ژانویه 22, 2021

تحقیق – پیش بینی رفتار مصرف کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه های آنلاین(مطالعه …

1 min read

ادراک از امنیت
(وانگ، ۲۰۰۲)
این محققین بجای متغییرهای خارجی در مدل اولیه از متغییر خوداثر بخشی استفاده از کامپیوتر استفاده کرده است و یک متغییر دیگر با عنوان ادراک از امنیت نیز به مدل اضافه کردند. بنابرنظر این محققین علاوه بر سهولت ادراک شده، نیت و تمایل استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی تحت تاثیر امنیت درک شده مشتریان از این سیستمها است. امنیت درک شده ناظر بر درک افراد از امنیت و حفظ حریم شخصی آنها در مبادلات بانکی الکترونیک است(همان،۲۰۸).

۲-۱۹-۱۰- تئوری رفتار برنامه ریزی شده:

تئوری رفتار برنامه ریزی شده در واقع مدل بسط یافته تئوری رفتار مدلل است هر دو تئوری بیان میکنند که رفتار نتیجه مستقیم نیت رفتاری است. آجزن با توجه به مدل تئوری رفتار مدلل اقدام به اضافه نمودن یک سازه دیگر به عنوان ادراک از کنترل رفتاری که رفتار را پیش بینی میکند، به این مدل نمود و در واقع این مدل را توسعه داد. ادراک از کنترل رفتاری برای شناسایی موقعیتهایی است که افراد فاقد کنترل کامل بر رفتارشان هستند(فیشبین، آجزن،۱۹۹۱؛ ۳۴-۸۷).
شکل شماره ۵ مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده
باورهای رفتاری
نگرش نسبت به رفتار
باورهای هنجاری
هنجارهای ذهنی
تمایل رفتار(قصد)
رفتار واقعی
باورهای کنترلی
ادراک از کنترل رفتار
(فیشبین، آجزن،۱۹۹۱؛ ۳۴-۸۷)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۲-۱۹-۱۱- تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده:

تیلور و تاد در ۱۹۹۵ اذعان نموند که درک بهتر رابطه بین سازه های باور و پیش بینی کننده های نیت، نیاز به تجزیه باورهای نگرشی دارد. تیلور و تاد نشان می دهند که مدل تجزیه شده قدرت توصیف کنندگی بهتری نسبت به مدل TPB خالص و تئوری رفتار مدلل دارد. تیلور و تاد همچنین تاکید مینمایند که بر مبنای تئوری نشر نوآوری، باور نگرشی سه ویژگی برجسته از یک نوآوری که بر پذیرش نفوذ میگذارد را در بردارد که عبارتند از: مزیت نسبی،پیچیدگی و سازگاری.
همانطور که اشاره شد، در مدل تجزیه شده TPB علاوه بر تجزیه نگرش به سازههای مختلف، هنجارهای ذهنی و ادراک از کنترلهای رفتاری نیز به ابعاد خاص تجزیه شدند. این مدل یک روش کامل برای ادراک چگونگی تاثیر نگرش، هنجارهای ذهنی و ادراک از کنترل رفتاری یک فرد بر نیت او برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی ارائه مینماید(عماد زاده،۱۳۸۳، ۹۴).
شکل شماره ۶ مدل تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده
ادراک از سودمندی
ادراک از سهولت
نگرش نسبت به رفتار
سازگاری
هنجارهای ذهنی
فشارهای اجتماعی
رفتار واقعی
تمایل رفتاری
(عماد زاده،۱۳۸۳، ۹۴).
خوداثربخشی
ادراک از کنترل رفتاری

۲-۱۹-۱۲- مدل رفتار خرید کاتر:

این مدل از ۴ بخش محرکهای بازاریابی ،محرکهای کلان ،جعبه سیاه خریدار و واکنشهای خریدار تشکیل شده است. جعبه سیاه خریدار از ۲ قسمت تشکیل شده است؛ قسمت اول خصوصیات فردی خریدار است که روی درک و واکنش او نسبت به محرک تاثیر دارد و قسمت دوم فرایند تصمیم گیری خریدار است که روی رفتار او تاثیر دارد.

۲-۱۹-۱۳- مدل رفتار خرید هوارد – شث:

در این مدل تلاش میشود تا توضیح داده شود که چگونه ازطریق یادگیری، داده‌های خاصی در پاسخ به محرکهای بازاریابی به محرکهایی نظیر خرید و یا دیگر پاسخهای رفتاری تبدیل میشوند .این مدل شکل ویرایش یافته یک تلاش منظم و سیستماتیک قبلی برای بناکردن یک نگرش و تئوری عمیق از فرایند تصمیم گیری مصرفکنندگان است. .

۲-۱۹-۱۴- مدل رفتار خرید انگل –کولات –بلاک ول:

این مدل اساسا به عنوان یک طرح برای سازماندهی ساختار دانش مربوط به رفتار مصرف کننده به کار گرفته می شود . مدل مذکور از کانالهای ویرایش متعددی تشکیل شده است که هدف این ویرایشها بهینه سازی و نیز هرچه بیشتر شفاف شدن روابط بین اجزااصلی و فرعی بوده است . همانگونه که در شکل مشخص است ،قبل از اینکه پیامی مورد بهره‌برداری قرار گیرد مصرف کننده باید ۱)از آن اگاهی یابد ۲)به پیامهای دریافت شده‌، ظرفیت پردازش اطلاعات تخصیص دهد ۳)محرک و انگیزه را تعبیر و تفسیر کند ۴)به وسیله این انگیزه ترغیب شود ۵)توسط تبدیل و انتقال ورودی و داده‌ها به حافظه بلند مدت پیامها را حفظ کند(پیر، جری،گراونر[۹۴]،۱۹۹۹؛ ۱۱۰).

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.