ژانویه 19, 2021

پیش بینی رفتار مصرف کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه های آنلاین(مطالعه …

1 min read

۳-۴- تعیین حجم نمونه:
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مصرفکنندگان اینترنت در شهر کرمانشاه که طبق سامانه مدیریت مشتریان اینترنت شرکت مخابرات استان کرمانشاه ۲۳۶۲۹ نفر است. با در نظر گرفتن ۵/۰ p= و d=0/05حداقل حجم نمونه برابر است با :
بنابراین ، تعداد نمونه منتخب ۳۸۴ نفر است که از طریق فرمول کوکران بدست آمده است :
که در این فرمول سطح اطمینان که در ایرن فرمول سطح اطمینان۹۵ درصد و خطا ناشی از آن ۵ درصد ۹۶/۱= z می باشد با استفاده از روش احتیاطی p=q=0/5 در نظر گرفته شده است . و با توجه به تحقیقات مشابه قبلی ، خطای استاندارد (ε) ۱۱/۰ می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۳-۵- ابزار گردآوری داده‌ها:

برای جمع آوری دادههای پژوهشی از روش کتابخانه ای و میدانی هردو با هم استفاده میشود، در روش کتابخانهای به تمامی منابع مکتوب شامل، مقالهها، کتبها و هر منبع مکتوب موسخ دیگری در ارتباط با موضوع پژوهش مراجعه میشود و در روش میدانی از پرسشنامه جهت جمعآوری دادهها استفاده شده است.

۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه:

۳-۶-۱- روایی:

در این مفهوم بر آنیم که ببینیم آیا این شاخصهایی که در تعریف عملی آوردهایم به معنای پیشبینی رفتار مصرفکننده در خرید آنلاین میباشد یا خیر، در این زمینه ما از پرسش نامه محقق ساخته استفاده کردهایم پرسشنامه پذیرش تجارت الکترونیکی موتر (۲۰۱۲) و رفتار مصرفکننده مایکل(۲۰۱۲) برای بررسی روایی پرسشنامه و برای حصول اطمینان بیشتر از «روایی پرسشنامه» (قدرت تمایز) ، با استفاده از آزمون «روایی همزمان» پرسشنامه در مرحله اول بین ۸ شرکت تولیدی – صادراتی خشکبار (۱۲ نفر) که از لحاظ اجرای تجارت الکترونیکی در سطوح متفاوتی بودند، به صورت حضوری توزیع شد و سوالات نامفهوم در مرحله بعدی پرسشنامهها با استفاده ازگفتگو با پاسخگو و توسط محقق تکمیل گردید که در صورت نیاز به ابهامات و سوالات افراد، پاسخ داده شود و همچنین جهت سنجش قابلیت اطمینان یا پایایی با استفاده از نمونه مقدماتی ۱۲ نفره (۸ شرکت) ، از آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS استفاده شد.

۳-۶-۲- پایایی پرسشنامه:

برای محاسبه پایایی پرسشنامه این تحقیق از ضریب الفای کرونباخ استفاده شده است . ضریب آلفای کرونباخ نوعی ضریب پایایی است که نشان میدهد چگونه اجزاء در یک مجموعه، به نحو مناسب به یکدیگر همبسته شدهاند . آلفای کرونباخ در قالب میانگین همبستگیهای درونی میان اجزای سنجشکننده مفهوم محاسبه میشود. اگر آلفای کرونباخ به یک نزدیکتر باشد، پایایی سازگاری درونی بیشتر است . ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این پرسشنامه ۸۹/۰ به دست آمد.

۳-۷- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها:

جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار آماری spss و AMOS استفاده شده است و نتایج در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی به بررسی فرضیههای پژوهش با توجه به تحلیلهای آماری مرتبط مانند ضریب همسبتگی اسپیرمن ، تخمین معادلات ساختاری پرداخته میشود و در بخش آمار توصیفی به جداول یک بعدی میانه، میانگین، انحراف استاندارد پرداخته میشود.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات

۱-۴- آمار توصیفی:

آمار توصیفی روشهای هستند که به منظور خلاصهکردن دستههای بزرگی از دادهها مورد استفاده قرار گرفته میشوند.

۱- ۴-۱-جداول یک بعدی:

۱-۴-۱-۱-متغیر هنجارسازمانی

جدول شماره ۱-۴-۱-۱- فراوانی، درصد و درصد فراوانی تجمعی هنجار سازمان
فراوانی درصد فراوانی فراوانی تجمعی
Valid خیلی ضعیف ۱۰۶ ۲۷٫۵