………… 155

6-3- با هم نگری…………………………………………………………………………………………. 156

فصل هفتم: بررسی ارتباط انسان با طبیعت از منظر قرآن کریم و دلالت های تربیتی آن

7-1- مبانی…………………………………………………………………………………………………. 160

7-1-1- مبنا طبیعت نشانه ای برای تفکر انسان…………………………………………………… 160

7-1-2- مبنا طبیعت مسخر انسان…………………………………………………………………… 161

7-2- دلالت های تربیتی ………………………………………………………………………………… 162

7-2-1- اصل تفکر در آیات الهی…………………………………………………………………. 163

7-2-1-1- روش تفکر و توجه به آیات الهی……………………………………………….. 164

7-2-2- اصل بهره وری صحیح……………………………………………………………………. 165

7-2-2-2-1- روش ارتقای سطح بینش……………………………………………………… 166

7-3- با هم نگری…………………………………………………………………………………………. 168

فصل هشتم: نتیجه گیری

8-1- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. 171

8-1-1- ارتباط خدا با انسان از منظر قرآن کریم و دلالت های تربیتی آن چه می باشد؟.. 171

8-1-2- ارتباط انسان با خدا از منظر قرآن کریم و دلالت های تربیتی آن چه می باشد؟.. 173

8-1-3- ارتباط انسان با خود از منظر قرآن کریم و دلالت های تربیتی آن چه می باشد؟.. 175

8-1-4- ارتباط پیامبران خدا با انسان از منظر قرآن کریم و دلالت های تربیتی آن چه می باشد؟ 176

8-1-5- ارتباط انسان با دیگران از منظر قرآن کریم و دلالت های تربیتی آن چه می باشد؟ 178

8-1-6- ارتباط انسان با طبیعت از منظر قرآن کریم و دلالت های تربیتی آن چه می باشد؟ 179

8-2- پیشنهاد کاربردی…………………………………………………………………………………… 180

8-3- پیشنهاد پژوهشی……………………………………………………………………………………. 180

8-4- محدودیت ها……………………………………………………………………………………….. 181

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………. 182

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………… 192

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-پژوهش های انجام یافته در داخل کشور……………………………………………………. 45

جدول 2-پژوهش های انجام یافته در خارج از کشور……………………………………………….. 46

جدول 3-مبانی اصول و روشهای مربوط به هدف ارتباط خداوند با انسان و دلالت های تربیتی آن 98

جدول 4-مبانی اصول و روشهای مربوط به هدف ارتباط انسان با خداوند و دلالت های تربیتی آن 98

جدول 5-مبانی اصول و روشهای مربوط به هدف ارتباط انسان با خود ودلالت های تربیتی آن. 117

جدول 6-مبانی اصول و روشهای مربوط به هدف ارتباط پیامبران با انسان ودلالت های تربیتی آن 138

جدول 7-مبانی اصول و روشهای مربوط به هدف ارتباط انسان با دیگران ودلالت های تربیتی آن 158

جدول 8-مبانی اصول و روشهای مربوط به هدف ارتباط انسان با طبیعت ودلالت های تربیتی آن 169

فصل اول

کلیات پژوهش

کلیات پژوهش

 

 

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.